Словачка Република

Закон  о потврђивању Споразума између Републике Србије и Словачке Републике  о социјалној сигурности објављен  је у “Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 2/12 од 28.09.2012.године.

Члан 2 овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Словачке Републике о социјалној сигурности у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума

1. марта 2013.године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Словачке Републике о социјалној сигурности.

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Словачке Републике о социјалној сигурности

Споразум између Републике Србије и Словачке Републике о социјалној сигурности

Административни споразум за спровођење Споразума између Републике Србије и Словачке Републике о социјалној сигурности

Договор о накнади трошкова за давања у натури

Договор о коришћењу европске картице здравственог осигурања на територији Републике Србије


Архива

Конвенција о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Чехословачке Републике

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/SK 001    Захтев за достављање података/обавештење/ургенција
• SRB/SK 101    Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/SK 104    Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/SK 107    Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/SK 108    Извештај о мировању или престанку права на давања у натури
• SRB/SK 109    Потврда о праву на давања у натури у пуном обиму
• SRB/SK 111    Потврда о праву на хитна давања у натури за време привременог боравка у Словачкој
• SRB/SK 113    Обавештење о болничком лечењу
• SRB/SK 114    Одобрење протеза, помагала и других давања у натури веће вредности
• SRB/SK 115    Захтев за новчану накнаду у случају болести или материнства
• SRB/SK 123    Потврда о праву на давања у натури за случај повреде на раду или професионалне болести
• SRB/SK 125    Појединачни обрачун стварних трошкова
• SRB/SK 126    Упит о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио носилац у месту боравка