Упућивање на лечење у иностранству

Остваривање права на упућивање на лечење у иностранство осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање регулисано је Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр.25/19) и Правилником о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство ("Службени гласник РС", број 81/20). pdf Правилником о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранству,

Осигураном лицу може се изузетно одобрити лечење у иностранству на терет средстава обавезног здравственог осигурања за лечење обољења, стања или повреде који се не могу успешно лечити у Републици Србији, а у земљи у коју се осигурано лице упућује постоји могућност за успешно лечење тог обољења, стања или повреде.

Под лечењем у иностранству подразумева се амбулантно, поликлиничко и стационарно лечење, а изузетно и претраживање међународних регистара органа и ткива, као и слање узорака ткива на анализу због дијагностичких процедура које се не могу обезбедити у Републици Србији, а односе се на трансплантације бубрега, јетре, костне сржи, плућа и срца које су утврђене у Листи обољења, стања и повреда за упућивање осигураних лица на лечење у иностранство, која чини саставни део Правилника pdf Прилог 1. Поступак за упућивање на лечење у иностранство иницира домаћа здравствена установа терцијарног нивоа здравствене заштите (Клиника, Институт, Клиничко-болнички центар, Клинички центар) након што конзилијарно утврди  да су исцрпљене све могућности лечења у Републици Србији, а да постоји могућност успешног лечења у иностранству на основу добијеног позитивног мишљења иностраног здравственог центра прибављеног након презентовања конкретног случаја.

Под дијагностиком ретких генетских болести у иностранству подразумева се слање узорака биолошког материјала на анализу ради обављања дијагностичких процедура за ретке генетске болести које се не могу обезбедити у Републици Србији према критеријумима из правилника који су утврђени за дијагностику ретких генетских болести у иностранству. Изузетно на дијагностику за ретке генетске болести у иностранство могу се упутити осигурана лица, према наведеним критеријумима болести. У поступку за упућивање ради дијагностике ретке генетске болести у иностранству, неопходно је уз захтев приложити мишљење референтне здравствене установе одређене за обављање послова центра за ретке болести у коме ће бити наведено да је таква дијагностика у складу са важећим критеријумима из Правилника, да су искоришћене све могућности дијагностике одређене ретке генетске болести у земљи, уз навођење иностране здравствене установе у којој се предлаже обављање дијагностике ретке генетске болести и начин спровођења исте, слање узорка биолошког материјала осигураног лица или упућивање осигураног лица на дијагностику за ретке генетске болести у иностранство.

Поступак се покреће на захтев осигураног лица, родитеља, усвојиоца или стараоца осигураног лица, односно другог законског заступника осигураног лица. Захтев се подноси на обрасцу Захтева за упућивање на лечење у иностранство који је саставни део  правилника (Образац 1). Уз Захтев за упућивање на лечење у иностранство подноси се предлог стручног конзилијума одговарајуће специјалности здравствене установе терцијарног нивоа здравствене заштите (Образац 2-4; у зависности од врсте упућивања) и медицинска документација о спроведеном лечењу у земљи.

Надлежни орган Републичког фонда за здравствено осигурање по службеној дужности води рачуна о хитности по сваком конкретном поднетом захтеву за упућивање на лечење у иностранство и у складу са тим предузима потребне радње у циљу хитног упућивања осигураног лица на лечење у иностранство уколико су испуњени услови из правилника.

Предлог референтне здравствене установе, који чини прилог захтеву разматра надлежно веће Лекарске комисије које именује Републички фонд за здравствено осигурање. Комисија РФЗО доноси првостепено решење о упућивању на лечење у иностранство у складу са Законом којим је уређен општи управни поступак.  

Осигурано лице које је лечено у иностраној здравственој установи, а које није упућено на лечење у складу са напред наведеним правилником нема право на накнаду трошкова лечења из средстава обавезног здравственог осигурања.

Комплетан захтев се подноси путем поште на адресу Фонда или лично преко писарнице, на адреси Јована Мариновића бр.2, Београд.

 

Здравствена заштита у иностранству

Здравствена заштита за време привременог боравка у иностранству

Међународни споразуми

Хитна медицинска помоћ иностраним осигураницима