Република Црна Гора

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању објављен је у “Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 102/07 од 07.11.2007.године.

Члан 2 овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума

1. јануара 2008 .године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и РепубликеЦрне Горе о социјалном  осигурању.

 

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању

Споразум између Републике Србије и Републике Црне Горе о социјалном осигурању

Административни споразум за спровођење споразума о социјалном осигурању

Споразум о паушалној накнади трошкова здравствене заштите

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/MNE 101    Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/MNE 104    Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/MNE 108    Извештај о мировању или престанку права на давања у натури за лица са пребивалиштем у Црној Гори
• SRB/MNE 108A    Извештај о престанку права на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у Црну Гору
• SRB/MNE 109    Потврда о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Црној Гори
• SRB/MNE 109A    Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Србији
• SRB/MNE 111    Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Црној Гори
• SRB/MNE 111A    Потврда о праву на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у Црну Гору
• SRB/MNE 111B    Потврда о праву на давање у натури за лица из Србије која се налазе у Црној Гори ради школовања и студирања
• SRB/MNE 111C    Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/MNE 113    Обавештење о привременој неспособности за рад и болничком лечењу
• SRB/MNE 114    Одобравање протеза, помагала и других здравствених услуга веће вредности
• SRB/MNE 125    Обрачун стварних трошкова
• SRB/MNE 126    Упит о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио црногорски носилац
• SRB/MNE 127    Паушални обрачун за ........... годину