Вести

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати...

28 август 2017

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Извештај о спроведеним контролама у периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године

22 август 2017

I Контрола наменског трошења средстава Сектор за контролу је у складу са планом рада за 2017. годину,у извештајном периоду организовао 21 контролу наменског трошења средстава за плате уговорених радника за период 01.01-31.03.2017. године, као и 1 ванредну контролу наменског трошења...

Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду...

21 август 2017

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција....

Привремена спреченост за рад за период 01.01.2017. – 30.06.2017. године

21 август 2017

У складу са Законом о здравственом осигурању накнаду зараде осигураним лицима привремено спреченим за рад за првих 30 дана спречености обезбеђује послодавац из својих средстава, а од 31. дана накнаду зараде обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање, односно матична филијала,...