Република Аустријa

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и  Републике Аустрије о социјалној сигурности објављен је у “Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 2/12 од 28.09.2012.године.

Члан 2 овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума

1. децембра  2012.године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и  Републике Аустрије  о социјалној сигурности.

Ступањем на снагу овог споразума, у односима између Републике Србије и Републике Аустрије престао је да важи Споразум између Савезне Републике Југославије и Републике Аустрије о социјалном осигурању, потписан  5. јуна 1998.године.

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности

Споразум између Републике Србије и Републике Аустрије о социјалној сигурности

Споразум о спровођењу Споразума о социјалној сигурности

Споразум о накнади трошкова за давања у натури

Договор о коришћењу европске картице здравственог осигурања на територији Републике Србије

Споразум о електронској размени податакаАрхива

Споразум између Републике Савезне Републике Југославије и Републике Аустрије о социјалном осигурању

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/A 1       Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/A 2       Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/A 3       Потврда о праву на здравствене услуге за време привременог боравка у Аустрији
• SRB/A 3-A    Потврда о дозволи лечења у Аустрији
• SRB/A 4       Потврда о праву на здравствене услуге за лица са пребивалиштем у Аустрији
• SRB/A 4A     Потврда о праву на здравствене услуге за лица која су из Србије упућена на рад у Аустрију
• SRB/A 5       Обавештење о мировању или престанку права на здравствене услуге за лица са пребивалиштем у Аустрији
• SRB/A 6       Одобрење здравствених услуга из осигурања за случај повреде на раду
• SRB/A 7       Обавештење о радној неспособности или болничком лечењу
• SRB/A 8       Одобрење коришћења протеза, помагала и других здравствених услуга веће вредности
• SRB/A 9       Висина накнаде за здравствене услуге
• SRB/A 10     Спецификација стварних трошкова
• SRB/A 11     Паушални обрачун за годину ...................
• SRB/A 17     Захтев за достављање образаца