Краљевина Белгија

Обавештавамо Вас да Споразум о социјалном осигурању између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности ступа на снагу 01.09.2014. године (Закон је објављен у “Службеном гласнику РС“, - Међународни уговори број 12/10 од 17.12.2010. године.

Даном ступања на снагу овог споразума у односима између две државе уговорнице престаје да важи Конвенција о социјалном осигурању између ФНР Југославије и Краљевине Белгије потписана 01.11.1954.godine.

Закон о потврђивању споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности

Административни договор о примени Споразума између Републике Србије и Краљевине Белгије о социјалној сигурности

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/BE 101    Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/BE 104    Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/BE 106    Потврда о праву на давања у натури из здравственог осигурања за лица која имају пребивалиште у другој држави уговорници
• SRB/BE 107    Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/BE 108    Обавештење о мировању или престанку права на давања у натури из здравственог осигурања
• SRB/BE 109    Потврда за евидентирање чланова породице запосленог лица или лица које обавлја самосталну делатност који имају пребивалиште у другој држави уговорници
• SRB/BE 111    Потврда о праву на давања у натури током боравка у другој држави уговорници
• SRB/BE 113    Болничко лечење - обавештење о пријему и отпусту
• SRB/BE 114    Пружање давања у натури веће вредности
• SRB/BE 121    Потврда о евидентирању корисника пензије или ренте или чланова породице који имају пребивалиште у другој држави уговорници
• SRB/BE 123    Потврда о праву на давања у натури за случај повреде на раду и професионалне болести
• SRB/BE 124    Обавештење о престанку права на давања у натури за случај повреде на раду и професионалне болести
• SRB/BE 125    Појединачни обрачун стварних трошкова
• SRB/BE 126    Упит о трошковима за давања у натури
• SRB/BE 128    Потврда о праву на давања у натури за лица упућена на рад у другу државу уговорницу