Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године

Објављене су капитационе табеле за 2. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за октобар, новембар и децембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Извештај о раду заштитника осигураника у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

00

01

02

03

04

05

 

Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција.

Осигураним лицима обезбеђују се и медицинско-техничка помагала потребна за лечење и рехабилитацију која омогућавају побољшање основних животних функција, омогућавају самосталан живот, омогућавају савладавање препрека у средини и спречавају суштинско погоршање здравственог стања или смрт осигураног лица.

Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања уређују се врсте медицинско-техничких помагала, индикације за прописивање помагала из средстава обавезног здравственог осигурања, стандарди материјала од којих се израђују помагала, рокови трајања помагала, односно набавка, одржавање и занављање помагала као и начин и поступак остваривања права осигураних лица на помагала.

Осигураном лицу помагало прописује изабрани лекар, односно лекар одговарајуће специјалности за индикације прописане у Листи помагала а на основу медицинске документације којом се доказују те индикације. Медицинска документација на основу које се остварује право на помагало не може бити старија од 12 месеци.

За одређене врсте помагала која су прописана у Листи помагала лекарска комисија филијале Републичког фонда према седишту здравствене установе у којој осигурано лице има изабраног лекара, даје оцену о оправданости прописивања помагала.

Из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују се следеће врсте помагала:

1. протетичка средства (протезе за горње екстремитете, протезе за доње екстремитете, спољна протеза за дојку, гудњак за спољну протезу за дојку и перика);
2. ортотичка средства (ортозе за горње екстремитете, ортозе за доње екстремитете, ортозе за лечење ишчашених кукова, ортозе за кичму – спиналне ортозе);
3. посебне врсте помагала и санитарне справе (ортопедске ципеле, инвалидска колица, помоћна помагала за олакшавање кретања (штаке, штап, сталак за ходање), остала помоћна помагала (болнички кревет са трапезом, собна дизалица, антидекубитус душек), санитарне справе (каниле, концентратор кисеоника, вентилатор за неинвазивну вентилацију, диск подлоге, кесе и самолепљиви једноделни комплет за илеостому, колостому, уростому и ветколостому, силиконски упијајући фластер, катетер, уринарни кондом, пелене, улошци за инконтиненцију, помагала за лечење и контролу шећерне болести);
4. очна помагала (наочаре, контактна сочива, тифлотехничка помагала);
5. слушна помагала (слушни апарати, заушни процесор, специјалне батерије за заушни процесор);
6. помагала за омогућавање гласа и говора (електроларингс, овлаживач ваздуха и додатак за туширање) и
7. стоматолошке надокнаде (мобилне (покретне) зубне надокнаде за горњу и доњу вилицу, стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија ортофацијалног система).

Право на помагало утврђује матична филијала Републичког фонда оверавањем обрасца, осим за поједина помагала за која није предвиђена овера филијале (навлака за патрљак, еластични завој, спољна протеза за дојку, грудњак за спољну протезу за дојку, перика, појас за трбушну килу, каниле, крема за негу стоме, спреј за негу стоме, паста за испуне ожиљних неравнина, силиконски упијајући фластер, трбушни еластични појас са отвором за стому, катетер, уринарни кондом, хиподермална игла, игле за пен шприц, специјалне батерије за заушни процесор, овлаживач ваздуха и додатак за туширање).

У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године Републичком фонду од стране испоручиоца медицинско-техничких помагала фактурисано је 25.253.679 комада помагала и делова помагала. Укупно 195.042 осигурана лица у наведеном периоду остварила су право на помагало и одржавање помагала из средстава обавезног здравственог осигурања.

На име трошкова за медицинско-техничка помагала Републичком фонду, у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, фактурисана су помагала у износу од 1.681.300.266,62 динара, што је за 14.6%, односно 213.803.531,63 динара више него у истом периоду претходне године.

Од укупно фактурисаних средстава 1.619.549.944,62 динара је за нова помагала, а 61.750.322,00 динара за одржавање помагала која се већ налазе код осигураног лица, корисника помагала.

67,75% oд укупно фактурисаних средстава је за помагала издата у апотекама, а 32,25% за помагала издата од стране ортопедских кућа.

У односу на укупан износ фактурисаних помагала у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године филијала Београд учествује са 20,3%, а затим следе Нови Сад са 7,5%, Ниш 5,6% и Крагујевац са 5%. Од осталих филијала по износу фактурисаних помагала издвајају се Панчево са 4,8%, Ужице са 4%, Сремска Митровица 3,8%, Шабац 3,8%, Чачак 3,3% и Крушевац 3,3%.

Преглед фактурисаног износа, процентуалног учешћа у укупном износу фактурисаних средстава и количине помагала и делова помагала приказан је у табели:

 

Фактурисано у динарима у периоду 01.01.-30.06.2017.

% у односу на укупан износ фактурисаних средстава

Количина издатих помагала и делова помагала у периоду 01.01.-30.06.2017.

Београд

329.326.460,28

20,3%

4.673.820

Нови Сад

121.960.819,46

7,5%

1.728.931

Ниш

91.322.739,11

5,6%

1.194.912

Крагујевац

81.022.194,61

5%

1.337.089

Панчево

77.266.913,15

4,8%

1.242.759

Ужице

65.364.032,69

4%

1.005.209

Сремска Митровица

62.368.099,44

3,8%

1.005.538

Шабац

61.209.586,76

3,8%

952.776

Чачак

53.644.629,13

3,3%

804.905

Крушевац

52.917.401,71

3,3%

893.756

По врсти помагала највише средстава издвојено је на посебне врсте помагала и санитарне справе, а затим слушна помагала, протезе, ортозе, очна помагала и помагала за омогућавање гласа и говора.

Преглед износа фактурисаних помагала по врсти помагала, за период 01.01.2017. -30.06.2017. године, приказан је у табели:

 

Врста помагала

 

Фактурисани износ

 

Количина издатих помагала

Број осигураних лица који је остварио право на помагало

 

% осигураних лица који је остварио право на помагало

Посебне врсте помагала и санитарне справе

1.201.308.511,80

25.148.252

155.445

79,7%

Протезе

178.573.765,50

27.517

10.699

5,5%

Слушна помагала

172.803.456,32

46.589

6.078

3,1%

Ортозе

88.293.394

4.909

4.316

2,2%

Очна помагала

14.674.842,40

26.412

18.504

9,5%

Помагала за омогућавање гласа и говора

-

-

-

-

Право на помагало, делове помагала, потрошни материјал за поједина помагала и одржавање помагала осигурано лице остварује код испоручиоца који је са Републичким фондом закључио уговор. Право на помагало реализује се код апотека и ортопедских предузећа, док право на стоматолошке надокнаде осигурана лица остварују у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.

У апотекама осигурана лица остварују право на електрични инхалатор са маском, каниле, диск подлоге, кесе и самолепљиве једноделне комплете за илеостому, колостому, ветколостому и уростому, трбушни еластични појас, крему и спреј за негу илеостоме, колостоме, ветколостоме и уростоме, пасту за испуну ожиљних неравнина, силиконски упијајући фластер, урин катетере и уринарне кондоме, пелене, улошке за инконтиненцију и помагала за лечење и контролу шећерне болести.

Податак о помагалима која се реализују преко апотека а која су најчешће издавана осигураним лицима у периоду 01.01.2017. до 30.06.2017. години, са податком о количини издатих помагала и броју осигураних лица који је остварио право на помагало, приказан је у табели:

Помагало

Фактурисани износ

Количина издатог помагала

Број осигураних лица који је остварио право на помагало

Тест траке за апарат (са или без ланцета)

405.854.947,33

11.208.718

43.881

Диск подлога са кесама за колостому

203.865.639,45

1.438.335

5.159

Игле за пен шприц

145.011.132,53

9.048.499

74.823

Пелене

106.003.544,14

2.427.760

8.709

Диск подлога са кесама за илеостому

74.849.790,40

350.650

1.527

За помагала за лечење и контролу шећерне болести (комплет пластичних шрицева и игала за давање инсулина за једнократну употребу, пен шприц, игле за пен шприц, урин тест траке за окуларно очитавање шећера и ацетона у урину, апарат за самоконтролу шећера у крви, апарат за самоконтролу шећера у крви са говорним софтвером, тест траке за апарат (са или без ланцета), тест траке за апарат (са или без ланцета) са говорним софтвером, спољна портабилна инсулинска пумпа, потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу) за период 01.01.2017. - 30.06.2017. године, издата су помагала у износу од 628.657.802,56 динара, што је за 50% више него у истом периоду претходне године. 120.375 осигураних лица оболелих од Diabetes mellitus-a остварило је право на неко од помагала за лечење и контролу шећерне болести.

У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године за помагала из стома програма (диск подлога са кесама за илеостому и ветколостому, самолепљиви једноделни комплет за илеостому и ветколостому, диск подлога са кесама за колостому, самолепљиви једноделни комплет за колостому, диск подлога са кесама за уростому, самолепљиви једноделни комплет за уростому, крема за негу стоме, спреј за негу стоме, паста за испуне ожиљних неравнина, трбушни еластични појас са отвором за стому), која се обезбеђују осигураним лицима са изведеном стомом после тешких операција гастроинтестиналног и урогениталног система, обезбеђена су помагала у вредности од 334.713.137,36 динара. Издато је 1.974.353 комада помагала, односно 14% више него у истом периоду 2016. године. 12.783 осигурана лица са изведеном стомом у извештајном периоду остварила су право на неко од ових помагала.

Када су у питању помагала која осигурана лица користе код индикције ретенције или инконтиненције урина и/или столице из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују се стални Foley урин катетер са урин кесама са испустом, урин катетер за једнократну употребу (без урин кеса), уринарни кондом са урин кесама са испустом, пелене и улошци за инконтиненцију. У периоду од 01.01.2017. - 30.06.2017. године осигураним лицима ова помагала издата су у количини од 2.659.585 комада, односно 13,6% више него у истом периоду 2016. години. 10.334 осигураних лица остварило је право на ову врсту помагала у износу од 142.668.627,87 динара.

У односу на период 01.01.2016. до 30.06.2016. године помагала која бележе највећи раст, а издају се у апотекама, приказана су у табели:

                                  Период

Помагало

 01.01.-30.06.2016.

 01.01.-30.06.2017.

Индекс раста

Трбушни еластични појас са отвором за стому

22

39

177

Улошци за инконтинрнцију

2.400

3.940

164

Електрични инхалатор са маском

8

13

162

Тест траке за апарат (са или без ланцета)

7.008.074

11.208.718

160

Силиконски упијајући фластер

887

1.168

132

У периоду од 01.01.2017. - 30.06.2017. године само самолепљиви једноделни комплет за илеостому бележи смањене количине издавања у односу на период 01.01.2016. до 30.06.2016. године.

Право на спреј за негу стоме, помагало које се почев од 16.03.2017. године обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања, остварило је 21 осигурано лице.

Тест траке за апарат (са или без ланцета) за мерење нивоа шећера у крви за апарат са говорним софтвером, од 16.03.2017. године остварило је 13 слепих, односно слабовидих осигураних лица оболелих од Diabetes mellitus-a, у количини од 2.400 комада.

Код ортопедских предузећа осигурана лица остварују право на протезе, ортозе, ортопедске ципеле, инвалидска колица, помагала за олакшавање кретања, помоћна помагала, санитарне справе које се не набављају преко апотека (болнички кревет са трапезом, собна дизалица, антидекубитус душек), слушна помагала и очна помагала.

Податак о помагалима која се реализују преко ортопедских предузећа а која су најчешће издавана осигураним лицима у периоду 01.01.2017. до 30.06.2017. године, са податком о количини издатих помагала и броју осигураних лица који је остварио право на помагало, приказан је у табели:

Помагало

Фактурисани износ

Количина издатог помагала

Број осигураних лица који је остварио право на помагало

Слушна помагала

172.803.456,32

46.589

6.078

Протезе за доње екстремитете

81.669.410,00

11.843

1.296

Ортозе за кичму

56.882.060,00

2.851

2.851

Инвалидска колица

52.531.690,00

694

694

Ортозе за горње и доње екстремитете

28.827.574,00

1.629

1.213

У односу на период 01.01.2016. до 30.06.2016. године помагала која бележе највећи раст, а издају се у ортопедским предузећима, приказана су у табели:

                                    Период

Помагало

01.01.-30.06.2016.

01.01.-30.06.2017.

Индекс раста

Протезе за доње екстремитете

8.211

11.843

144

Спољна протеза за дојку

2.612

3.450

132

Грудњак за спољну протезу за дојку

1.907

3.499

131

Инвалидска колица

238

284

119

Слушна помагала

40.340

46.589

115

У периоду од 01.01.2017. - 30.06.2017. године осигурана лица нису остваривала права на помагала за омогућавање гласа и говора, иако се осигураним лицима код којих је извршена тотална ларингектомија почев од 16.03.2017. године, поред електроларингса – апарата за омогућавање гласа и говора, обезбеђује и овлаживач ваздуха и додатак за туширање.

Извештај о спроведеним контролама у периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године

I Контрола наменског трошења средстава

Сектор за контролу је у складу са планом рада за 2017. годину,у извештајном периоду организовао 21 контролу наменског трошења средстава за плате уговорених радника за период 01.01-31.03.2017. године, као и 1 ванредну контролу наменског трошења средстава за плате уговорених радника за период 01.01-30.04.2017. године.

Укупан финансијски ефекат утврђених неправилности у поступцима контроле износи 52.897.700,13 динара. Имајући у виду одредбе члана 59. Закона о буџетском систему и члана 159. Закона о здравственој заштити, за утврђене неправилности у поступцима контроле, надзорници осигурања су у записницима о извршеним контролама предложили следеће мере:

- повраћај средстава Републичком фонду за здравствено осигурања у укупном износу од 48.784.530,51 динар,

- повраћај средстава са рачуна сопствених прихода на рачун за трансфер буџетских средстава здравствене установе у укупном износу од 4.113.169,62 динара.

На наредном графикону приказани су ефекти утврђених неправилности у поступцима контроле уговорних обавеза.

izv

У табеларном прегледу свих извршених контрола са кратким описом утврђених неправилности и описом предложених мера.

Редни број

Назив здравствене установе

Предмет контроле

Опис неправилности

Предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду

Предложена мера преноса средстава са сопственог на буџетски рачун

Укупно предложене мере

1

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 758.617,03 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 755.400,81 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, немедицинским радницима што није у складу са чл.77. Закона о здравственој заштити у износу од 3.216,22 динара.

758.617,03

0,00

758.617,03

2

ОБ СЕНТА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.114.171,99 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 999.558,08 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, немедицинским радницима што није у складу са чл.77. Закона о здравственој заштити у износу од 114.613,91 динара .

1.114.171,99

0,00

1.114.171,99

3

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ ВРШАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.256.153,22 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.256.153,22 динара.

1.256.153,22

0,00

1.256.153,22

4

ДЗ ВРШАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 364.177,82 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 16.459,77 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 202.622,90 динара; г) неправилно обрачунатог и исплаћеног прековременог рада који је остварен пружањем услуга које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 145.095,15 динара.

364.177,82

0,00

364.177,82

5

ДЗ ПАНЧЕВО

Наменско-плате 01.01-30.04.2017. (ванредна контрола)

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 10.307.897,33 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 94.748,00 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, у супротности са одредбама Законао здр.заш. и Закона о раду у износу од 9.779.626,16 динара; г) исплаћене плате уговореном фармацеуту иако Кадровским планом није предвиђен у броју и структури запослених у износу од 381.831,09 динара; д) исплаћеног синдикалног додатка на терет средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 51.692,08 динара.

10.307.897,33

0,00

10.307.897,33

6

ДЗ КУЛА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 976.686,39 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена; в) увођења прековременог рада здравственим радницима, што је у супротности са чл. 54. Закона о раду; г) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада немедицинским радницима дужим од осам часова недељно што је супротно чл.52. Закона о раду; д) обрачунатог и исплаћеног додатка по основу времена проведеног на раду (минули рад) на сате проведене на прековремени рад (дежурство и др.) ; ђ) примене капитационе оцене која није у складу са ст.3. чл. 16. Уредбе о корективном коефицијенту.

976.686,39

0,00

976.686,39

7

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋ.БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, С. КАМЕНИЦА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 413.079,13 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 79.713,67 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 293.980,96 динара; в) исплаћеног синдикалног додатка на терет средстава обавезног здравственог осигурања у износу од 39.384,50 динара.

413.079,13

0,00

413.079,13

8

ОБ ЛОЗНИЦА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 2.247.362,91 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 425.490,82 динара; б) неправилно обрачунатог и исплаћеног додатка по основу времена проведеног на раду -минули рад) у износу од 1.520.382,65 динара; в) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који су радили преко 10 часова без сагласности Министарства здравља у износу од 209.400,71 динар; г) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, административним радницима супротно чл.53. став 1. Закона о раду у износу од 92.088,73 динара;
2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун у укупном износу од 423.367,63 динара и то због: а) ненаменси утрошених средстава за остале уговорене накнаде из уговора за исплату плата у укупном износу од 423.367,63 динара и то: - за неуговорене раднике у износу од 314.790,31 динар, -за исплату стимулација у износу од 38.123,58 динара, - за синдикални додатак у износу од 50.132,50 динара и - за признавање специјалистичког коефицијента (додатни) у износу од 20.321,24 динара.

2.247.362,91

423.367,63

2.670.730,54

9

ОБ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 5.620.943,59 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 75.575,07 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 5.545.368,52 динара;

5.620.943,59

0,00

5.620.943,59

10

ОБ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 4.183.790,76 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 3.972.075,84 динара; б) обрачунате и исплаћене пасивне приправности немедицинским радницима у износу од 211.714,92 динар;
2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун у укупном износу од 1.346.414,12 динара и то због: а) ненаменси утрошених средстава која су у условима блокаде скинута са буџетског рачуна у укупном износу од 1.346.414,12 динара.

4.183.790,76

1.346.414,12

5.530.204,88

11

ДЗ ТОПОЛА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 169.018,82 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 41.862,95 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 118.822,19 динара; г) неправилно обрачунате и исплаћене накнаде плата код једног запосленог који је на специјализацији у износу од 8.333,68 динара.

169.018,82

0,00

169.018,82

12

ЗЦ НЕГОТИН

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.321.917,91 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.294.210,70 динара; в) исплаћен прековремени рад здравственим радницима у супротности са чл. 77. став 6. и 8. Закона о здр. заштити у износу од 27.707,21 динара.

1.321.917,91

0,00

1.321.917,91

13

ОБ ЧАЧАК

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.032.353,00 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 51.130,51 динар; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 894.756,49 динара; в) исплаћене пасивне приправности немедицинским радницима у износу од 86.466,00 динара.

1.032.353,00

0,00

1.032.353,00

14

ДЗ КРУШЕВАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 72.460,07 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 72.460,07 динара;

72.460,07

0,00

72.460,07

15

СБ ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ ГОРЊА ТОПОНИЦА

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 3.252.941,33 динара и то због: а) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 3.252.941,33 динара;

3.252.941,33

0,00

3.252.941,33

16

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.321.780,18 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 4.122,44 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.277.532,23 динара; в) исплаћене приправности и рада по позиву немедицинским радницима у износу од 40.125,00 динара;

1.321.780,18

0,00

1.321.780,18

17

ДОМ ЗДРАВЉА ПИРОТ

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 1.094.529,55 динара и то због: а) исплате средстава по основу дуговања за бенефицирани радни стаж за период од 1999. године до 2013. године у износу од 983.937,00 динара из средстава која су пренета за плате уговорених радника по уговору за 2017. годину; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 110.592,55 динара;

1.094.529,55

0,00

1.094.529,55

18

ДЗ ПРЕШЕВО

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 141.941,89 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 2.952,39 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 47.571,42 динара; в) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада у ПЗЗ супротно чл.77. Закона о здравственој заштити у износу од 75.604,31 динар: г) ненаменског трошења средстава за исплату доприноса од 17,9% за стимулације у износу од 10.526,99 динара; д) ненаменског трошења средстава за исплату доприноса од 17,9% за синдикални додатак у износу од 5.286,78 динара.

141.941,89

0,00

141.941,89

19

ЗЦ Врање

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 7.169.592,70 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 18.990,00 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 6.322.038,56 динара (ПЗЗ -2.395.802,99 динара, СЗЗ- 3.910.999,64 динара и стоматологија -15.235,93 динара); в) обрачунатог и исплаћеног минулог рада у износу од 828.564,14 динара (ПЗЗ - 108.503,38 динара, СЗЗ- 717.629,83 динара и стоматологија -2.430,93 динара);
2) Повраћај са сопственог на буџетски рачун у укупном износу од 2.343.387,87 динара и то због: а) ненаменског трошења пренетих средстава за исплату плата неуговореним радницима путем принудне наплатеу износу од 2.343.387.87 динара;

7.169.592,70

2.343.387,87

9.512.980,57

20

КБЦ ЗЕМУН

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 3.800.826,64 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 177.390,40 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог рада, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 2.451.078,46 динара; в) обрачунатог и исплаћеног додатка по основу времена проведеног на раду (минули рад) на сате проведене на прековремени рад (дежурство) у износу од 1.093.588,60 динара; г) исплате накнаде за обављање синдикалне функције у износу од 78.769,18 динара.

3.800.826,64

0,00

3.800.826,64

21

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 88.068,81 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 88.068,81 динара;

88.068,81

0,00

88.068,81

22

ИНСТИТУТ ЗА ЗДР.ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА БЕОГРАД

Наменско-плате 01.01-31.03.2017.

1) Наложен повраћај средстава РФЗО у износу од 2.076.219,44 динара и то због: а) неправилно примењених коефицијената из Уредбе о коефицијентима у износу од 164.640,58 динара; б) обрачунатог и исплаћеног прековременог радаи дежурства, радницима који раде у режиму скраћеног радног времена у износу од 1.911.578,86 динара;

2.076.219,44

0,00

2.076.219,44

У наредној табели приказан је опис утврђених неправилности за које је предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду за здравствено осигурање. 

Редни број

Утврђена неправилност за коју је предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду

Износ

1.

Прековремени рад запослених са скраћеним радним временом

37.662.053,82

2.

Друге неправилности приликом увођења и исплате прековременог рада (прековремени рад здравствених радника који је уведен сходно одредбама Закона о раду, прековремени рад здравствених радника у трајању дужем од 10 часова недељно и др). Напомена - у записницима о извршеним контролама нису раздвојени основи оспорења због истовременог постојања више основа оспорења.

3.726.014,33

3.

Обрачун и исплата прековременог рада који је уведен сходно одредбама Закона о здравственој заштити немедицинским радницима

548.225,29

4.

Примена коефицијената за обрачун и исплату плата супротно Уредби о коефицијентима

888.114,66

5.

Исплата накнаде за обављање синдикалне функције из средстава обавезног здравственог осигурања

175.132,54

6.

Неправилно обрачунат додатка по основу времена проведеног на раду - минули рад

3.442.535,39

7.

Исплата средстава по основу дуговања за бенефицирани радни стаж за период од 1999. године до 2013. године из средстава која су пренета за плате уговорених радника по уговору за 2017. годину

983.937,00

8.

Исплата плате уговореном фармацеуту иако Кадровским планом није предвиђен у броју и структури запослених

381.831,09

9.

Остало (записници у којима није било могуће раздвојити износе по појединим неправилностима и др)

976.686,39

Укупно

48.784.530,51

У наредној табели приказан је опис утврђених неправилности за које је предложена мера повраћаја средстава са рачуна сопствених средстава на рачун за трансфер буџетских средстава здравствене установе.

Редни број

Утврђена неправилност за коју је предложена мера повраћаја средстава са рачуна сопствених средстава на рачун за трансфер буџетских средстава здравствене установе

Износ

1.

Ненаменси утрошених средстава за остале уговорене накнаде

4.113.169,62

Укупно

4.113.169,62

На основу података приказаних у табели закључује се да су неправилности за које су утврђени највиши финансијски износи у поступцима контроле наменског трошења средстава за плате односе на увођење прековременог рада у здравственим установама:

  • увођење прековременог рада супротно законским одредбама којима је регулисано питање скраћеног радног времена. Чланом 52. Закона о раду скраћено радно време се утврђује на основу стручне анализе, у складу са законом, запосленима који раде на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима, утврђеним законом или општим актом, на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, средстава и опреме за личну заштиту на раду постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог и који представљају послове са повећаним ризиком. Радно време се скраћује, сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог, а највише 10 часова недељно. Чланом 53. став 4. Закона о раду предвиђено је да се запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време, не може одредити прековремени рад на тим пословима. С тим у вези, здравствена установа је у обавези да се придржава прописа о скраћеном радном времену, тј. запосленом који ради у режиму скраћеног радног времена које је изједначено са пуним радним временом, не може да уведе прековремени рад, јер је радно време запосленог скраћено управо због немогућности да се штетни утицаји на радном месту отклоне на други начин па се уводи скраћено радно време. Такође, прековремени рад здравствених радника је регулисан члановима 77. и 78. Закона о здравственој заштити и може бити уведен у форми дежурства, приправности и рада по позиву. Пошто Закон о здравственој заштити као lex specialis не садржи одредбе о могућности, односно немогућности увођења преквременог рада за запослене у здравственим установама који раде на пословима на којима је уведено скраћено радно време, то се у том сегменту примењују релевантне одредбе Закона о раду, тј. за запослене у здравственим установама важи ограничење предвиђено чланом 53. став 4. Закона о раду.
  • увођење прековременог рада здравственим радницима сходно одредбама Закона о раду. Прековремни рад здравствених радника је регулисан чланом 77-78. овог Закона о здравственој заштити, односно регулисани су дежурство, приправност и рад по позиву као облици прековременог рада здравствених радника.Чланом 77. Закона о здравственој заштити је прописано да се дежурство, као облик прековременог рада, уводи здравственим радницима уколико здравствена установа није у могућности да обезбеди здравствену заштиту организацијом рада у сменама или прерасподелом радног времена.Чланом 78. овог Закона о здравственој заштити су уређени приправност и рад по позиву као облици прековременог рада здравствених радника. Имајући у виду наведено здравственим радницима се прековремни рад не може увести сходно одредбама Закона о раду, већ искључиво у складу са одредбаам Закона о здравственој заштити.


II Контрола остваривања права из здравственог осигурања

У периоду 01.04-30.06.2017.године Сектор за контролу је организовао и спровео 8 контрола у вези са остваривањем права осигураних лица на здравствену заштиту и контролом медицинске документације. Укупан износ утврђених неправилности у спровођењу уговора од стране здравствених установа износи 4.320.505,95 динара.

Контролама су обухваћене следеће контроле:

- исправност прописивања лека somatropin на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2016-31.03.2017. године;
- остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2017. године;
- медицинска документација за осигурано лице ЛБО 26********80;
- исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години;
- исправност прописивања лекова на рецепт на терет средстава обавезног здравственог осигурања за осигурано лице ЛБО 27********86, у периоду 01.01.2016. године до момента контроле;

У табели дат је преглед окончаних контрола са кратким описом утврђених неправилности и описом предложених мера.

Редни број

Назив здравствене установе

Предмет контроле

Опис неправилности

Предложена мера накнаде штете

Друга предложена мера

1

ДЗ СТАРИ ГРАД

исправност прописивања лека somatropin на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01.2016-31.03.2017. године

1)Предложена мера накнаде штете због прописивања лека somatropin супротности са Правилником о Листи лекова и чланом 79. Правилника о начину и поступку

4.320.505,95

/

2

ИБСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ

остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2017. године

/

/

3

КЦ НИШ

остваривање права осигураних лица на лекове са Листе Ц на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду 01.01-31.03.2017. године

/

/

4

ДЗ СОМБОР

медицинска документација за осигурано лице ЛБО 26*********80

/

/

5

АПОТЕКА КРШЕНКОВИЋ

исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години

1) апотека је поступила супротно члану 60. став 8. Правилникa о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину („Службени гласник“ РС, бр.109/16 и 29/17); 2) поступила супротно члану 6. став 4. Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, 01 број:180-110/2017 од 30.01.2017. године.
Апотека „Кршенковић“ из Ужица није имала правни основ да врши издавање лекова на рецепт и одређене врста помагала осигураним лицима Републичког фонда у огранку Апотека „Кршенковић 36“ у Београду, улица Бојанска број 13, јер је регистрација истог извршена након закључивања Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, којим је прописано да се се уговор закључује само за огранке који су у саставу апотеке у време закључења уговора, као и да се лекови на рецепт и одређена врста помагала могу издавати осигураним лицима само у огранцима који су били обухваћени обавезом издавања лекова у време закључења уговора.

/

Да се изврши једнострано раскидиња Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години, 01 број:180-110/2017 од 30.01.2017. године сходно члану 22. Уговора

6

АПОТЕКА КРШЕНКОВИЋ

исправност спровођења Уговора о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала у 2017. години

У Понуди за закључење Уговора, број: 22-1/2017 од 30.01.2017. године, за огранак Апотеке „Кршенковић број 33“ наведена је адреса улица Војводе Степе 37, Београд, одговорно лице Бранка Шукиловић, радно време апотеке и контакт телефон. Контролом је утврђено да је седиште напред наведеног огранка у Ужицу, на адреси улица Милоша Обреновића 13, а не како је наведено у Понуди Апотеке која је саставни део Уговора.

/

/


Сви записници о извршеним контролама доступни су на линку http://rfzo.rs/index.php/izvrsene-kontrole

Привремена спреченост за рад за период 01.01.2017. – 30.06.2017. године

У складу са Законом о здравственом осигурању накнаду зараде осигураним лицима привремено спреченим за рад за првих 30 дана спречености обезбеђује послодавац из својих средстава, а од 31. дана накнаду зараде обезбеђује Републички фонд за здравствено осигурање, односно матична филијала, из средстава обавезног здравственог осигурања.

Изузетно, накнада зараде обезбеђује се осигуранику из средстава обавезног здравственог осигурања од првог дана спречености за рад због добровољног давања ткива и органа, као и осигуранику мајци, односно оцу, усвојитељу или другом осигуранику који се стара о детету, за време привремене спречености за рад због неге болесног детета млађег од три године.

Само у случају привремене спречености за рад услед професионалне болести или повреде на раду, накнаду зараде за све време трајања спречености за рад обезбеђује послодавац.

На име накнаде зараде Републички фонд за здравствено осигурање осигураним лицима привремено спреченим за рад дуже од 30 дана, у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, исплатио је средства у износу од 5.976.214.044,55 динара, односно 16,2% или 833.270.588,99 динара више него у истом периоду 2016. године.

Дужину привремене спречености за рад преко 30 дана, у складу са Законом о здравственом осигурању и Правилником о медицинско-доктринарним стандардима за утврђивање привремене спречености за рад, а по предлогу изабраног лекара, утврђује стручно-медицински органи Републичког фонда првостепена и другостепена лекарска комисија.

Изузетно, по предлогу изабраног лекара, првостепена лекарска комисија цени привремену спреченост за рад дужу од 15 дана због неге члана уже породице млађег од седам година живота, односно дужу од седам дана за члана породице старијег од седам година живота.

У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године лекарске комисије Републичког фонда су у 135.876 случајева цениле дужину привремене спречености за рад, што је за 4,9% случајева мање него у истом периоду претходне године. Под појмом "случај" подразумева се једна посета лекарској комисији.

Највећи број осигураних лица у периоду 01.01.2017. до 30.06.2017. години био је спречен за рад из разлога:

- болести или повреде ван рада 69.1%, затим следе
- болести или компликације у вези са одржавањем трудноће 22.9%,
- професионалне болести или повреде на раду 7%,
- нега болесног члана уже породице 0.9% и
- остали разлози спречености за рад (прописане мере обавезне изолације као клицоноше или због појаве заразних болести у његовој околини; због добровољног давања органа и ткива, изузев добровољног давања крви; спреченост за рад пратиоца болесног осигураног лица упућеног на лечење или лекарски преглед у друго место, односно за време боравка у својству пратиоца у стационарној здравственој установи) 0,1%.

Најчешће дијагнозе привремене спречености за рад по MKB 10 у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године биле су:

- трудноћа, рађање и бабиње 23.9%,
- повреде, тровања и последице деловања спољних фактора 20%,
- болести мишићно-коштаног система и везивног ткива 11.9%,
- тумори 11%,
- болести система крвотока 6.9%,
- душевни поремећаји и поремећаји понашања 6.2%,
- болести нервног система 3.1%,
- болести система за варење 2.9%,
- болести мокраћно полног система 2.2% и
- остале дијагнозе спречености за рад (заразне болести, болести крви и крвотворних органа, болести жлезда са унутрашњим лучењем, болести ока, болести ува, болести коже, болести система за дисање) 11.9%.

Заступљеност најчешћих група стања, односно обољења привремене спречености за рад по филијалама у Србији, за периоде 01.01.2016. до 30.06.2016. године и 01.01.2017. до 30.06.2017. године, представљена је у табели.

Привремена спреченост за рад по Филијалама за најчешће дијагнозе у периоду

01.01.2016. до 30.06. 2016. и 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Р.б.

Филијала

Дијагноза спречености за рад по МКБ 10

Трудноћа, рађање
и бабиње O00-O99 201
6. год

Трудноћа, рађање
и бабиње O00-O99 201
7. год

Повреде, тровања и последице деловања спољних фактора S00-T98 2016. год.

Повреде, тровања и последице деловања спољних фактора S00-T98 2017. год.

Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива   M00-M99 2016. год.

Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива   M00-M99 2017. год.

Тумори C00-D48 2016. год.

Тумори C00-D48 2017. год.

Болести система
крвотока I00-I99 201
6. год.

Болести система
крвотока I00-I99 201
7. год.

Душевни поремећаји и поремећаји понашања F00-F99 2016. год

Душевни поремећаји и поремећаји понашања F00-F99 2017. год

1

Суботица

1108

711

761

602

338

225

347

276

185

144

157

115

2

Зрењанин

1179

984

495

687

531

483

491

442

274

244

134

158

3

Кикинда

914

480

427

585

336

313

326

239

265

250

135

137

4

Панчево

1698

936

718

917

582

629

445

572

328

326

233

203

5

Сомбор

1885

999

621

795

468

506

437

415

183

228

227

246

6

Нови Сад

4748

3362

3332

3570

2263

2074

1764

1663

1079

885

998

894

7

Сремска Митровица

2703

1624

1408

1806

629

1083

853

758

338

481

216

312

8

Шабац

1425

973

665

916

409

466

293

383

214

218

181

222

9

Ваљево

976

568

432

416

136

130

274

319

92

128

94

72

10

Смедерево

1445

675

775

891

631

647

383

456

511

419

284

301

11

Пожаревац

1168

620

385

393

166

214

206

185

168

192

118

84

12

Крагујевaц

2829

1558

1037

1216

532

501

541

654

364

388

417

438

13

Јагодина

982

704

764

827

461

477

351

393

233

219

195

197

14

Бор

730

520

677

846

462

634

299

363

340

356

434

461

15

Зајечар

712

383

697

716

504

522

344

295

176

182

261

244

16

Ужице

1967

1273

1108

1162

701

899

540

543

374

409

356

400

17

Чачак

1814

952

640

700

318

433

408

390

306

288

212

163

18

Краљево

1015

622

474

531

226

234

316

288

249

238

142

123

19

Нови Пазар

162

96

121

156

87

123

109

119

36

39

21

30

20

Крушевац

1311

708

631

685

476

465

492

561

393

408

276

294

21

Ниш

4263

1956

1391

1543

1063

1115

918

1000

679

667

1298

1041

22

Прокупље

802

437

240

252

136

97

175

169

75

85

36

55

23

Пирот

633

276

283

350

170

129

199

201

118

110

117

94

24

Лесковац

1773

960

397

396

262

280

249

332

180

159

141

167

25

Врање

1357

823

627

705

500

662

333

364

340

401

283

362

26

Гњилане

8

8

9

4

6

1

2

2

2

4

0

5

27

Косовска Митровица

92

101

31

41

14

12

6

20

5

8

26

8

28

Грачаница

11

19

20

19

9

4

6

0

13

7

14

17

29

Београд

12468

9088

5296

5516

2689

2844

3829

3602

2060

1945

1595

1587

 

Укупно

52178

32416

24462

27243

15105

16202

14936

15004

9580

9428

8601

8430

Код 23,9% случајева разлог привремене спречености за рад је из групе обољења са дијагнозама О00-О99 (трудноћа, рађање и бабиње). Филијале Косовска Митровица, Лесковац, Прокупље, Ваљево, Пожаревац, Београд, Сомбор, Зрењанин, Суботица, Чачак, Крагујевац, Краљево и Шабац имају привремену спреченост за рад због обољења из ове групе већу од просека, односно већу од 23,9%. У Филијали Лесковац 35,2% „боловања“ чине труднице. У Филијалама Кикинда, Зајечар, Смедерево и Бор само око 12% до 14% „боловања“ је због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће.

Већи број привремене спречености за рад од просека у Србији (20%) због повреда, тровања и последица деловања спољних фактора имају филијале Шабац, Сремска Митровица, Зајечар, Кикинда, Јагодина, Ваљево, Суботица, Пирот, Панчево, Сомбор, Нови Сад, Крагујевац, Бор и Зајечар. У Филијалама Косовска Митровица, Београд, Лесковац, Врање, Крушевац, Ниш, Ужице, Чачак, Краљево и Нови Пазар због ових обољења на „боловању“ је мањи број осигураних.

Због болести мишићно-коштаног система и везивног ткива на боловању је 11,9% од укупног броја случајева. Због овог разлога највише „иду на боловање“ осигураници Зајечара, Новог Пазара, Зрењанина, Кикинде, Врања, Смедерева и Сомбора, а најмање осигураници Ваљева, Пирота, Прокупља и Београда.

Велика група обољења која је разлог привременој спречености за рад су тумори – просек 11% од укупног броја случајева. У Филијали Нови Пазар 16,9% од укупног броја случајева је на боловању због тумора. Изнад просека су и Филијале Ваљево (16,8%), Пирот (14,3%), Прокупље, Крушевац, Јагодина, Краљево, Панчево, Сомбор и Зрењанин. У Филијалама Пожаревац, Ужице, Чачак, Ниш, Врање, Бор, Зајечар, Суботица, Кикинда, Нови Сад и Сремска Митровица мањи је број осигураних лица на „боловању“ због дијагноза из ове групе.

Осигурана лица филијала Крушевац (10,2%), Кикинда (9,9%), Зрењанин, Панчево, Бор, Краљево, Чачак и Пирот много чешће су привремено спречена за рад од осталих у Србији због болести из групе система крвотока, а мање од просека (6,9%) по овој дијагнози користе „боловање“ запослена лица филијала Суботица, Сомбор, Нови Сад, Јагодина, Зјечар, Ужице, Нови Пазар, Лесковац и Београд.

Највећи број спречених за рад по дијагнози душевних поремећаја и поремећаја понашања је код осигураних лица Бора (11,3%) и Ниша (10,8%). Изнад просека (6,2%) су и осиграна лица Сомбора, Смедерева, Зајечара, Ужица и Крушевца, док због душевих обољења мање болују запослени у Ваљеву (3,8%), Београду (5,1%), Суботици, Зрењанину, Кикинди, Пожаревцу, Јагодини и Чачку.

Поредећи привремену спреченост за рад у периоду 01.01. до 30.06.2017. године са периодом 01.01. до 30.06.2016. године закључује се да се број случајева смањио, и то за дијагнозе из група трудноћа, рађање и бабиње (62%), болести система крвотока (1,6%) и душевнe поремећајe и поремећајe понашања (2%), а повећан број случајева за дијагнозе из група повреде, тровања и последице деловања спољних фактора (11,4%), болести мишићно-коштаног система и везивног ткива (7,3%) и туморе 0,5%).

Када су у питању узроци привремене спречености за рад повећање бележи спреченост за рад због болести или повреде ван рада, спреченост за рад због повреде на раду или професионалне болести и спреченост за рад због неге болесног члана уже породице, а спречености за рад због болести или компликације у вези са одржавањем трудноће и осталих разлога спречености за рад бележе смањење.