Обавештење

Ради обезбеђивања континуитета у снабдевању осигураних лица лековима, медицинско-техничким помагалима, пружања услуга биомедицински потпомогнутог оплођења (БМПО) и хипербаричне оксигенације, обавештавамо апотеке, испоручиоце медицинско-техничких помагала, даваоце  здравствених услуга БМПО и даваоце здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који нису у Плану мреже здравствених установа, да могу од 1. јануара 2021. године да издају лекове, испоручују медицинско-техничка помагала, пружају услуге БМПО и услуге хипербаричне оксигенације на терет обавезног здравственог осигурања, под условима утврђеним уговором који је важио за 2020. годину, до закључења уговора за 2021. годину, ако кумулативно испуњавају следеће услове:

1) да су били у уговорном односу са Републичким фондом у 2020. години;
2) да је уговор из тачке 1) био важећи на дан 31. децембра 2020. године;
3) да намеравају  да закључе уговор са Републичким фондом за 2021. годину.

Са даваоцем здравствених услуга БМПО и даваоцем здравствених услуга хипербаричне оксигенације, који не закључе уговор за 2021. годину, може се закључити анекс уговора о продужењу важења уговора за 2020. годину до завршетка лечења осигураних лица које је започело у 2020. години.

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ УПЛАТА ПО ОСНОВУ ТЕСТИРАЊА НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ ГРАЂАНА

-RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ-

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, КАО И ЗА СВЕ ДРУГЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 6.000,00 динара - ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 17. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 501 - ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 501 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 501 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за RT-PCR ТЕСТИРАЊЕ могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате.

Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

-АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ-

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, КАО И ЗА СВЕ ДРУГЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 1.800,00 ДИНАРА - ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 17. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 502 - ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

2) 502 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 502 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за АНТИГЕНСКО ТЕСТИРАЊЕ могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате.

Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

- БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ-

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, КАО И ЗА СВЕ ДРУГЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 1.200,00 динара- ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 19. АПРИЛА 2021. ГОДИНЕ

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 503 - ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

     2) 503 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉЕНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 503 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за БРЗО СЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате.

Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

-КВАНТИТАТИВНО ОДЕЂИВАЊЕ IgG АНТИТЕЛА НА ВИРУС SARS-COV2-

1. ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ СА СТАЛНИМ НАСТАЊЕЊЕМ ИЛИ РЕГУЛИСАНИМ ПРИВРЕМЕНИМ БОРАВКОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ЧЛАНОВИ СТРАНИХ ДИПЛОМАТСКИХ ИЛИ КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА И ЧЛАНОВИ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, КАО И ЗА СВЕ ДРУГЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Име и презиме уплатиоца; Држава пребивалишта

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ: Назив и седиште правног лица

СВРХА УПЛАТЕ: КВАНТИТАТИВНО ОДЕЂИВАЊЕ IgG АНТИТЕЛА НА ВИРУС SARS-COV2

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 1.800,00 динара- ЦЕНА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 20. МАЈА 2021. ГОДИНЕ

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

УПЛАТИЛАЦ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

1) 504 - ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНИНА ЗА ДРЖАВЉАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

     2) 504 - БРОЈ ПАСОША ИЛИ БРОЈ ИНОСТРАНОГ ОСИГУРАЊА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉЕНЕ

УПЛАТИЛАЦ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ: ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):

  1. 504 – ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

Страни држављани који немају стално настањење или привремени боравак, односно нису чланови страних дипломатских или конзуларних представништава и чланови њихових породица накнаду за КВАНТИТАТИВНО ОДЕЂИВАЊЕ IgG АНТИТЕЛА НА ВИРУС SARS-COV2

могу вршити и у страној валути на девизни рачун Републичког фонда за здравствено осигурање.

840-5780-54 – наменски девизни рачун (инструкција за плаћање у зависности од валуте налази се на крају текста)

Висина накнаде у страној валути врши се конвертовањем динарског износа у страну валуту према средњем курсу НБС на дан уплате.

Све трошкове банкарских трансакција сноси уплатилац.

ИНСТРУКЦИЈА ЗА ПЛАЋАЊЕ НА ДЕВИЗНИ РАЧУН

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-EUR

FIELD 32A:                    VALUE DATE-EUR-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   DEUTDEFFXXX

(INTERMEDIARY)         DEUTSCHE BANK AG., F/M

                                     TAUNUSANLAGE 12

                                      GERMANY

FIELD 57A:

(ACC.WITH BANK)       NBSRRSBGXXX

                                     NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

                                     OF SERBIA-NBS)

                                     BEOGRAD,NEMANJINA 17

                                     SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)         REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

                                           JOVANA MARINOVIĆA BR.2

                                  BEOGRAD

                                   SERBIA

FIELD 70:                   DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-USD

FIELD 32A:                 VALUE DATE-USD-AMOUNT

FIELD 50K:                 ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                 CITIUS33XXX

(INTERMEDIARY)     CITIBANK N.A., NEW YORK

                                   111 WALL STREET

                                   UNITED STATES

FIELD 57A:                 10942093

(ACC.WITH BANK)     NBSRRSBGXXX

                                   NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

                                   OF SERBIA-NBS)

                                   BEOGRAD,NEMANJINA 17

                                   SERBIA

FIELD 59:                   /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)       REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

                                         JOVANA MARINOVIĆA BR.2

                                   BEOGRAD

                                   SERBIA

FIELD 70:                  DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-CHF

FIELD 32A:                   VALUE DATE-CHF-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   ZKBKCHZZ80A

(INTERMEDIARY)          ZUERCHER KANTONALBANK, ZURICH

9 BAHNHOFSTRASSE

SWITZERLAND

FIELD 57A:                   /CH5000700070000025224

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-DKK

FIELD 32A:                   VALUE DATE-DKK-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   NDEADKKKXXX

(INTERMEDIARY)          NORDEA DANMARK,FILIAL AF NORDEA BAN_

K AB (PUBL), SVERIGE,COPENHAGEN

STRANDGADE 3

DENMARK

FIELD 57A:                   /DK9620005000405020

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)            REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-GBP

FIELD 32A:                   VALUE DATE-GBP-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A:                   DEUTGB2LXXX

(THIRD REIMBURS.     DEUTSCHE BANK AG, LONDON

INSTITUTION)              6 BISHOPSGATE

UNITED KINGDOM

FIELD 56A:                   DEUTDEFFXXX

(INTERMEDIARY)          DEUTSCHE BANK AG, F/M

TAUNUSANLAGE 12

GERMANY

FIELD 57A:                   /100935930800

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-AUD

FIELD 32A:                   VALUE DATE-AUD-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   RSBKAU2SXXX

(INTERMEDIARY)         RESERVE BANK OF AUSTRALIA, SYDNEY

65 MARTIN PLACE

AUSTRALIA

FIELD 57A:                   /092002 81779-4

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-NOK

FIELD 32A:                   VALUE DATE-NOK-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   NDEANOKKXXX

(INTERMEDIARY)          NORDEA BANK ABP, FILIAL I, NORGE, O_

SLO

ESSENDROPS GATE 7 P.O:BOX 1166 SENT_

RUM

NORWAY

FIELD 57A:                   60010202348

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-JPY

FIELD 32A:                   VALUE DATE-JPY-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A:                   DEUTJPJTXXX

(THIRD REIMBURS.     DEUTSCHE BANK AG TOKYO

INSTITUTION)              2-11-1, NAGATACHO, CHIYODA-KU

JAPAN

FIELD 56A:                   DEUTDEFFXXX

(INTERMEDIARY)          DEUTSCHE BANK AG, F/M

TAUNUSANLAGE 12

GERMANY

FIELD 57A:                   /100935930800

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-CAD

FIELD 32A:                   VALUE DATE-CAD-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   BOFMCAT2XXX

(INTERMEDIARY)          BANK OF MONTREAL, TORONTO

234 SIMCOE STREET

CANADA

FIELD 57A:                   /3144-1024-528

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-SEK

FIELD 32A:                   VALUE DATE-SEK-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   NDEASESSXXX

(INTERMEDIARY)          NORDEA BANK ABP, FILIAL I, SWERIGE,_

STOCKHOLM

SMAALANDSGATAN 17

SWEDEN

FIELD 57A:                   39527710448

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-RUB

FIELD 32A:                   VALUE DATE-RUB-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A:                   COBARUMMXXX

(THIRD REIMBURS.     COMMERZBANK (EURASIJA) SAO

INSTITUTION)              14/2 KADASHEVSKAYA NABREZHNAYA

RUSSIAN FEDERATION

FIELD 56A:                   COBADEFFXXX

(INTERMEDIARY)         COMMERZBANK AG, F/M

KAISERSTRASSE 16

GERMANY

FIELD 57A:                   /400876804600RUB

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

PAYMENT INSTRUCTIONS

SWIFT MESSAGE MT103-HUF

FIELD 32A:                   VALUE DATE-HUF-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 55A:                   DEUTHU2BXXX

(THIRD REIMBURS.     DEUTSCHE BANK AG HUNGARY BRANCH

INSTITUTION)              HOLD UTCA 27

HUNGARY

FIELD 56A:                   DEUTDEFFXXX

(INTERMEDIARY)          DEUTSCHE BANK AG F/M

TAUNUSANLAGE 12

GERMANY

FIELD 57A:                   100 9359308 0064

(ACC.WITH BANK)        NBSRRSBGXXX

NARODNA BANKA SRBIJE(NATIONAL BANK

OF SERBIA-NBS)

BEOGRAD,NEMANJINA 17

SERBIA

FIELD 59:                     /RS35840000000000578054

(BENEFICIARY)             REPUBLIC FUND OF HEALTH INSURANCE

JOVANA MARINOVIĆA BR.2

BEOGRAD

SERBIA

FIELD 70:                     DETAILS OF PAYMENT

ОБАВЕШТЕЊЕ

Републички фонд за здравствено осигурање је био у обавези да у складу са чланом 44. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину, који је донео министар надлежан за пoслoве здравља, објави резултате ДСГ учинка за други квартал 2020. године.

Сходно наведеном, поступајући по инструкцији Министарства здравља - Другог пројекта развоја здравства Србије, Републички фонд за здравствено осигурање је 30. септембра 2020. године објавио резултате ДСГ учинка за други квартал 2020. године.

Из објављених резултата произлази да су здравствене установе у COVID систему, које су поднеле највећи терет у збрињавању и лечењу пацијената, оштећене јер нису биле у могућности да пружају здравствене услуге по основу којих би оствариле значајно већи учинак.

Републички фонд за здравствено осигурање ће здравственим установама са којима се уговара варијабилни део накнаде а које су у другом кварталу оствариле учинак мањи од уговореног номиналног износа варијабилног дела накнаде обезбедити разлику средстава, док ће за трећи и четврти квартал 2020. године обезбедити средства у висини номиналног износа варијабилног дела накнаде односно у висини средстава за које су накнаде умањене приликом утврђивања истих за 2020. годину.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОСИГУРАНИЦИМА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА

Због предузимања превентивних мера у циљу спречавања ширења коронавируса  (COVID-19), молимо Вас да се у циљу прикупљања потребних информација о могућностима остваривања права из здравственог осигурања обратите телефоном надлежној служби Републичког фонда или путем електронске поште.

Све неопходне информације о поступку остваривања права из здравственог осигурања можете добити телефонским путем, позивањем Контакт центра Републичког фонда на бр. телефона: 0700/333-443 (по цени локалног позива) и 011/7350-900 (за позиве са мобилног телефона и из иностранства).

Такође, потребне информације можете добити и путем електронске поште на мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Молимо Вас да уважите нашу молбу у циљу очувања здравља осигураника и запослених у Републичком фонду, као и избегавања стварања непотребних гужви у филијалама и испоставама Републичког фонда у околностима изазваним актуелном епидемиолошком ситуацијом.

Објављена је Табела учинка за 2. квартал 2020. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ

Објављена је  Табела учинка за 2. квартал 2020. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних накнада 57 здравствених установа у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину.
Табелу можете преузети на ДСГ порталу:  https://site.zus.rfzo.rs/dsg/.