Република Италија

Конвенција о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Републике Италије, закључена 14.новембра 1957.године, објављена је у „Службеном листу ФНРЈ – Додатак MUIDS“ број 1/59. Ова Конвенција је ступила на снагу 1.јануара 1961.године.

Конвенција о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Републике Италије

Административни споразум за примену Конвенције о социјалном осигурању између ФНР Југославије и Републике Италије од 14. Новембра 1957. године

 

Обрасци за спровођење споразума

• MOD 1    Потврда о упућивању на рад
• MOD 2    Молба за продужење упута на рад
• MOD 3    Опција (амбасаде, конзулати итд.)
• MOD 4    Потврда о збиру периода осигурања
• MOD 5    Обавештење о почетку осигурања радника
• MOD 6    Обавештење о датуму престанка осигурања
• MOD 7    Одобрење боравка осигураника и чланова породице за одсуства, годишњи одмор или период продуженог осигурања
• MOD 8    Одобрење за одлазак у Италију радника и чланова породице ради лечења
• MOD 9    Обавештење о пријему у болницу
• MOD 10    Престанак и продужење лечења у болници
• MOD 11    Молба за новчана давања у случају неспособности за рад
• MOD 12    Потврда о праву на давања у натури