Зараде у РФЗО

 

Назив радног места Нето плата без минулог рада
Директор Фонда 150.967,22
Заменик директора 137.733,31
Извршни директор 121.332,47
Директор Покрајинског фонда 118.705,93
Директор Сектора у Дирекцији, Директор филијале за град Београд 115.021,95
Директор Филијале преко 200.000 осигураника 112.463,64
Директор Филијале до 200,000 осигураника, Заменик директора Покрајинског фонда, Заменик директора Филијале за град Београд, Заменик директора сектора у Дирекцији 109.905,32
Помоћник директора Покрајинског Фонда, Помоћник директора Филијале за град Београд 108.506,77
Помоћник директора Филијале, Помоћник директора Сектора у Дирекцији 97.113,73
Саветник директора Фонда 95.919,85
Начелник одељења у Дирекцији, Секретар за послове органа Фонда, Шеф кабинета директора Фонда 94.043,75
Начелник центра за информисање јавности, Саветник
директора Покрајинског Фонда
84.833,81
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/правне и опште послове у Филијали за град Београд, Начелник Одељења за правне и опште послове у Покрајинском Фонду 68.583,65
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/радне односе/правне и опште послове у Филијали, Шеф испоставе преко 100.000 осигураника 66.783,80
Начелник Одељења за послове лекарских комисија 64.368,22
Шеф одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника 63.539,34
Начелник одељења у Филијали за град Београд, Начелник Одељења у Покрајинскогом Фонду 64.368,22
Помоћник начелника одељења у Дирекцији 58.068,75
Шеф испоставе преко 50.000 осигураника 64.012,99
Шеф одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника 62.686,78
Шеф Одсека у Дирекцији 63.539,34
Начелник одељења у Филијали, Вођа-руководилац групе у Дирекцији 62.686,78
Председници лекарских комисија 60.105,42
Шеф испоставе до 50.000 осигураника у Филијали, Шеф Одсека за правне/радне односе у Филијали, Шеф Одсека за здравствено осигурање/остваривање права из здравственог осиурања у Филијали 59.442,32
Вођа групе - координатор 59.063,41
Шеф одсека у Филијали 55.818,95
Саветник директора у Филијали до 200.000 осигураника 56.482,05
Лекар, члан лекарске комисије – вештак 58.068,75
Самостални стручни сарадник-координатор рада испостава и послова матичне евиденције, Самостални стручни сарадник-координатор за здравствено осигурање/ино осиурање/радне односе 58.068,75
Саветник директора Филијале преко 200.000 осиг. 57.239,88
Самостални стручни сарадник-координатор 54.161,19
Самостални стручни сарадник за људске ресурсе и радне односе 53.948,05
Интерни ревизор, Самостални стручни сарадник - надзорник осигурања 52.621,85
Самостални стручни сарадник за правне и опште послове у Покрјинском Фонду 51.461,42
Самостални стручни сарадник у Дирекцији, преводилац 50.324,68
Самостални стручни сарадник за здравствено осигурање/радне односе у Филијали 49.803,67
Самостални стручни сарадник у Покрајинском фонду 48.027,50
Самостални стручни сарадник у Филијали 46.488,16
Шеф испоставе, Шеф Одсека за правне/радне односе у Филијали, Шеф одсека за здравствено/ино осигурање/остваривање права из здравственог осигурања/и матичну евиденцију у Фиијали 48.856,38
Шеф одсека у Филијали 45.919,79
Виши сарадник - координатор, координатор, руководилац групе, Виши сарадник у истуреном шалтеру - координатор за: здравствено осигурање/ино сигурање/остваривање права из здравственог осигурања/ матичну евиденцију/радне односе/правне и опште послове 44.404,13
Виши сарадник у Дирекцији и Покрајинском фонду, Виши сарадник - координатор у филијали, Виши сарадник у истуреном шалтеру - координатор, координатор, руководилац групе 41.467,53
Виши сарадник за остваривање права из здравственог/ино осигурања/остваривање права из здравственог осигурања/матичну евиденцију/радне односе/ правне и опште послове у Филијали 41.088,62

Виши сарадник у Филијали
38.388,85

Сарадник
34.410,24

Сарадник за техниче послове
32.018,33
Шеф одсека за остваривање права из здравственог осигурања у Филијали 37.417,88
Вођа групе за остваривање права из здравственог осигурања 36.660,05
Шеф одсека у Дирекцији 35.546,98
Шеф одсека у Филијали 35.215,43
Вођа групе 34.433,92
Координатор за остваривање права из здравственог/ино осигурања/матичну евиденцију 34.386,55
Координатор 32.160,43
Виши референт за остваривање права из здравственог/ино осигурања/матичну евиденцију/радне односе у Филијали 32.089,38
Виши референт у Дирекцији 30.810,54
Дактилограф главни оператер у Дирекцији, Референт за техничке послове 30.810,54
Виши референт у Покрајинском Фонду, Виши референт у Филијали, Пословни секретар у Покрајинском Фонду и Филијали 30.029,03

Референт у Филијали
29.886,94

Дактилограф - оператер у Дирекцији
28.679,14
Дактилограф - оператер у Покрајинском фонду и филијали, Занатско технички послови у филијали, Возач-економ, Графичко штампарски послови 27.826,59
Курир, Возач – курир, Кафе куварица,   Графичко-штампарски послови, Возач, Возач – економ, Занатско-технички послови у Филијали 23.997,91
Спремачица, Портир 20.998,17
Телефониста 17.630,05
Физички радник 14.998,70

Плате запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање утврђене су на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01....58/14) коју је донела Влада Републике Србије.