Зараде у РФЗО

 

Назив радног места Нето плата без минулог рада
VII CCC
Директор Фонда 161.534,84
Заменик директора Фонда
147.374,57
Директор Покрајинског фонда 127.015,48
Директор Сектора у Дирекцији, Директор филијале за град Београд 123.073,62
Директор Филијале преко 200.000 осигураника 120.336,21
Директор Филијале до 200,000 осигураника, Заменик директора Покрајинског фонда, Заменик директора Филијале за град Београд, Заменик директора сектора у Дирекцији 117.598,81
Помоћник директора Покрајинског Фонда, Помоћник директора Филијале за град Београд 116.102,36
Помоћник директора Филијале, Помоћник директора Сектора у Дирекцији 103.911,80
Саветник директора Фонда 102.634,34
Начелник одељења у Дирекцији, Секретар за послове органа Фонда, Шеф кабинета директора Фонда 100.626,92
Начелник центра за информисање јавности, Саветник
директора Покрајинског Фонда
90.772,27
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/правне и опште послове у Филијали за град Београд, Начелник Одељења за правне и опште послове у Покрајинском Фонду 73.384,35
Начелник одељења за здравствено/ино осигурање/радне односе/правне и опште послове у Филијали, Шеф испоставе преко 100.000 осигураника 71.458,52
Начелник Одељења за послове лекарских комисија 68.873,85
Шеф одсека лекарских комисија преко 200.000 осигураника 67.986,95
Начелник одељења у Филијали за град Београд, Начелник Одељења у Покрајинском Фонду 68.873,85
Помоћник начелника одељења у Дирекцији 62.133,43
Шеф испоставе преко 50.000 осигураника 68.493,75
Шеф одсека лекарских комисија до 200.000 осигураника 67.074,72
Шеф Одсека у Дирекцији 67.986,95
Начелник одељења у Филијали, Руководилац групе у Дирекцији 67.074,72
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Председник лекарске комисије)
64.312,67
Шеф испоставе до 50.000 осигураника у Филијали, Шеф Одсека за правне/радне односе у Филијали, Шеф Одсека за здравствено осигурање/остваривање права из здравственог осиурања у Филијали 63.603,15
Руководилац групе 63.197,71
Саветник директора у Филијали до 200.000 осигураника 60.435,66
Шеф одсека у Филијали 59.726,14
Доктор медицине специјалиста у првостепеној лк (Члан лекарске комисије)
62.133,43
Самостални организатор процеса (за здравствено осигурање) у Филијали 62.133,43
Саветник директора Филијале преко 200.000 осиг. 61.246,54
Самостални организатор процеса
57.952,35
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Дирекцији 57.724,29
Интерни ревизор, Надзорник осигурања 56.305,26
Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Покрајинском Фонду 55.063,60
Саветник/Фармакоеконом/Аналитичар/ Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове/Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке/Преводилац у Дирекцији
53.847,29
Саветник за остваривање права из здравственог осигурања/Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове у Филијали 53.289,81
Саветник/Правни заступник/Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове/Саветник за информациону безбедност у Покрајинском Фонду
51.389,32
Саветник/Правни заступник/Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду/ Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове/Саветник за информациону безбедност/Службеник за јавне набавке у Филијали
49.742,22
VI CCC
Шеф испоставе, Шеф Одсека за правне/радне односе у Филијали, Шеф одсека за здравствено/ино осигурање/остваривање права из здравственог осигурања/и матичну евиденцију у Филијали 52.276,21
Шеф одсека у Филијали (VI CCC)
49.134,07
Самостални организатор процеса у Филијали/Руководилац групе 47.512,31
Самостални организатор процеса у Филијали/Руководилац групе у Дирекцији и Покрајинском Фонду 44.370,16
Контролор здравственог осигурања/Правни сарадник у Филијали 43.964,73

Сарадник у Филијали
41.075,98

IV CCC
Организатор процеса (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали
40.037,04

Руководилац групе (за остваривање права из здравственог осигурања) у Филијали
39.226,17

Организатор процеса у Дирекцији Републичког фонда
38.035,19
Организатор процеса у Филијали
37.680,43
Руководилац групе
36.844,21
Координатор за остваривање права из здравственог/ино осигурања/матичну евиденцију
36.793,53
Координатор 34.411,58
Администратор здравственог осигурања/Референт за правне, кадровске и административне послове у Филијали
34.335,56
Администратор за уговарање здравствене заштите/Технички секретар/ Интернет оператер/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Покрајинском Фонду и Филијали 32.967,21
Администратор за уговарање здравствене заштите/Технички секретар/ Интернет оператер/Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме/ Референт за финансијско – рачуноводствене послове/Контиста/ Благајник/ Ликвидатор/Техничар одржавања информационих система и технологија у Покрајинском Фонду и Филијали
32.130,99
III CCC
Занатско технички послови у филијали/ Возач-економ/ Графичко штампарски послови
29.774,38
Курир/ Возач – курир/ Кафе куварица/  Графичко-штампарски послови/ Возач/ Возач – економ/Занатско-технички послови у Филијали 23.997,91
Спремачица, Портир 20.998,17

Телефониста
17.630,05

Физички радник
14.998,70

Плате запослених у Републичком фонду за здравствено осигурање утврђене су на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 44/01....58/14) коју је донела Влада Републике Србије.