Надлежности

Републички фонд:


1) доноси статут;
2) доноси опште акте и утврђује предлоге општих аката, на основу овлашћења из овог закона, којима се ближе уређује спровођење обавезног здравственог осигурања;
3) планира и обезбеђује финансијска средства за спровођење обавезног здравственог осигурања;
4) преноси средства за спровођење обавезног здравственог осигурања филијалама, у складу са чланом 169. овог закона;
5) обезбеђује финансијске и друге услове за остваривање права на коришћење здравствене заштите у иностранству, односно за упућивање осигураних лица на лечење у иностранство;
6) доноси план рада за обезбеђивање права из обавезног здравственог осигурања у складу са плановима рада филијала;
7) доноси финансијски план, у складу са законом;
8) закључује уговоре поводом остваривања права на здравствену заштиту у складу са овим законом и обезбеђује средства за спровођење здравствене заштите на основу тих уговора;
9) у оквиру расположивих финансијских средстава планира и обезбеђује услове за равномерно спровођење обавезног здравственог осигурања на територији Републике Србије и обезбеђује средства солидарности из члана 255. овог закона;
10) стара се о законитом, наменском и економичном коришћењу средстава;
11) обезбеђује непосредно, ефикасно, рационално и законито остваривање права из здравственог осигурања и организује обављање послова за спровођење осигурања;
12) организује обављање послова за спровођење здравственог осигурања које се непосредно спроводи у Републичком фонду;
13) координира рад филијала и Покрајинског фонда;
14) организује и врши контролу рада филијала, законитог и наменског коришћења средстава која се филијалама преносе за остваривање права из обавезног здравственог осигурања;
15) врши контролу спровођења закључених уговора са даваоцима здравствених услуга;
16) устројава и организује матичну евиденцију и врши контролу послова матичне евиденције;
17) организује и врши контролу и уједначавање рада првостепених и другостепених лекарских комисија;
18) обезбеђује спровођење међународних уговора о социјалном осигурању у делу којим се уређује здравствено осигурање;
19) води евиденцију о наплаћеним доприносима, размењује податке о обвезницима доприноса за здравствено осигурање, као и друге податке везане за допринос са надлежним органима;
20) обавља послове који се односе на фармако-економске показатеље у поступку стављања лекова на Листу лекова, њене измене и допуне, као и скидање са Листе лекова;
21) обавља послове централизованих јавних набавки у складу са законом;
22) спроводи добровољно здравствено осигурање, врши контролу обрачуна и плаћања премија за добровољно здравствено осигурање, као и контролу спровођења добровољног здравственог осигурања, у складу са законом;
23) осигураним лицима пружа савете и упутства о коришћењу права из обавезног здравственог осигурања;
24) даје сагласност на финансијске планове здравствених установа из Плана мреже и врши контролу тих финансијских планова, у складу са законом;
25) обавља и друге послове одређене законом и статутом Републичког фонда.