Обавештење

Објављена је  Табела учинка за 1. квартал 2023. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних наканада здравствених установа из Прилога 2 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину.
Табелу можете преузети на ДСГ порталу на  https://site.zus.rfzo.rs/dsg/

Објављен је јавни позив за снабдевање осигураних лица инсулинским пумпама

Линк ка страници ОВДЕ

Испостава Стари град на новој адреси од 3. априла

Испостава Републичког фонда за здравствено осигурање Стари град радиће од 3. априла 2023. године на новој адреси, у Македонској улици број 42, на четвртом спрату зграде Општине Стари град.

Радно време испоставе је од 7.30 до 15.30 сати.  

Пресељењем на нову локацију омогућен је приступ особама са инвалидитетом.

Оболели од карцинома могу да замрзну репродуктивни материјал о трошку РФЗО-а

Оболели од малигних болести од 16. маја могу о трошку Републичког фонда за здравствено осигурање да замрзну репродуктивни материјал како би по завршетку лечења имали прилику да се остваре као родитељи.  

Право да на терет обавезног здравственог осигурања замрзну јајне ћелије, сперматозоиде или ембрионе пре почетка лечења од канцера имају жене до 40 година старости и мушкарци до 50 година који немају метастазе и могу се лечити хемиотерапијом и то:

-    уколико већ немају замрзнуте репродуктивне ћелије и немају дете
-    уколико немају замрзнуте ембрионе и немају дете у постојећој заједници.

Такође, овим пацијентима, као и оболелима од канцера који су раније о свом трошку замрзнули репродуктивни материјал, омогућено је право на вантелесну оплодњу о трошку РФЗО под условима који иначе важе за ВТО.

Обавештење у вези избора изабраног лекара

Овим путем обавештавамо осигурана лица Републичког фонда за здравствено осигурање да у циљу несметаног остваривања права из обавезног здравственог осигурања (права на здравствену заштиту, права на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите и права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време привремене спречености за рад) треба да изаберу изабраног лекара у здравственој установи на примарном нивоу здравствене заштите у јавном сектору са којом је Републички фонд за здравствено осигурање закључио уговор о пружању здравствене заштите на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Изабрани лекар је:
1)  доктор медицине или доктор медицине специјалиста опште медицине, односно специјалиста медицине рада;
2)  доктор медицине специјалиста педијатрије;
3)  доктор медицине специјалиста гинекологије;
4)  доктор стоматологије или доктор стоматологије специјалиста дечије и превентивне стоматологије.

Осигурано лице може имати само по једног изабраног лекара из наведених грана медицине.

Обавеза осигураног лица је да избор изабраног лекара изврши код прве посете изабраном лекару потписивање изјаве о избору изабраног лекара одмах након:
пријаве или пријаве промене на обавезно здравствено осигурање у филијали/испостави Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: матична филијала) на основу које се мења матична филијала у којој је осигурано лице до тада било обавезно здравствено осигурано.

Најчешћи разлог промене матичне филијале је промена пребивалишта осигураног лица из места у једном управном округу у место другог управног округа на подручју Републике Србије (нпр. промена пребивалишта из Крагујевца - Шумадијски управни округ у Ниш - Нишавски управни округ).

Осигурано лице бира изабраног лекара, по правилу, у здравственој установи на подручју матичне филијале.

Изузетно, без обзира на матичну филијалу:

1)  осигурано лице смештено у установи социјалне заштите бира изабраног лекара у установи социјалне заштите у којој је организовано обављање здравствене делатности;

2)  осигурано лице смештено у установу социјалне заштите у којој не може да се обезбеди изабрани лекар, бира изабраног лекара у дому здравља који је најближи установи социјалне заштите у којој је смештено;

3)  осигурана лица - студенти бирају изабраног лекара у дому здравља према свом пребивалишту или у месту студирања у здравственој установи која обавља здравствену делатност здравствене заштите студената ако таква здравствена установа постоји у месту студирања, а ако таква здравствена установа не постоји у месту студирања, изабраног лекара студенти бирају у дому здравља у месту студирања;

4)  осигурана лица - ученици бирају изабраног лекара у служби за здравствену заштиту деце школског узраста дома здравља према свом пребивалишту или у служби за здравствену заштиту деце школског узраста дома здравља у месту школовања.

Осигурана лица - ученици могу да бирају изабраног лекара у лекарској ординацији у школи, уколико је таква ординација организована у оквиру службе за здравствену заштиту деце школског узраста дома здравља.

5)  осигурана лица - деца за време привременог боравка у хранитељској породици, бирају изабраног лекара у дому здравља према пребивалишту хранитеља,

6)  осигурана лица - чланови породице и разведени супружник, бирају изабраног лекара у дому здравља према свом пребивалишту,

7)  осигурана лица - чланови породице изабраних, именованих или постављених лица која за обављање функције остварују зараду, односно плату или накнаду зараде, бирају изабраног лекара у дому здравља према свом пребивалишту,

8)  осигурана лица - чланови породице која обављају привремене и повремене послове преко омладинске, односно студентске задруге, бирају изабраног лекара у дому здравља према свом пребивалишту,

9)  осигураници - запослени у Министарству унутрашњих послова и Безбедносно-информативној агенцији, за време док привремено раде ван места свог пребивалишта, бирају изабраног лекара у здравственој установи у месту где раде,

10)  осигурана    лица - чланови породице запослених у Министарству унутрашњих послова и Безбедносно-информативној агенцији, бирају изабраног лекара у дому здравља према свом пребивалишту.