О картици

Законом о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 25/19) дефинисано је да лицу коме је утврђено својство осигураног лица матична филијала издаје, односно активира исправу о осигурању, као и да је исправа о осигурању картица здравственог осигурања и потврда о здравственом осигурању. Законом је такође дефинисано и да се права из обавезног здравственог осигурања остварују на основу оверене исправе о осигурању. Рок за замену здравствених књижица картицама здравственог осигурања је 31.12.2020. године.

Републички фонд за здравствено осигурање започео је Пројекат замене здравствених књижица картицама здравственог осигурања  и у току је подношење захтева за издавање КЗО у свим филијалама и испоставама Републичког фонда.

Предности КЗО:

Увођење здравствених картица (КЗО) онемогућиће злоупотребе, тј. фалсификовање исправе. Такође, сигурносни системи КЗО обезбеђују високу заштиту административних података на чипу. КЗО значајно олакшава процес овере КЗО, без потребе да се овера, као до сада, врши одласком у филијалу/испоставу РФЗО. Промене личних података о осигуранику (промена адресе пребивалишта, промене података о послодавцу, измена основа осигурања ...) обављаће се учитавањем нових података на чип картице, без промене саме исправе, односно досадашњег издавања нове здравствене књижице. Сада, свака измена података на здравственој књижици подразумева замену здравствене књижице, што за РФЗО представља трошак. КЗО омогућује успостављање сигурних и ефикасних електронских сервиса у РФЗО. За почетак биће поједностављена провера датума овере КЗО од стране осигураника и здравствених установа коришћењем електронских сервиса. КЗО обезбеђује инфраструктуру за сигуран приступ сервисима које ће здравствене установе моћи да успоставе (заказивање прегледа од куће, електронско упућивање пацијената из једне у другу здравствену установу, ...).


 

 

Изглед и подаци на КЗО

Подношење захтева и уручивање КЗО

Секција за преузимање

Начин провере валидности картице