Вести

Медицинска рехабилитација у стационарним здравственим установама на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од...

04 мај 2017

У складу са Законом о здравственом осигурању осигурана лица остварују право на рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију као континуирани продужетак лечења и рехабилитације када се функционалне сметње не могу ублажити или отклонити у амбулантно-поликлиничким условима или у...

Упућивање осигураних лица на лечење у иностранство у периоду 01.01.2017.-30.04.2017. године

04 мај 2017

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.04.2017. године, упутио укупно 195 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 83.710.722,55 динара. У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство,...

Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду...

03 мај 2017

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција....

Привремена спреченост за рад за период 01.01.2016. – 31.12.2016. године

03 мај 2017

У складу са Законом о здравственом осигурању накнаду зараде осигураним лицима привремено спреченим за рад за првих 30 дана спречености обезбеђује послодавац из својих средстава, а од 31. дана накнаду зараде обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање, односно матична филијала,...