Република Словенија

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању објављен је у “Службеном гласнику РС”, број 111/09 од 29.12.2009.године.

Члан 2 овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума

1. новембра 2010.године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном  осигурању.

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању

Споразум између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању

Остваривање права применом споразума између Републике Србије и Републике Словеније о социјалном осигурању

Административни споразум за спровођење споразума о социјалном осигурању

Договор о накнади трошкова здравствених услуга и о садржају двојезичних образаца

Договор о коришћењу европске картице здравственог осигурања на територији Републике Србије

Протокол о електронској размени података који се односе на обрачун трошкова здравствених услуга

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/SI 1    Потврда о правним прописима који се примјењују
• SRB/SI 2    Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/SI 3    Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Словенији
• SRB/SI 4    Сагласност за одлазак у Словенију ради упућивања на лечење или лечења по настанку осигураног случаја
• SRB/SI 5    Потврда о праву на здравствене услуге за лица која су из Србије упућена на рад у Словенију
• SRB/SI 6    Извештај о престанку права на здравствене услуге за лица која су из Србије упућене на рад у Словенију
• SRB/SI 7    Потврда о праву на здравствене услуге за лица која имају пребивалиште у Словенији
• SRB/SI 8    Извештај о мировању или престанку права на здравствене услуге за лица која имају пребивалиште у Словенији
• SRB/SI 9    Обавештење о привременој неспособности за рад и болничком лечењу
• SRB/SI 10    Одобрење здравствених услуга веће вредности (ортопедска и друга помагала)
• SRB/SI 11    Упит о висини трошкова за здравствене услуге који би настали да их је пружио надлежни носилац у Словенији
• SRB/SI 12    Обрачун стварних трошкова
• SRB/SI 13    Паушални обрачун за годину ............
• SRB/SI 14    Захтев за издавање потврде о праву на здравствене услуге