Велико Војводство Луксембург

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности, објављен је у "Службеном гласнику Републике Србије –Међународни уговори" број 12/13 од 31.10.2013 године.

По извршеној размени ратификационих инструмената, сагласно одредбама овог споразума, 01.новембра 2014.године ступио је на снагу  Споразум између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности.
 
Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности
Споразум између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности
Административни споразум за примену Споразума између Републике Србије и Великог Војводства Луксембург о социјалној сигурности
Договор о коришћењу Европске картице здравственог осигурања на територији Републике Србије


Архива

Споразум између Србије и Црне Горе и Великог Војводства Луксембург о социјалном осигурању

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/LUX 001    Образац за тражење / доставлјање података / обавештења / пожурница
• SRB/LUX 101    Потврда о примени правних прописа
• SRB/LUX 104    Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/LUX 106    Потврда о праву на давања у натури за лице које има пребивалиште на територији једне стране уговорнице, а ради у другој и за чланове његове породице
• SRB/LUX 107    Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/LUX 108    Обавештење о мировању или престанку права на давања у натури
• SRB/LUX 109    Потврда о праву на давања у натури за члана породице
• SRB/LUX 111    Потврда о праву на хитно потребна давања у натури у случају привременог боравка
• SRB/LUX 112    Потврда о одобрењу лечења или наставку лечења на територији друге стране уговорнице
• SRB/LUX 113    Обавештење о болничком лечењу - пријему / отпусту из болнице
• SRB/LUX 114    Право на давања у натури веће вредности
• SRB/LUX 115    Захтев за давања у новцу у случају привремене спречености за рад
• SRB/LUX 117    Право на новчана давања у случају материнства и привремене спречености за рад
• SRB/LUX 118    Обавештење о непризнавању или престанку привремене спречености за рад
• SRB/LUX 121    Потврда о праву на давања у натури за корисника пензије или ренте и њихове чланове породице
• SRB/LUX 123    Потврда о праву на давања у натури из осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести
• SRB/LUX 124    Захтев за накнаду за случај смрти
• SRB/LUX 125    Појединачни обрачун стварних трошкова
• SRB/LUX 126    Захтев за доставлјање висине трошкова у вези са накнадом трошкова давања у натури
• SRB/LUX 128    Потврда о праву на давања у натури у случају привременог боравка