Република Мађарска

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности објављен је у “Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 92/14 од 08.09.2014. године.

Члан 2. овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности у оригиналу на српском језику.

По извшеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума 01.12.2014. године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности.

Споразум између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности

Административни споразум између Републике Србије и Мађарске о социјалној сигурности

Договор о накнади трошкова здравствених услуга

Договор о коришћењу европске картице здравственог осигурања на територији Републике Србије

 

Архива:

Конвенција о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Мађарске

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/HUN 101    Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/HUN 104    Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/HUN 106    Потврда о праву на давања у натури по основу осигурања за случај болести и материнства за лица која имају пребивалиште у Мађарској
• SRB/HUN 107    Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/HUN 108    Обавештење о променама, мировању или престанку права на давања у натури
• SRB/HUN 109    Потврда о праву на здравствене услуге за чланове породице са пребивалиштем у другој држави уговорници
• SRB/HUN 110    Потврда о праву на здравствене услуге за лица која су из Републике Србије упућена на рад у Мађарску и чланове њихове породице
• SRB/HUN 111    Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Мађарској
• SRB/HUN 112    Потврда о одобрењу лечења у другој држави уговорници
• SRB/HUN 114    Сагласност за пружање давања веће вредности
• SRB/HUN 115    Обавештење о привременој спречености за рад
• SRB/HUN 121    Потврда о праву на давања у натури за пензионере и чланове породице
• SRB/HUN 123    Давања у натури за случај повреде на раду или професионалне болести
• SRB/HUN 125    Обрачун стварних трошкова
• SRB/HUN 126    Упит о висини трошкова за здравствене услуге који би настали да их је пружио мађарски носилац