Кабинет - Дирекција

У Дирекцији Републичког фонда послови се организују у Кабинету директора Републичког фонда и посебним организационим јединицама – секторима.

Кабинет директора Републичког фонда за здравствено осигурање

У Кабинету директора организује се рад и пословање Републичког фонда, закључују уговори у име РФЗО, координира рад у дирекцији и филијалама Републичког фонда, образују стручне комисије и именују њихови чланови, обавља интерна ревизија пословања РФЗО, ...

У оквиру Кабинета формиран је Центар за информисање јавности, где се обављају послови обавештавања јавности у вези са пословањем РФЗО.

Детаљнији опис послова Кабинета директора Републичког фонда можете погледати овде.

в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање: доц. др Сања Радојевић-Шкодрић

Извршни директор за спровођење обавезног здравственог осигурања: дипломирани правник Босиљка Вуковић

Извршни директор за послове јавних набавки: дипломирани правник Марија Митић
тел: 011/2053-830
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Саветник директора Републичког фонда за информисање јавности: Немања Великић
тел: 011/2053-830
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сектори:

СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Овај сектор обавља послове у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, упућивањем на лечење у иностранству, накнадом штете и заступањем Републичког фонда пред судовима, кадровском политиком РФЗО и општим пословима.

Припрема правне акте и обрасце у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, уређује начин пријаве и одјаве на здравствено осигурање,  прати остваривање права из обавезног здравственог осигурања, одлучује у првом степену о правима у вези са коришћењем здравствене заштите у иностранству и упућивањем на лечење у иностранству, ...

Детаљнији опис послова Сектора за здравствено осигурање и правне послове можете погледати овде.
Директор сектора:  др Рада Милићевић

Контакт тел: 011/2053-768

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ

У Сектору за финансије обављају се послови припреме, израде и праћења реализације финансијског плана, израда анализа и извештаја у вези са остваривањем финансијског плана као и многи други.

Детаљнији опис послова Сектора за финансије можете преузети овде.
Директор сектора:  Светлана Тадин

Контакт тел: 011/2053-761

СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Овај сектор обавља послове у вези са спровођењем поступaка јавних набавки за потребе Републичког фонда за здравствено осигурање, али и у име здравствених установа.

У овом сектору се припрема документација, спроводи поступак, израђује план јавних набавки, закључују уговори по спроведеном поступку, али и прати реализација закључених уговора.

Детаљнији опис послова Сектора за јавне набавке можете преузети овде.
Директор сектора:

Контакт тел: 011/2053-623

СЕКТОР ЗА ЛЕКОВЕ И ФАРМАКОЕКОНОМИЈУ

У Сектору за лекове и фармакоекономију обављају се послови пријема и обраде захтева за стављање лекова на Листу лекова, израде решења о  стављању, односно скидању лекова са Листе лекова у складу са законом, израде стручних мишљења, стручно-методолошких упутстава у вези Листе лекова и листе чекања, израђују решења о образовању комисија и подкомисија за лекове, а и великој мери се обавља и сарадња са Министарством здравља, Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије и Службеним гласником РС.

Детаљнији опис послова у Сектору за лекове и фармакоекономију можете погледати овде.
Директор сектора: Mr ph Весна Вуковић Којовић

Контакт тел: 011/2053-813

СЕКТОР ЗА УГОВАРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

У Сектору за уговарање здравствене заштите обављају се послови уговарања здравствених услуга, припреме аката и модела уговора, имплементација дијагностички сродних група и многи други послови.

Детаљнији опис послова Сектора за уговарање здравствене заштите можете погледати овде.
Директор сектора: Марко Митровић

Контакт тел: 011/2053-803

СЕКТОР ЗА КОНТРОЛУ

У Сектору за контролу обављају се контроле извршења уговора о спровођењу и финансирању здравствене заштите потписаних са здравственим установама и другим носиоцима здравствене службе.

Детаљнији опис послова Сектора за контролу можете погледати овде.
Директор сектора: Маријана Мићић

Контакт тел: 011/2053-822

Пријаве и  жалбе  у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, осигурана лица могу доставити Сектору за контролу путем:
E-mail: Fax: 011/2053-885
СМС поруке на на бројеве телефона:  064/852-2653 и 064/852-2654

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

У Сектору за развој и информационе технологије обављају се послови у вези са информационим системом Републичког фонда за здравствено осигурање.

Овај сектор задужен је за вођење основних евиденција о осигураницима и оствареним правима из здравственог осигурања, за послове одржавања и развоја информационог система РФЗО, за анализу и пројектовање електронске матичне евиденције осигураника, ...

Детаљнији опис послова Сектора за развој и информационе технологије можете погледати овде.
Директор сектора:  дипломирани инжењер организационих наука Марко Јовановић

Контакт тел: 011/2053-706

СЕКТОР ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Овај сектор задужен је за интерне ревизије пословних система и подсистема, програма, активности и процедура у Републичком фонду.

Детаљнији опис послова Сектора за интерну ревизију можете погледати овде.
Директор сектора:  Ерол Фетаховић

Контакт тел: 011/2053-629

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Овај сектор обавља послове у вези са планирањем људских ресурса Републичког фонда; остваривањем права из радних односа и стамбених питања запослених у Републичком фонду и пружања стручне помоћи из ове области филијалама Републичког фонда; регулисањем радно-правног статуса  лица ангажованих ван радног односа, израде акта о организацији и систематизацији послова, ...

Детаљнији опис послова Сектора за људске ресурсе можете погледати овде.
Директор сектора: Предраг Шћепановић

Контакт тел: 011/2053-830

end faq