Република Северна Македонија

Закон о потврђивању Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању објављен је у “Службеном листу СРЈ - Међународни уговори”, број 1/01 од 11.05.2001.године.
Члан 2 овог закона садржи текст Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању у оригиналу на српском језику.
По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума

1.априла 2002 .године ступио је на снагу Споразум између Савезне Републике Југославије и  Републике Македоније о социјалном  осигурању.

Закон о потврђивању Споразума између Савезне Републике Југославије и Републике Македоније о социјалном осигурању

СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ

Споразум о спровођењу споразума о социјалном осигурању

Договор о паушалној накнади трошкова здравствене заштите

 

Обрасци за спровођење споразума

• СРБ/РМ 101    Потврда о правним прописима који се примењују
• СРБ/РМ 104    Потврда о сабирању периода осигурања
• СРБ/РМ 107    Захтев за издавање обрасца
• СРБ/РМ 108    Обавештење о мировању или престанку права на давања у натури у Републици Македонији
• СРБ/РМ 109    Потврда о праву на давања у натури за осигурана лица која имају пребивалиште у Републици Македонији
• СРБ/РМ 111    Потврда о праву на давање у натури за време привременог боравка у Републици Македонији
• СРБ/РМ 113    Обавештење о привременој неспособности за рад и болничком лечењу
• СРБ/РМ 114    Коришћење протеза, помагала и других давања у натури веће вредности
• СРБ/РМ 121    Потврда о праву на давања у натури за пензионере и за њихове чланове породице који имају пребивалиште у Републици Македонији
• СРБ/РМ 125    Обрачун стварних трошкова
• СРБ/РМ 126    Упитник о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио македонски носилац
• СРБ/РМ 127    Паушални обрачун за ............ годину
• СРБ/РМ 128    Потврда о праву на давања у натури за лица која су из Републике Србије упућена на рад у Републику Македонију