Република Хрватска

Закон о потврђивању Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске  о социјалном осигурању објављен је у “Службеном листу СРЈ  - Међународни уговори”, број 1/01 од  11.маја 2001.године.

Члан 2 овог закона садржи текст Споразума у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени ратификационих инструмената, сагласно одредбама овог споразума

1. маја 2003.године ступио је на снагу и почела је примена Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању.

Закон о потврђивању Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању

Споразум између Савезне Републике Југославије и Републике Хрватске о социјалном осигурању

Општи административни споразум за спровођење споразума о социјалном осигурању

Административни споразум органа за везу у области пензијског и инвалидског осигурања

Административни споразум о допунама Административног споразума органа за везу у области пензијског и инвалидског осигурања

Договор о накнади трошкова здравствене заштите

Договор о коришћењу европске картице здравственог осигурања на територији Републике Србије

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/HR 101    Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/HR 104    Потврда о сабирању периода здравственог осигурања
• SRB/HR 108    Извештај о мировању или престанку права на давања у натури за лица са пребивалиштем у Републици Хрватској
• SRB/HR 108A    Извештај о престанку права на давања у натури за лица која су из Републике Србије упућена на рад у Републику Хрватску
• SRB/HR 109    Потврда о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Републици Хрватској
• SRB/HR 109A    Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Републици Србији
• SRB/HR 111    Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Републици Хрватској
• SRB/HR 111A    Потврда о праву на давања у натури за лица која су из Републике Србије упућена на рад у Републику Хрватску
• SRB/HR 113    Обавештење о привременој неспособности за рад и болничком лечењу
• SRB/HR 114    Одобрење протеза, помагала и других здравствених услуга веће вредности
• SRB/HR 125    Обрачун стварних трошкова
• SRB/HR 126    Питање о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио хрватски носилац
• SRB/HR 127    Паушални обрачун за ........... годину