Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2017. године

Објављене су кориговане капитационе табеле за 1. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Остваривање права на помагала за лечење и контролу шећерне болести

Поједини медији објављују неистините наводе да су смањене количине помагала за лечење и контролу шећерне болести које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања. Наводи се да су смањене количине тест трака, игли за пен шприц и урин тест трака за окуларно очитавање шећера и ацетона у урину.

У вези са наведеним обавештавамо јавност и осигурана лица да је изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, који је ступио на снагу 16. марта 2017. године, проширено право осигураних лица оболелих од Diabetes mellitus-а на помагала за лечење и контролу шећерне болести.

Повећана је количина тест трака за децу која су на четири и више од четири доза инсулина дневно и за труднице на 150 комада месечно, односно на 450 комада на период од три месеца, уместо раније прописане количине за децу и труднице која је износила од 30 до 150 комада месечно у зависности од дневне дозе.

Деца на једној, две и три дозе инсулина дневно имају 100 комада тест трака месечно, уместо раније прописане количине од 30 до 90 комада.

Од 16. марта 2017. године по први пут је за одрасле осигуранике који су на терапији инсулином на једној, две и три дозе дневно, уведено право на 50 тест трака на период од три месеца.

По први пут су тест траке обезбеђују и деци која су оболела од Diabetes mellitus-а а нису на инсулинској терапији (Diabetes mellitus-а тип II и Moddy) и то у количини од 50 комада на месечном нивоу.

Повећана је и количина тест трака и за одрасле оболеле од Diabetes mellitus-а па тако сада остварују право на 100 комада тест трака месечно уместо до сада прописане количине од 50 комада, под условом да су на четири и више од четири доза инсулина.

Игле за пен шприц обезбеђују се према броју прописаних дневних доза инсулина. За осигурана лица која су на 1 и 2 дозе инсулина дневно обезбеђује се 30 комада месечно, а уколико су на 3, 4 и више доза 60 комада месечно. Пре 16. марта 2017. године игле за пен шрпиц обезбеђивале су се у количини од најчешће 30 комада месечно, уз изузетак за децу и труднице који су имали право на количину у складу са бројем доза инсулина.
Урин тест траке за окуларно очитавање шећера и ацетона у урину обезбеђују се деци у количини од 50 комада за период од три месеца. До 16. марта 2017. године ово помагало обезбеђивано је у количини од 50 комада месечно само за децу а не и за одрасле. Одраслима је сада обезбеђено 50 комада на 6 месеци.

Од 16. марта 2017. године за слепа и слабовида осигурана лица оболела од Diabetes mellitus-а обезбеђује апарат за мерење нивоа шећера у крви са говорним софтвером и одговарајуће тест траке.

Такође, спољна портабилна инсулинска пумпа је помагало које се прописује на терет средстава обавезног здравственог осигурања оболелима од Diabetes mellitus-а.

Указујемо и на то да су предложене измене и допуне донете у складу са захтевим Удружења оболелих од Diabetes mellitus-а и мишљењем стручног дела Комисије за израду правилника коју су чинили еминентни ендокринолози. Ни Републичка стручна комисија за лечење и контролу шећерне болести Министарства здравља није имала примедби на предложене измене у делу помагала за лечење и контролу шећерне болести.
Од значаја је навести да су измене и допуне инициране од стране Удружења оболелих од Diabetes mellitus-а који се већ дужи временски период залажу за проширење права на помагала за лечење и контролу шећерне болести, првенствено повећање количине тест трака и обезбеђивање тест трака свој деци оболелој од Diabetes mellitus-а, без обзира да ли су на терапији инсулином или не (Diabetes mellitus-а тип II и Moddy).

Такође, у поступку израде Правилника у децембру месецу 2016. године одржани састанци са представницима удружења оболелих од Diabetes mellitus-а, и то Савезом удружења пацијената, Дијабетолошким савезом Србије, Удружењем за борбу против дијабетеса града Београда „Плави круг“ и Савезом друштава Србије за борбу против шећерне болести, којима су презентоване предложене измене горенаведених помагала. Састанку су присуствовале и проф др Катарина Лалић и проф др Александра Јотић, еминентни ендокринолози, које су биле чланови Комисије за израду Правилника и својим залагањем и стручним медицинским образложењима указале на неопходност измена у делу помагала за лечење и контролу шећерне болести као и у дефинисању индикација и количина за прописивање горенаведених помагала.

Удружења нису имала примедбе на предложене измене и допуне Правилника.

Истичемо да нису тачни наводи појединих медија да се „штеди“ на деци оболелој од Diabetes mellitus-а с обзиром да подаци о остваривању права на помагала показују потпуно другачију слику.

Уколико се посматра период од 2014. године може се приметити да се из године у годину повећавају средства која се из средстава обавезног здравственог осигурања издвајају за помагала за лечење и контролу шећерне болести.

Податак о Финансијским планом опредељеним средстима за помагала и направе и средствима која су реализована за помагала за лечење и контролу шећерне болести приказан је у табели:

Период

 Финансијским ланом РФЗО опредељена средства за помагала и направе у инарима

 Помагала за лечење и контролу шећерне болести у динарима

Учешће помагала за лечење и контролу шећерне болести у укупно опредељеним средствима за помагала у %

01.01.-31.12.2014. год.

3.160.000.000

924.530.362,11

29,26

01.01.-31.12.2015. год.

3.240.000.000

1.002.079.692,89

30,93

01.01.-31.12.2016. год.

3.265.475.000

1.105.518.081,74

33,85

01.01.-31.03.2017. год.

3.620.000.000

277.532.741,80

7,67

Напомена: За период 01.01.-31.03.2017. године приказана су опредељена средстава за помагала за 2017. годину и реализована средства за помагала за лечење и контролу шећерне болести у периоду до 31.03.2017. године, где се посебно указује на чињеницу да су измене и допуне Правилника ступиле на снагу 16.03.2017. године.

 

За лекове за лечење Diabetes mellitus-а који се прописују и издају на обрасцу лекарског рецепта, РФЗО је у 2015. години извршио исплату  око 4,9 милијарди динара, док је у 2016. години извршио исплату  око 5,6 милијарди динара, што је чак 20% од укупних средстава која РФЗО издваја за све лекове који се издају на обрасцу лекарског рецепта а примењују се за лечење осигураних лица оболелих од различитих болести.

У прва три месеца 2017. године, за ове лекове РФЗО је извршио исплату  око 1,45 милијарди динара, што је за око 9% већи износ у односу на средства која су издвојена за лекове за Diabetes mellitus у прва три месеца 2016. године.

Републички фонд за здравствено осигурање ће у оквиру својих надлежности наставити са даљим предузимањем мера на унапређењу права осигураних лица из средстава обавезног здравственог осигурања и с тим у вези на медицинско-техничка помагала и лекове за превенцију и лечење Diabetes mellitus-а, у складу са захтевима удружења пацијената и особа са инвалидитетом и предлозима струке, у оквиру финансијским планом опредељених средстава за ове намене. 

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2017. године.

Објављене су капитационе табеле за 1. квартал 2017. године на основу којих ће се обрачунавати плате изабраних лекара за јул, август и септембар 2017. године. Можете их преузети са стране Капитација.

Упућивање осигураних лица на лечење у иностранству у периоду 01.01.2017.- 30.06.2017. године

РФЗО је у периоду 01.01.2017.-30.06.2017. године, упутио укупно 321 осигурано лице на лечење у иностранство и по овом основу у наведеном периоду исплатио износ од: 145.219.014,66 динара.

У односу на узраст осигураног лица које је упућено на лечење у иностранство, израђен је преглед како следи:

За 275 захтева је одобрено упућивање на лечење у иностранство код осигураних лица старости до 18 година живота, од којих је 33 упућено на лечење у Италију у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације јетре и посттрансплантационог праћења. У Италију је упућенo 4 пацијентa у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења. Због комплексних урођених срчаних мана одобрено је кардиохируршко лечење за 4 пацијента ангажовањем иностраног медицинског стручњака из Енглеске ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Универзитетске дечје клинике у Београду и ангажовање иностраног медицинског стручњака из Немачке за лечење 3 пацијента у сарадњи са домаћим стручњацима из Универзитетске дечје клинике у Београду. Из области неурохирургије код 2 пацијента одобрено је довођење иностраног медицинског стручњака из Италије ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Клинике за неурохирургију КЦС у Београду. Такође, из области неурохирургије одобрена су 2 захтева ради лечења фармакорезистентне епилепсије у Турској и 1 пацијент за Гама нож у Турској. Из области офталмологије, за меланоме и ретионобластоме, одобрено је 3 захтева за лечење у Белгији и 1 у Швајцарској. Из области ОРЛ одобрена 2 захтева за лечење у Италији. По основу ниске инциденце 1 пацијент упућен у Енглеску ради операције реналне артерије, 1 пацијент упућен у Русију ради ортопедске операције, 1 пацијент упућен у САД из области урологије. За 217 пацијента је одобрено упућивање биолошког узорка на анализу у иностранство због сумње на постојање ретке генетске болести.

За 46 захтева адултних осигураних лица је одобрено упућивање на лечење у иностранство, од којих су одобрена 16 захтева пацијената у циљу претрансплантационе припреме, трансплантације костне сржи и посттрансплантационог праћења у Италији. Из области неурохирургије за 6 пацијената одобрено је довођење иностраног медицинског стручњака из Италије ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Клинике за неурохирургију КЦС у Београду. Такође, из области неурохирургије одобрен је 1 захтев ради лечења фармакорезистентне епилепсије у Италији. Због комплексних урођених срчаних мана одобрено је кардиохируршко лечење за 5 пацијената ангажовањем иностраног медицинског стручњака из Италије ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ у Београду и кардиохируршко лечење за 5 пацијената ангажовањем иностраног медицинског стручњака из Немачке ради обављања операција у сарадњи са домаћим стручњацима из Универзитетске дечје клинике у Београду. Из области офталмологије, за меланоме и ретионобластоме, одобрена је 2 захтева за лечење у Белгији, 1 у Француској, 6 у Швајцарској и 1 у Чешкој. Из области нефрологије и урологије одобрен 1 захтев за посттрансплантационо праћење у Аустрији. Из области ОРЛ одобрен 1 захтев за лечење Француској. По основу ниске инциденце из области ОРЛ 1 пацијент упућен у Италију.

Извештај о раду заштитника права осигураних лица у 2016. години