ОБАВЕШТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПО СИСТЕМУ ДСГ

Републички фонд за здрaвствено осигурање обавештава здравствене установе на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите са којима је уговoрен варијаблни део накнаде односно које се финансирају по систему ДСГ у 2020. години, да резултати ДСГ учинка и показатеља квалитета, као и укупан износ средстава за учинак у другом кварталу нису објављени с обзиром да надзорницима осигурања Републичког фонда за здравствено осигурање Клиничко-болнички центар „Бежанијска коса“ није омогућио спровођење контроле исправности шифрирања дијагноза и процедура, као и контроле показатеља квалитета за други квартал 2020. године.

Истичемо да је Републички фонд за здравствено осигурање извршио контролу исправности шифрирања дијагноза и процедура у 56 здравствених установа (од укупно 57).

Из наведеног разлога Републички фонд није био у могућности да објави резултате у утврђеном року и да изврши пренос средстава по том основу, с обзиром да без контроле  резултата свих здравствених установа које се финансирају по систему ДСГ у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину и Методологијом за утврђивање варијабилног дела накнаде по основу ДСГ учинка и показатеља квалитета, није могуће извршити обрачун ДСГ учинка и утврдити варијабилни део накнаде.

С тим у вези, обавештавамо здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ да ће шестомесечни обрачун, као и анексирање Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину бити могуће тек по објављивању резултата учинка за други квартал 2020. године.

ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ТЕСТИРАЊА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПОВРАЋАЈ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ТЕСТИРАЊА RT-PCR НА ПРИСУСТВО ВИРУСА SARS-CoV2 И ТЕСТИРАЊА БРЗИМ СЕРОЛОШКИМ ТЕСТОВИМА НА ПРИСУСТВО IGM И IGG АНТИТЕЛА:

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СЕ МОЖЕ ВРШИТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА МАИЛ: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ИЛИ У ПИСАНОЈ ФОРМИ ДОСТАВОМ РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, УЛ. ЈОВАНА МАРИНОВИЋА БРОЈ. 2, 11040 БЕОГРАД, СА НАЗНАКОМ / Захтев за повраћајем средстава на име тестирања на лични захтев

ЗАХТЕВ СЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ НА ОБРАСЦУ У ПРИЛОГУ ИЛИ У ДРУГОЈ ФОРМИ С  ТИМ ДА ОБАВЕЗНО САДРЖИ СВЕ НАВЕДЕНЕ ПОДАТКЕ ИЗ ОБРАСЦА.

У ЗАХТЕВУ ЗА ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНО СЕ НАВОДЕ СЛЕДЕЋИ ПОДАЦИ:

  • ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА: ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: ПРЕЗИМЕ И ИМЕ, АДРЕСА, ЈМБГ (ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ БРОЈ  ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ИЛИ БРОЈ ПАСОША); ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ: НАЗИВ, СЕДИШТЕ, АДРЕСА И ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА, СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ЗА КОЈЕ СЕ ТРАЖИ ПОВРАЋАЈ СА ПОДАЦИМА О ЛИЦИМА СА ЈМБГ;
  • ПОДАЦИ О УПЛАТИ ПО ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ЗАХТЕВА ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА: ДАТУМ УПЛАТЕ, ИЗНОС УПЛАТЕ, СВРХА УПЛАТЕ (У ПРИЛОГУ СЕ ДОСТАВЉА КОПИЈА НАЛОГА О УПЛАТИ);
  • ПОДАЦИ О ИЗНОСУ ЗА КОЈИ СЕ ЗАХТЕВА ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА;
  • РАЗЛОГ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА: ПОГРЕШНА УПЛАТА, ЛИЦУ НИЈЕ ПОТРЕБНА УСЛУГА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ, ЛИЦУ НИЈЕ ПРУЖЕНА УСЛУГА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ (НАВОДЕ СЕ РАЗЛОЗИ) И ДРУГО;
  • ПОДАЦИ О НАЗИВУ БАНКЕ, ВЛАСНИКУ И БРОЈУ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА НА КОЈИ ТРЕБА ИЗВРШИТИ ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА (ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА СЕ ПРИЛАЖЕ КОПИЈА КАРТИЦЕ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА, ЗА ПРАВНА ЛИЦА ИЗЈАВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА СА БРОЈЕМ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА)

ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ПОВРАЋАЈЕМ СРЕДСТАВА КОЈИ НИСУ ПОДНЕТИ У СКЛАДУ СА ОВОМ ИНСТРУКЦИЈОМ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПОСТУПА. 

doc  Образац захтева за повраћај средстава - постављено 24.07.2020. године

Новине у вези са биомедицински потпомогнутим оплођењем од 15.06.2020. године

У складу са популационом политиком Републике Србије, Републички фонд за здравствено осигурање од 15.06.2020. године омогућиће шира права осигураним лицима-женама у вези са поступцима лечења неплодности поступцима БМПО. С тим у вези, осигураним лицима-женама даће се могућност на неограничени број покушаја БМПО на терет средстава обавезног здравственог осигурања ради добијања првог детета уз оцену струке. Такође,  старосна граница за осигурана лице-жене са 42 године живота помериће се на 43 године живота старости у тренутку добијања Потврде о испуњености услова за поступак БМПО. Паровима ће се омогућити и олакшица око прибављања Потврде о испуњености услова за поступак БМПО, тако што ће сама процедура око прибављања исте бити на једној комисији.

Сва питања у вези са остваривањем права на вантелесну оплодњу могу бити упућена на број телефона 064/8522-537.

Тестирање страних држављана на лични захтев (SARS-CoV2)

840-17750-34 - ПОДРАЧУН ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РФЗО-ЗА УСЛУГЕ RT-PCR ТЕСТИРАЊА НА ПРИСУСТВО SARS CoV2

 

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ - RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ:

(СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА)

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 6.000,00 динара (ОД 01. ЈАНУАРА 2021. ГОДИНЕ ЦЕНА ЋЕ ИЗНОСИТИ: 9.000,00 ДИНАРА)

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА

 

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ- БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ:

(СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА)

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 1.200,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА

 

ДРУГИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ – RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 18.000,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА

 

ДРУГИ СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ – БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

СВРХА УПЛАТЕ: БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 2.939,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА

 

 

Информација за биомедицински потпомогнуто оплођење (вантелесна оплодња) на основу Упутства за БМПО након ванредног стања

1. Осигураницама које су напуниле 42 године живота у време трајање ванредног стања и у периоду од 30 дана након укидања ванредног стања, омогућује се да са партнерима аплицирају у матичној филијали Републичког фонда за поступак вантелесне оплодње на терет средстава обавезног здравственог оисгурања.

2. Комисија за БМПО дужна је да по приоритету закаже и обави преглед ради добијања Потврде о испуњености услова за поступак БМПО (Образац БМПО-3) осигураницама које су напуниле 42 године живота у време трајања ванредног стања и у периоду од 30 дана након укидања ванредног стања.

3. Здравствена установа је у обавези да закаже термин за преглед пред Комисијом за БМПО у року од три месеца од укидања ванредног стања осигураним лицима којима је пре проглашења ванредног стања издата оцена лекарске комисије (образац ОЛК-11) и којима због ванредног стања није донета одлука Комисије за БМПО. Преглед се заказује на основу оцене лекарске комисије донете пре проглашења ванредног стања.

4. Потврде о испуњености услова за поступак БМПО (Образац БМПО-3) издате у периоду 01.03.-31.12.2019. године важе 18 месеци.

5. Поступак криоембритрансфера (без обзира на начин финансирања услуге замрзавања ембриона) након укидања ванредног стања, а најкасније до 31.12.2020. године, обезбеђује се на терет средстава обавезног здравственог осигурања без претходног упућивања на Комисију за БМПО. Осигурана лица сву потребну документацију добијаће на лекарској комисији Републичког фонда за здравствено осигурање.

 

Линк на коме можете погледати детаљније овде

4. П