Краљевина Холандија

Конвенција о социјалном осигурању између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Холандије, закључена 11. маја  1977. године, објављена је у „Службеном листу СФРЈ – Међународни уговори“ број 11/80.

Конвенција је ступила на снагу 1. априла 1979. године.

Конвенција о социјалном осигурању између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Краљевине Холандије

Административни споразум о начину примене Конвенције о социјалном осигурању између СФР Југославије и Краљевине Холандије

Обрасци за спровођење споразума

• YN 101    Потврда о упућивању на рад
• YN 107    Захтев за накнадно потврђивање права на давања у натури
• YN 108    Саопштење о обустави или укидању права на давање у натури и осигурања за случај болести и материнства
• YN 109    Потврда о осигурању чланова породице радника и вођењу евиденције
• YN 111    Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка на територији једне од страна уговорница
• YN 112    Потврда о задржавању права на текућа давања из осигурања за случај материнства
• YN 113    Болничко лечење - обавештење о пријему и отпуштању
• YN 114    Одобрење протеза и других апарата
• YN 121    Потврда о осигурању корисника пензије и чланова њихове породице и о вођењу евиденције
• YN 125    Појединачан тромесечни преглед насталих трошкова
• YN 126    Утврђивање тарифе ради давања накнаде у натури
• YN 127    Списак осигураника и чланова породице по конвенцији са Холандијом