Упућивање на лечење у иностранству

Осигураном лицу може се изузетно одобрити лечење у иностранству на терет средстава обавезног здравственог осигурања за лечење обољења, стања или повреде који се не могу успешно лечити у Републици Србији, а у земљи у коју се осигурано лице упућује постоји могућност за успешно лечење тог обољења, стања или повреде.

Под лечењем у иностранству подразумева се амбулантно, поликлиничко и стационарно лечење, а изузетно и претраживање међународних регистара органа и ткива, као и слање узорака ткива на анализу због дијагностичких процедура које се не могу обезбедити у Републици Србији, а односе се на трансплантације бубрега, јетре, костне сржи, плућа и срца које су утврђене у Листи обољења, стања и повреда за упућивање осигураних лица на лечење у иностранство, која чини саставни део Правилника.

У поступку за упућивање осигураног лица на лечење у иностранство неопходно је уз захтев приложити  мишљење референтне здравствене установе да је такво лечење у складу са важећим pdf Правилником о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранству, да су исцрпљене могућности лечења у земљи и да постоји могућност успешног лечења у здравственом центру у иностранству.

Предлог референтне здравствене установе, који чини прилог захтеву осигураног лица за упућивање на лечење у иностранству, разматра надлежно веће Лекарске комисије које именује Републички фонд за здравствено осигурање.

Током 2015. године о трошку обавезног здравственог осигурања на лечење у иностранство упућено је 485 осигураних лица.

Највећи број пацијената упућених на лечење у иностранство је из области неурохирургије, затим из области гастроентерологије, хематоонкологије и кардиохирургије. Остале гране медицине из којих су пацијенти упућивани на лечење у иностранству су: пулмологија, офталмологија, урологија и нефрологија, ортопедија и ОРЛ. Упућивање биолошког узорка на анализу у иностранство због сумње на постојање ретке генетске болести, одобрено је за 169 пацијената.

Инострани стручњаци су током 2015. године долазили у Србију због лечења 28 осигураних лица.

Правилником о изменама и допунама Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство, који је ступио на снагу дана 23.10.2014. године, проширена је Листа обољења, стања и повреда за упућивање осигураних лица ради обављања дијагностике за ретке генетске болести у иностранству на основу које се осигураном лицу може изузетно одобрити дијагностика за ретке генетске болести у иностранству на терет средстава обавезног здравственог осигурања, која се не може успешно обезбедити у Републици Србији, а постоји могућност успешног обављања дијагностике за ретке генетске болести у иностранству.

Под дијагностиком ретких генетских болести у иностранству подразумева се слање узорака биолошког материјала на анализу ради обављања дијагностичких процедура за ретке генетске болести које се не могу обезбедити у Републици Србији према критеријумима из правилника који су утврђени за дијагностику ретких генетских болести у иностранству. Изузетно на дијагностику за ретке генетске болести у иностранство могу се упутити осигурана лица, према наведеним критеријумима, по претходно прибављеном мишљењу Републичке стручне комисије за ретке болести Министарства здравља Републике Србије о предлогу стручног конзилијума референтне здравствене установе терцијарног нивоа здравствене заштите одређене за обављање послова центра за ретке болести.

У поступку за упућивање ради дијагностике ретке генетске болести у иностранству, неопходно је уз захтев приложити мишљење референтне здравствене установе одређене за обављање послова центра за ретке болести у коме ће бити наведено да је таква дијагностика у складу са важећим критеријумима из Правилника, да су искоришћене све могућности дијагностике одређене ретке генетске болести у земљи, уз навођење иностране здравствене установе у којој се предлаже обављање дијагностике ретке генетске болести и начин спровођења исте, слање узорка биолошког материјала осигураног лица или упућивање осигураног лица на дијагностику за ретке генетске болести у иностранство.

Предлог референтне здравствене установе, који чини прилог захтеву осигураног лица за упућивање ради дијагностике ретке генетске болести у иностранству, разматра надлежно веће Лекарске комисије које именује Републички фонд за здравствено осигурање.

Од дана ступања на снагу измена Правилника па до краја 2014. године, о трошку обавезног здравственог осигурања одобрена су 2 захтева за упућивање  ради дијагностике ретке генетске болести у иностранству.

 

Здравствена заштита у иностранству

Здравствена заштита за време привременог боравка у иностранству

Међународни споразуми

Хитна медицинска помоћ иностраним осигураницима