Република Бугарска

Закон  о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности објављен  је у “Службеном гласнику РС - Међународни уговори”, број 11/11 од 27.12.2011.године.

Члан 2 овог закона садржи текст Споразума између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности у оригиналу на српском језику.

По извршеној размени инструмената о потврђивању, сагласно одредбама овог споразума

1. фебруара 2013.године ступио је на снагу Споразум између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности.

Ступањем на снагу овог споразума, у односима између Републике Србије и Републике Бугарске престала је да важи Конвенција о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Народне Републике Бугарске, закључена у Београду, 18. децембра 1957.године.

Закон о потврђивању Споразума између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности

Споразум између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности

Административни споразум за спровођење Споразума између Републике Србије и Републике Бугарске о социјалној сигурности

Договор о накнади трошкова за давања у натури

Договор о коришћењу ЕКЗО на територији Републике Србије

 

Архива

Конвенција о социјалном осигурању између Федеративне Народне Републике Југославије и Народне Републике Бугарске, закључена у Београду, 18. децембра 1957. године.

 

Обрасци за спровођење споразума

• SRB/BG 101    Потврда о правним прописима који се примењују
• SRB/BG 104    Потврда о сабирању периода осигурања
• SRB/BG 108    Извештај о мировању или престанку права на давања у натури за лица са пребивалиштем у Бугарској
• SRB/BG 108A    Извештај о престанку права на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у Бугарску
• SRB/BG 109    Потврда о праву на давања у натури за лица са пребивалиштем у Бугарској
• SRB/BG 110    Захтев за издавање потврде о праву на давања у натури
• SRB/BG 111    Потврда о праву на давања у натури за време привременог боравка у Бугарској
• SRB/BG 111A    Потврда о праву на давања у натури за лица која су из Србије упућена на рад у Бугарску
• SRB/BG 113    Обавештење о привременој неспособности за рад
• SRB/BG 114    Одобрење протеза, помагала и других давања веће вредности
• SRB/BG 115    Обавештење о болничком лечењу
• SRB/BG 123    Давања у натури за случај повреде на раду или професионалне болести
• SRB/BG 125    Обрачун стварних трошкова
• SRB/BG 126    Упит о висини трошкова за давања у натури који би настали да их је пружио носилац у Бугарској