Организација

Сви послови се обављају у организационим јединицама Републичког фонда:

- Дирекцији Републичког фонда,
- Покрајинском фонду за здравствено осигурање,
- филијалама Републичког фонда, испоставама и истуреним шалтерима.

Извештај о броју запослених и радно ангажованих лица у складу са чланом 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 159/20)

БРОЈ И СТРУКТУРА СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА У РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

НИВО КВАЛИФИКАЦИЈА (СТРУЧНА СПРЕМА) БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА
Нижа 25
Средња 752
Виша 267
Висока 1115
УКУПНО: 2159
СТРУЧНА СПРЕМА УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Висока 913
Виша 274
Средња 717
Нижа 19
УКУПНО:  1927
ОСНОВ АНГАЖОВАЊА БРОЈ ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ ВАН РАДНОГ ОДНОСА
Лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима 58
Лица ангажована по основу уговора о делу 0
Лица ангажована преко омладинске и студентске задруге 0
Лица ангажована по другим основама 122
УКУПНО: 180
Укупан број запослених којима је престао радни однос на неодређено време у 2020. години 79
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у току 2020. године 50
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години 5
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад 70% у текућој календарској години 4

 

 

Преглед броја осигураника по филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање закључно са 31.12.2019
Назив филијале Број осигураника по филијалама
Филијала Суботица 168.989
Филијала Зрењанин 167.839
Филијала  Кикинда 125.003
Филијала Панчево 268.477
Филијала Сомбор 170.631
Филијала Нови Сад 597.971
Филијала Сремска Митровица 282.374
Филијала Шабац 271.852
Филијала Ваљево 150.197
Филијала Смедерево 179.411
Филијала Пожаревац 154.198
Филијала Крагујевац 277.066
Филијала Јагодина 190.577
Филијала Бор 110.298
Филијала Зајечар 91.517
Филијала Ужице 265.709
Филијала Чачак 194.196
Филијала Краљево 152.877
Филијала Крушевац 206.501
Филијала Ниш 359.341
Филијала Прокупље 79.882
Филијала Пирот 80.699
Филијала Лесковац 194.197
Филијала Врање 199.992
Филијала Приштина 40.627
Филијала Косовска Митровица 40.599
Филијала Гњилане 21.578
Филијала Београд 1.660.027
Филијала Нови Пазар 130.687
Укупно 6.839.312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управљања

Организационе јединице