Савезна Република Немачка

Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу, закључен 12.10.1968.године, ступио је на снагу 01.09.1969.године, од када се и примењује. Одредбе о додацима на децу примењују се од 01.05.1969.године. Споразум је објављен у “Службеном листу СФРЈ” број 9/69.
 
Измене и допуне извршене су Споразумом о измени Споразума од 12.октобра 1968.године између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке из 1974.године (“Службени лист СФРЈ - Додатак MUIDS”  број 8/74). Измене и допуне су ступиле на снагу , 14.маја 1975.године са почетком примене од  01.01.1975.године.

Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Савезне Републике Немачке о социјалном обезбеђењу
 
 
 
 
 
 
Обрасци за спровођење споразума
 
• DE 001 SRB    Саопштење
• DE 101 SRB    Потврда о примени српских правних прописа приликом запошљавања у Немачкој
• DE 104 SRB    Упит о периодима осигурања и давања
• DE 106 SRB    Право на давања у натури за осигуранике са пребивалиштем у Немачкој као и за чланове њихове породице
• DE 107 SRB    Захтев за издавање потврде
• DE 108 SRB    Престанак права на давања у натури
• DE 109 SRB    Право на давања у натури члана породице који пребива у Немачкој
• DE 111 SRB    Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Немачкој
• DE 112 SRB    Сагласност о промени боравка у Немачку после наступања осигураног случаја
• DE 113 SRB    Обавештење о стационарном лечењу
• DE 114 SRB    Протезе и друга давања у натури веће финансијске вредности
• DE 115 SRB    Обавештење о привременој спречености за рад
• DE 117 SRB    Лекарска контрола у случају привремене спречености за рад
• DE 118 SRB    Престанак привремене спречености за рад
• DE 120 SRB    Потврда о праву на давања у натури у случају поднетог захтева за пензију
• DE 121 SRB    Потврда о праву на давања у натури код коришћења пензије
• DE 123 SRB    Потврда о праву на давања у натури у случају повреде на раду или професионалне болести за време боравка / пребивалишта у Немачкој
• DE 125 SRB    Обрачун трошкова за пружена услужна давања
• DE 125A SRB    Обрачун трошкова административне и лекарске контроле
• DE 126 SRB    Упит о трошковима за давања у натури
• DE 127 SRB    Паушални обрачун за годину ________