Комисије РФЗО

Правилником о критеријумима, начину и поступку за стављање, односно скидање лекова са Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног  здравственог осигурања утврђено је да се Републичком фонду за здравствено осигурање подноси захтев за стављање лекова на Листу лекова са потпуном пратећом документацијом. Тај захтев разматра Централна стручна комисија за лекове (у даљем тексту: ЦСК). У поступку одлучивања о захтеву, ЦСК користи мишљење одговарајуће стручне подкомисије за лекове за области дефинисане АТЦ класификацијом лекова и мишљење Комисије за фармакоекономију.

 

Комисије (I)

ЦКЛ (Централна комисија за лекове)

Стручне поткомисије за лекове

Комисије (II)