Босна и Херцеговина

Закон о ратификацији Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању објављен је у “Службеном гласнику СЦГ - Међународни уговори”, број 7/03 10.10.2003.године.

Члан 2 овог закона садржи текст Споразума на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума

1. јануара 2004.године ступио је на снагу и почела је примена овог Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању.

Закон о ратификацији Споразума између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању

Споразум између Савезне Републике Југославије и Босне и Херцеговине о социјалном осигурању

Административни споразум за спровођење споразума о социјалном осигурању

Административни споразум о измени Административног споразума

Договор о паушалној накнади трошкова здравствене заштите

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/BIH 101    Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/BIH 104    Потврда о сабирању периода здравственог осигурања
• SRB/BIH 108    Извештај о мировању или престанку права на давања у натури за лица са пребивалиштем у Босни и Херцеговини
• SRB/BIH 108A    Извештај о престанку права на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у Босну и Херцеговину
• SRB/BIH 109    Потврда о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Босни и Херцеговини
• SRB/BIH 109A    Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Србији
• SRB/BIH 111    Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Босни и Херцеговини
• SRB/BIH 111A    Потврда о праву на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у Босну и Херцеговину
• SRB/BIH 111B    Потврда о праву на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у дипломатску мисију и конзуларно представништво Србије у Босни и Херцеговини
• SRB/BIH 111C    Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури за време привременог боравка у Србији
• SRB/BIH 113    Обавештење о привременој неспособности за рад и болничком лечењу
• SRB/BIH 114    Одобрење протеза, помагала и других здравствених услуга веће вредности
• SRB/BIH 125    Обрачун стварних трошкова
• SRB/BIH 126    Упит о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио носилац у Босни и Херцеговини
• SRB/BIH 127    Паушални обрачун за ........... годину