Република Турска

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Tурске о социјалној сигурности објављен је у “Службеном гласнику РС- Међународни уговори”, број 1/2010 од 21.05.2010.године.

Члан 2 овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Републике Турске  о социјалном сигураности  у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума

1. децембра 2013.године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Републике Турске о социјалном  сигурности.

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Турске о социјалној сигурности

Споразум између Републике Србије и Републике Турске о социјалној сигурности

Административни споразум за спровођење Споразума између Републике Србије и Републике Турске о социјалној сигурности

Договор о накнади трошкова здравствене заштите

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/TR 101    Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/TR 101A    Право на избор
• SRB/TR 102    Продужење периода упућивања на рад
• SRB/TR 104    Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/TR 108    Извештај о мировању или престанку права на здравствене услуге за лица са пребивалиштем у Турској
• SRB/TR 108A    Извештај о престанку права на здравствене услуге за лица која су из Србије упућена на рад у Турску
• SRB/TR 109    Потврда о праву на здравствене услуге за лица са пребивалиштем у Турској
• SRB/TR 109A    Захтев за издавање потврде о праву на здравствене услуге за лица са пребивалиштем у Србији
• SRB/TR 111    Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Турској
• SRB/TR 111A    Потврда о праву на здравствене услуге за лица која су из Србије упућена на рад у Турску
• SRB/TR 111B    Захтев за издавање потврде о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Србији
• SRB/TR 112    Потврда о праву на здравствене услуге након промене пребивалишта у Турску
• SRB/TR 113    Обавештење о привременој неспособности за рад и болничком лечењу
• SRB/TR 114    Одобрење протеза, помагала и других здравствених услуга веће вредности
• SRB/TR 125    Обрачун стварних трошкова
• SRB/TR 126    Обавештење о висини трошкова за пружене здравствене услуге