Ажурност здравствених установа у плаћању

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА - ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОДАТАКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ПО ДАНИМА

 

Напомена: црвеном бојом су означене здравствене установе које нису ажурне у објављивању финансијских података на својим интернет страницама

 

НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 17.02.2020. 18.02.2020. 19.02.2020. 20.02.2020. 21.02.2020. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дом здравља Бач НЕ НЕ НЕ НЕ  
Апотека Нови Сад НЕ НЕ НЕ НЕ Апотека Нови Сад доставила обавештење број: 400/01 од 28.03.2019. године да због блокаде рачуна, дужи период има техничких проблема са ажурирањем интернет странице и да ће по отклањању истих поступити по уговореној обавези.
Специјална болница ''Термал'', Врдник НЕ НЕ НЕ НЕ  
Специјална болница ''Др Боривоје Гњатић'', Стари Сланкамен НЕ НЕ НЕ НЕ  
Здравствени центар Аранђеловац НЕ НЕ НЕ НЕ Здравствени центар „Аранђеловац“ из Аранђеловца наводи да се налази у стању перманентне блокаде рачуна, почев од 20.06.2017. године. Због те чињенице нису сматрали да имају обавезу дневног објављивљања финансијских података на сајту установе. Такође наводе да тренутно имају и техничких проблема који онемогућавају несметан рад сајта, да ће се потрудити да те проблеме отклоне у што краћем року и да ће кренути са испуњавањем обавеза.
Завод за хитну медицинску помоћ Ниш НЕ НЕ НЕ НЕ извештаји ће бити стављени у току г дана
Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш НЕ НЕ НЕ НЕ извештаји нису постављени због одсуства запослене која ажурира сајт
Завод за судску медицину НЕ НЕ НЕ НЕ извештаји ће бити стављени у току г дана
Дом здравља Житорађа НЕ НЕ НЕ НЕ  
Специјална болница Бујановачка бања НЕ НЕ НЕ НЕ ЗУ-а jош увек није ажурирала сајт,
Специјална болница Врањска бања НЕ НЕ НЕ НЕ сајт ажуриран до 31.01.2020., ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта,
Апотека Бујановац НЕ НЕ НЕ НЕ сајт ажуриран 07.02.2020.-ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта,
КБЦ Приштина НЕ НЕ НЕ НЕ Сајт није ажуриран од 16.01.2020.
Апотекарска установа Приштинa НЕ НЕ НЕ НЕ ЗУ нема сајт.
Дом здравља Драгаш НЕ НЕ НЕ НЕ Сајт није ажуриран од 10.04.2019.
Апотекарска установа Пећ НЕ НЕ НЕ НЕ ЗУ нема сајт.
Дом здравља Гроцка НЕ НЕ НЕ НЕ  
Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац НЕ НЕ НЕ НЕ  
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију НЕ НЕ НЕ НЕ  
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину НЕ НЕ НЕ НЕ  
Војномедицинска академија НЕ НЕ НЕ НЕ  
Институт за медицину рада "Др Драгомир Карајовић" НЕ НЕ НЕ НЕ  
Општа болница Суботица   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Суботица   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Бачка Топола   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Мали Иђош   ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Суботица   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА            
Дом здравља Житиште Нерадни дан ДА ДА НЕ НЕ Извештај ће бити постављен у току дана
Дом здравља Сечањ   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Нови Бечеј   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Српска Црња   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Зрењанин   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Зрењанин   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за плућне болести Зрењанин   ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље           недоступан сајт
Апотека Зрењанин           Концесија -Апотека Јанковић
РХ Русанда нерадан ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН            
Дом здравља Ада   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Кањижа   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Нови Кнежевац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Чока   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Сента   ДА ДА ДА ДА  
Апотека Сента   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Сента   ДА ДА ДА ДА  
Oпшта болница Кикинда   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Кикинда   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац   ДА ДА ДА ДА  
РХ Бања Кањижа   ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Кикинда   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА КИКИНДА            
Дом здравља Алибунар   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Бела Црква   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Ковачица   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Ковин   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Опово   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Пландиште   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Вршац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Вршац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Панчево   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Панчево   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за плућне болести Бела Црква   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за психијатријске болести Вршац   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за психијатријске болести Ковин   ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Панчево   ДА ДА ДА ДА  
Апотека Вршац   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО            
Општа болница "Др Радивој Симоновић" Сомбор   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Апатин   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Кула   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља "Ђорђе Лазић" Сомбор   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Оџаци   ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Сомбор   ДА ДА ДА ДА  
РХ "Јунаковић" Апатин   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА СОМБОР            
Дом здравља Бачка Паланка   НЕ НЕ ДА НЕ  
Дом здравља Бачки Петровац   НЕ ДА НЕ НЕ  
Дом здравља Беочин   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Бечеј   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Жабаљ   ДА ДА НЕ ДА  
Дом здравља Србобран   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Темерин   ДА ДА НЕ ДА  
Дом здравља Тител   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Нови Сад   ДА ДА ДА ДА  
Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Врбас   НЕ ДА ДА ДА  
Општа болница Врбас   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за реуматске болести Нови Сад   ДА ДА ДА ДА  
Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица   ДА НЕ да НЕ Накнадно ажурирани подаци.
Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица   ДА ДА НЕ ДА  
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица   ДА ДА ДА ДА  
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад   ДА ДА ДА ДА  
Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад   ДА ДА ДА ДА  
Клинички центар Војводине Нови Сад   ДА ДА НЕ ДА Накнадно ажурирани подаци.
Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад   ДА ДА ДА ДА  
Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад   ДА НЕ ДА ДА  
Апотека Врбас   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД            
Дом здравља ''Др Милорад Мика Павловић'', Инђија   ДА ДА НЕ НЕ  
Дом здравља ''Др Драган Фундук'', Пећинци   НЕ ДА ДА НЕ  
Дом здравља ''Рума'', Рума   ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља ''Ириг'', Ириг   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља ''Др Јован Јовановић Змај'', Стара Пазова   ДА НЕ ДА НЕ  
Дом здравља ''Шид'', Шид   ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица   ДА ДА ДА НЕ  
Општа болница ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица   НЕ ДА НЕ ДА  
Завод за јавно здравље Сремска Митровица   НЕ ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА            
Општа болница Лозница   ДА ДА ДА НЕ  
Општа болница Шабац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Мали Зворник   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Владимирци   ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Шабац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Љубовија   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Лозница   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Коцељева   ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Крупањ   ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Богатић   ДА ДА НЕ НЕ  
ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ            
Општа болница Ваљево   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Уб   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Лајковац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Ваљево   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Осечина   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Љиг   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Мионица   ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Ваљево   ДА ДА ДА ДА  
Апотекарска установа Ваљево   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО            
Дом здравља Смедерево   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Смедеревска Паланка   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Велика Плана   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Смедерево   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Смедеревска Паланка   ДА ДА ДА ДА  
Апотека Смедерево   ДА ДА ДА ДА  
Апотека Смедеревска Паланка   ДА ДА ДА ДА  
Апотека Велика Плана   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО            
Дом здравља Велико Градиште   ДА ДА ДА НЕ поставиће у току дана
Дом здравља Жагубица   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Жабари   ДА ДА ДА НЕ поставиће у току дана
Дом здравља Голубац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Кучево   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Мало Црнице   ДА ДА ДА НЕ поставиће у току дана
Дом здравља Пожаревац   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Пожаревац   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Петровац на Млави   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Петровац на Млави   ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Пожаревац   ДА ДА ДА НЕ поставиће у току дана
Апотекарска установа Пожаревац   ДА ДА ДА НЕ поставиће у току дана
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ            
Дом здравља Крагујевац   ДА ДА ДА НЕ За 21.02.2020. извештај ће бити објављен у току дана.
Дом здравља Баточина   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Кнић   ДА ДА ДА НЕ За 21.02.2020. извештај ће бити објављен у току дана
Дом здравља Лапово   ДА ДА ДА НЕ За 21.02.2020. извештај ће бити објављен у току дана
Дом здравља Рача   ДА ДА ДА НЕ За 21.02.2020. извештај ће бити објављен у току дана.
Дом здравља Топола   ДА ДА ДА ДА  
Зaвод за стоматологију   ДА ДА НЕ НЕ 20.02.2020. није било промена, па установа није објављивала извештај,21.02.2020.ће бити објављен у току дана
Буковичка бања Аранђеловац   ДА ДА ДА ДА  
Клинички центар Крагујевац   ДА ДА ДА ДА  
Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац   НЕ ДА НЕ НЕ 18,20.02.2020. није било промена, па установа није објављивала извештај,21.02.2020.извештај ће бити објављен у току дана
ЗЗЗР Застава Крагујевац   ДА ДА ДА НЕ За 21.02.2020. извештај ће бити објављен у току дана.
Институт за јавно здравње Крагујевац   ДА ДА ДА НЕ За 21.02.2020. извештај ће бити објављен у току дана.
ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ            
Дом здравља Деспотовац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Свилајнац   ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Ћуприја   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Рековац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Јагодина   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Јагодина   ДА ДА ДА ДА  
Апотека Јагодина   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Ћуприја   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Ћуприја   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Параћин   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Параћин   ДА ДА ДА ДА  
Апотека Параћин   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА            
Здравствени центар Неготин   ДА ДА ДА ДА  
Здравствени центар Кладово   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља "Др Верољуб Цакић"   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Мајданпек   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Бор   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Бор   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА БОР            
Апотекарска установа Зајечар   ДА ДА ДА НЕ  
Завод за јавно здравље Тимок Зајечар   ДА ДА ДА ДА  
Здравствени центар Зајечар   ДА ДА ДА ДА  
Здравствени центар Књажевац   ДА ДА НЕ НЕ  
Дом здравља Бољевац   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница Гамзиград   ДА ДА ДА НЕ  
ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР            
Здравствени центар Ужице   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница “Златибор”   ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље   НЕ ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ            
Завод за јавно здравље   ДА ДА ДА НЕ  
Општа болница Чачак   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Горњи Милановац   ДА ДА НЕ ДА  
Дом здравља Ивањица   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Лучани   НЕ НЕ ДА НЕ  
Дом здравља Горњи Милановац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Чачак   ДА ДА ДА ДА  
РХ Ивањица   ДА ДА НЕ НЕ  
ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК            
Дом здравља Рашка   ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Краљево   ДА ДА ДА ДА  
СПБ "Меркур" Врњачка Бања   ДА ДА ДА ДА  
СПБ "Агенс" Матарушка Бања   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља "Др Никола Џамић" Врњачка Бања   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља "Краљево" Краљево   ДА ДА ДА ДА  
СПБ за интерне болести Врњачка Бања   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница "Студеница" Краљево   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО            
Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Ћићевац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља "Др Властимир Годић" Варварин   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља "Др Добривоје Гер Поповић" Александровац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Брус   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Крушевац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Крушевац   ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље   ДА ДА ДА ДА  
Апотека Крушевац   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница "Рибарска Бања"   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ            
Дом здравља Гаџин Хан   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Дољевац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Сврљиг   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Сокобања   ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Ниш   ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Мерошина   ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Ражањ   ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Алексинац   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница Горња Топоница   ДА ДА НЕ НЕ  
Специјална болница Сокобања   ДА ДА ДА НЕ  
Специјална болница озрен   ДА ДА НЕ НЕ  
Завод за здравствену заштиту радника Ниш   ДА ДА ДА ДА  
Завод за здравствену заштиту студената Ниш   ДА ДА ДА ДА  
Завод за трансфузију крви Ниш   ДА ДА ДА ДА  
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка бања   ДА ДА ДА ДА  
Клинички центар Ниш   ДА ДА ДА НЕ  
Клиника за стоматологију Ниш   ДА ДА ДА ДА  
Институт за јавно здравље Ниш   ДА ДА ДА ДА  
Апотека Ниш   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Алексинац   ДА ДА ДА ДА  
Војна болница Ниш           здравствена установа послује преко Рачуноводственог центра Министарства одбране и нема овлашћење за објављивање података
ФИЛИЈАЛА НИШ            
Општа болница Прокупље   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Прокупље   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Блаце   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Куршумлија   ДА ДА ДА НЕ  
Апотека Прокупље   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ            
Дом здравља Бабушница   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Бела Паланка   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Димитровград   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Пирот   ДА ДА ДА ДА  
Општа болница Пирот   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ            
Општа болница Лесковац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Власотинце   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Медвеђа   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Лебане           Нисмо у могућности да приступимо изводима на сајту ДЗ Лебане
Дом здравља Лесковац   ДА ДА ДА ДА Дом здравља Лесковац је установа у блокади и дневно ажурира податке о стању блокаде.Сва плаћања према добављачима врши путем асигнације.
Дом здравља Бојник   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ            
Здравствени центар Врање   ДА ДА ДА НЕ  
Здравствени центар Сурдулица   ДА ДА НЕ НЕ сајт ажуриран 19.02.2020.-ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта,
Специјална болница Сурдулица   ДА ДА НЕ НЕ сајт ажуриран 19.02.2020.-ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта,
Завод за јавно здравље Врање   ДА ДА ДА ДА  
Апотека Врање   ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Владичин Хан   ДА НЕ НЕ НЕ сајт ажуриран 18.02.2020.-ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта,
Дом здравља Бујановац   ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Босилеград   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Прешево   ДА ДА ДА НЕ  
Дом здравља Трговиште   ДА ДА НЕ НЕ сајт ажуриран 19.02.2020.-ЗУ-а обавештена о нередовном ажуриранју сајта,
Дом за старе Сурдулица   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ            
Дом здравља Грачаница   ДА НЕ ДА ДА  
Дом здравља Доња Гуштерица   ДА НЕ НЕ НЕ  
Дом здравља Косово Поље   НЕ ДА ДА ДА  
Дом здравља Обилић   НЕ НЕ ДА НЕ  
Дом здравља Штрпце   НЕ ДА НЕ ДА  
Здравствени центар Призрен   ДА НЕ ДА НЕ  
Дом здравља Приштина   НЕ НЕ НЕ ДА  
Дом здравља Исток   ДА НЕ ДА НЕ  
РХ Исток   ДА НЕ НЕ НЕ  
Здравствени центар Пећ   НЕ НЕ ДА НЕ  
ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА            
Дом здравља Звечан           Установа нема одговарајући кадар који би био у могућности да направи интернет страницу и свакодневно уноси и ажурира податке
Здравствени центар Косовска Митровица   ДА ДА НЕ НЕ 21.02.2020. објављен за 24.02.2020. године
Апотека Косовска Митровица   ДА ДА ДА ДА  
Завод за јавно здравље Косовска Митровица            
ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА            
Здравствени центар Гњилане   ДА ДА ДА ДА  
Aпотека Гњилане   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ            
Општа болница Нови Пазар   НЕ ДА ДА ДА  
Дом здравља Нови Пазар   НЕ ДА ДА DA  
Дом здравља Тутин   НЕ ДА ДА ДА  
Сецијална болница Нови Пазар   НЕ ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР            
Дом здравља Барајево   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Вождовац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Врачар   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Звездара   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Земун   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Лазаревац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Младеновац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Нови Београд   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Обреновац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Палилула   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Раковица   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Савски Венац   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Сопот   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Стари Град   ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Чукарица   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за интерне болести Младеновац   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију   ДА ДА ДА ДА  
Институт за неонатологију   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава"   ДА ДА ДА ДА  
Градски завод за хитну медицинску помоћ   ДА ДА ДА ДА  
Градски завод за кожнe и венеричне болести   ДА ДА ДА ДА  
Градски завод за геронтологију   ДА ДА ДА ДА  
Градски завод за плућне болести и туберкулозу   ДА ДА ДА ДА  
Завод за здравствену заштиту студената   ДА ДА ДА ДА  
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику   ДА ДА ДА ДА  
Специјална болница за болести зависности   ДА ДА ДА ДА  
Институт за ортопедсконехируршке болести "Бањица"   ДА ДА ДА ДА  
Клиника за психијатријске болести "др Лаза Лазаревић"   ДА ДА ДА ДА  
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње"   ДА ДА ДА ДА  
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије"Др Вукан Чупић"   ДА ДА ДА ДА  
Институт за ментално здравље   ДА ДА ДА ДА  
Институт за онкологију и радиологију Србије   ДА ДА ДА ДА  
Институт за реуматологију   ДА ДА ДА ДА  
Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић"   ДА ДА ДА ДА  
Универзитетска дечја клиника   ДА ДА ДА ДА  
Гинеколошконеакушерска клиника "Народни фронт"   ДА ДА ДА ДА  
Клиничко болнички центар " Бежанијска Коса"   ДА ДА ДА ДА  
Клиничко болнички центар "Др Драгиша Мишовић Дедиње"   ДА ДА ДА ДА  
Клиничко болнички центар "Земун"   ДА ДА ДА ДА  
Клиничко болнички центар "Звездара"   ДА ДА ДА ДА  
Клинички центар Србије   ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД