Република Француска

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности потписан је 6. новембра 2014. године и објављен је у "Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 6/2015.

Споразум о допуни Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности закључен је у Београду, 21. маја 2021. године и 2. јула 2021. године  разменом писама.

Споразум је ступио на снагу 1. децембра 2023. године.

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности

Споразум о допуни Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о социјалној сигурности

Административни споразум за примену Споразума између Владе Републике Француске и Владе Републике Србије о социјалној сигурности

Архива

Конвенција о социјалном осигурању између Француске и Југославије

Обрасци за спровођење споразума

•             SRB-FR 101 Потврда о примени правних прописа
•             SRB-FR 104 Потврда о сабирању периода осигурања у случају болести, материнства или смрти
•             SRB-FR 106 Потврда о евидентирању радника и чланова његове породице који имају пребивалиште на територији друге државе
•             SRB-FR 107 Захтев за издавање обрасца у вези са давањем у натури за случај болести, материнства или смрти
•             SRB-FR 108 Обавештење о престанку или укидању права на давања у натури из осигурања у случају болести и материнства
•             SRB-FR 109 Потврда за евидентирање чланова породице (право на здравствене услуге чланова породице радника, незапосленог лица које прима накнаду или пензионера са пребивалиштем у другој држави)
•             SRB-FR 111 Потврда о праву на хитне здравствене услуге током боравка у другој држави
•             SRB-FR 112 A Oдобрењe за наставак коришћења давања у натури у другој држави
•             SRB-FR 112 B Oдобрењe за упућивање на лечење у другу државу уговорницу
•             SRB-FR 114 Захтев за одобрење протеза, ортопедских помагала и давања у натури веће вредности
•             SRB-FR 121 Потврда о праву на давања у натури за корисника пензије или ренте једне државе и чланове његове породице, који имају пребивалиште у другој држави
•             SRB-FR 123 Потврда о праву на давања у натури из осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести
•             SRB-FR 124 Размена информација за случај повреда на раду и професионалних болести
•             SRB-FR 125 Појединачни преглед стварних трошкова
•             SRB-FR 128 Потврда о праву на давања у натури за случај болести и материнства упућених и других радника који пословно бораве у другој држави уговорници