Република Румунија

Закон  о потврђивању Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности објављен  је у “Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 2/2017 од 26.04.2017.године.

Члан 2 овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума, 1. априла 2018. године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности.

Ступањем на снагу овог споразума, у односима између Републике Србије и  Румуније престао је да важи Споразум између Владе Социјалистичке Републике Румуније и Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије о сарадњи у области здравственог осигурања, закључен 20. марта 1976. године.

 

Споразум између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности

Административни споразум за спровођење Споразума између Републике Србије и Румуније о социјалној сигурности

 Обрасци за спровођење споразума
• SRB/RO 001     Образац за везу
• SRB/RO 104     Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/RO 106     Потврда о праву на давања у натури за упућене раднике и чланове њихових породица
• SRB/RO 107     Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/RO 108     Обавештење о престанку права на давања у натури
• SRB/RO 109     Потврда о праву на давања натури за чланове породице
• SRB/RO 111     Потврда о праву на хитна давања у натури за време привременог боравка
• SRB/RO 113     Болничко лечење, обавештење о пријему и отпусту
• SRB/RO 114     Одобрење протеза, медицинске опреме и других давања у натури веће вредности
• SRB/RO 115     Обавештење о неспособности за рад
• SRB/RO 121     Потврда о праву на давања у натури корисника пензије и чланова њихове породице
• SRB/RO 125     Појединачни обрачун стварних трошкова

Архива

Споразум између Владе Социјалистичке Републике Румуније и Владе Социјалистичке Федеративне Републике Југославије о сарадњи у области здравственог осигурања