Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција.

Осигураним лицима обезбеђују се и медицинско-техничка помагала потребна за лечење и рехабилитацију која омогућавају побољшање основних животних функција, омогућавају самосталан живот, омогућавају савладавање препрека у средини и спречавају суштинско погоршање здравственог стања или смрт осигураног лица.

Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања уређују се врсте медицинско-техничких помагала, индикације за прописивање помагала из средстава обавезног здравственог осигурања, стандарди материјала од којих се израђују помагала, рокови трајања помагала, односно набавка, одржавање и занављање помагала као и начин и поступак остваривања права осигураних лица на помагала.

Осигураном лицу помагало прописује изабрани лекар, односно лекар одговарајуће специјалности за индикације прописане у Листи помагала а на основу медицинске документације којом се доказују те индикације. Медицинска документација на основу које се остварује право на помагало не може бити старија од 12 месеци.

За одређене врсте помагала која су прописана у Листи помагала лекарска комисија филијале Републичког фонда према седишту здравствене установе у којој осигурано лице има изабраног лекара, даје оцену о оправданости прописивања помагала.

Из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују се следеће врсте помагала:

1. протетичка средства (протезе за горње екстремитете, протезе за доње екстремитете, спољна протеза за дојку);
2. ортотичка средства (ортозе за доње екстремитете, ортозе за лечење ишчашених кукова, ортозе за кичму – спиналне ортозе);
3. посебне врсте помагала и санитарне справе (ортопедске ципеле, инвалидска колица, помоћна помагала за олакшавање кретања (штаке, штап, сталак за ходање), остала помоћна помагала (болнички кревет са трапезом, собна дизалица, антидекубитус душек), санитарне справе (каниле, концентратор кисеоника, вентилатор за неинвазивну вентилацију, диск подлоге, кесе и самолепљиви једноделни комплет за илеостому, колостому, уростому, силиконски упијајући фластер, катетер, пелене, улошци за инконтиненцију, помагала за лечење и контролу шећерне болести);
4. очна помагала (наочаре, контактна сочива, тифлотехничка помагала);
5. слушна помагала (слушни апарати, заушни процесор, специјалне батерије за заушни процесор);
6. помагала за омогућавање гласа и говора (електроларингс) и
7. стоматолошке надокнаде (мобилне (покретне) зубне надокнаде за горњу и доњу вилицу, стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија ортофацијалног система).

Право на помагало утврђује матична филијала Републичког фонда оверавањем обрасца, осим за поједина помагала за која није предвиђена овера филијале (навлака за патрљак, еластични завој, спољна протеза за дојку, грудњак за спољну протезу за дојку, појас за трбушну килу, каниле, крема за негу стоме, паста за испуне ожиљних неравнина, силиконски упијајући фластер, трбушни еластични појас са отвором за стому, катетер, хиподермална игла, шприцеви и игле за давање инсулина, игле за пен шприц, специјалне батерије за заушни процесор).

У периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године Републичком фонду од стране испоручиоца медицинско-техничких помагала фактурисано је 18.678.883 комада помагала и делова помагала. Апотеке су фактурисале 18.562.227 комада помагала, док су ортопедске куће фактурисале 116.656 комада помагала и делова помагала.

На име трошкова за медицинско-техничка помагала Републички фонд за здравствено осигурање, у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године, уплатио је средства у износу од 1.467.496.734,99 динара, што је за 3,52%, односно 53.485.970,87 динара мање него у истом периоду претходне године.

Од укупно уплаћених средстава 61,87% уплаћено је апотекама, а 38,13% ортопедским кућама.

У односу на укупан износ фактурисаних помагала у периоду од 01.01. – 30.06.2016. године филијала Београд учествује са 19,61%, а затим следе Нови Сад са 8,06%, Ниш 6,20% и Крагујевац с 4,99%. Од осталих филијала по износу фактурисаних помагала издвајају се Панчево са 4,22%, Сремска Митровица 4,10%, Ужице 4,05%, Шабац 3,65%, Смедерево 3,45%, Крушевац 3,29%.

Преглед фактурисаног износа и количине помагала и делова помагала у односу на укупан износ фактурисаних помагала приказан је у табели:

Фактурисано у динарима за период 01.01.-30.06.2016.

% у односу на укупан износ фактурисаних средстава

Количина издатих помагала и делова помагала

Београд

266.556.133

19.61%

3.582.508

Нови Сад

109.585.115

8.06%

1.464.682

Ниш

84.296.946

6.20%

946.971

Крагујевац

67.895.053

4.99%

840.171

Панчево

57.380.668

4.22%

827.908

Сремска Митровица

55.710.725

4,10%

740.587

Ужице

55.124.005

4.05%

749.489

Шабац

49.600.736

3,65%

763.469

Смедерево

46.843.939

3,45%

559.246

Крушевац

44.668.498

3,29%

609.278

По врсти помагала највише средстава издвојено је на посебне врсте помагала и санитарне справе, а затим слушна помагала, протезе, ортозе, очна помагала и помагала за омогућавање гласа и говора.

Преглед износа фактурисаних помагала по врсти помагала, за период 01.01.-30.06.2015. и 2016. године, приказан је у табели:

                                      Период

Врста                                            

01.01.-30.06.2015. 01.01.-30.06.2016. Индекс 2015/2016
Посебне врсте помагала и санитарне справе 1.075.454.067 911.995.152,27 84,80
Слушна помагала 135.964.016 170.186.591,76 125,17
Протезе 103.821.263 103.539.947,00 99,72
Ортозе 76.303.741 79.249.085,00 103,86
Очна помагала 30.104.693 24.833.039,00 82,48
Помагала за омогућавање гласа и говора 1.309.000 1.463.000,00 111,76

Право на помагало, делове помагала, потрошни материјал за поједина помагала и одржавање помагала осигурано лице остварује код испоручиоца који је са Републичким фондом за здравствено осигурање закључио уговор. Право на помагало реализује се код апотека и ортопедских предузећа, док право на стоматолошке надокнаде осигурана лица остварују у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.

У апотекама осигурана лица остварују право на каниле, диск подлоге, кесе и самолепљиве једноделне комплете за илеостому, колостому и уростому, трбушни еластични појаси креме и пасте за негу илеостоме, колостоме и уростоме, силиконски упијајући фластер, урин катетере и уринарне кондоме, пелене, улошке за инконтиненцију и помагала за лечење и контролу шећерне болести.

Податак о помагалима која се реализују преко апотека а која су најчешће издавана осигураним лицима у првој половини 2016. године, приказан је у табели:

                                      Период

Врста                                            

01.01.-30.06.2015. 01.01.-30.06.2016. Индекс 2015/2016
Тест траке за апарат (са или без ланцета) 272.082.194 246.980.968 90,77
Диск подлога са кесама за колостому 219.160.703 180.297.777 82,27
Игле за пен шприц 135.282.838 109.613.432 81,03
Пелене 106.094.103 93.175.783 87,82
Диск подлога са кесама за илеостому 78.348.346 63.233.175 80,71

За помагала за лечење и контролу шећерне болести (комплет пластичних шрицева и игала за давање инсулина за једнократну употребу, пен шприц, игле за пен шприц, урин тест траке за окуларно очитавање шећера и ацетона у урину, апарат за самоконтролу шећера у крви, тест траке за апарат (са или без ланцета), потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу) преко апотека за првих шест месеци 2016. године издато је 14.483.944 комада помагала у износу од 405.671.050,10 динара. У истом периоду издато је и 49 спољних портабилних инсулинских пумпи преко овлашћеног испоручиоца, што нас доводи до укупног износа од 419.146.050,10 динара на име трошкова помагала за лица оболела од D. Mellitus-a, што је за 13,32% мање него у истом периоду претходне године.

У периоду од 01.01. до 30.06.2016. године за помагала из стома програма (диск подлога са кесама за илеостому, самолепљиви једноделни комплет за илеостому, диск подлога са кесама за колостому, самолепљиви једноделни комплет за колостому, диск подлога са кесама за уростому, самолепљиви једноделни комплет за уростому, крема за негу стоме, паста за испуне ожиљних неравнина, трбушни еластични појас са отвором за стому), која се обезбеђују осигураним лицима са изведеном стомом после тешких операција гастроинтестиналног и урогениталног система, обезбеђена су помагала у вредности од 291.913.507,36 динара, односно издато је 1.732.417 комада помагала, што је за 18% мање него у периоду од 01.01. до 30.06.2015. године.

Када су у питању помагала која осигурана лица користе код индикције ретенције или инконтиненције урина и/или столице осигурана лица користе стални Foley урин катетер са урин кесама са испустом, урин катетер за једнократну употребу (без урин кеса), уринарни кондом са урин кесама са испустом, пелене и улошке за инконтиненцију. У периоду од 01.01.-30.06.2016. године осигураним лицима је ових помагала издато у количини од 2.340.098 комада, односно 11,36% мање него у истом периоду 2015. године. Од значаја је чињеница да је осигураним лицима издато 2.143.900 комада пелена, односно 19.516 уринарних кондома и урин катетера 113.142. Осигураним лицима у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године испоручено је 2.400 уложака за инконтиненцију, што је 400% више него у истом периоду претходне године.

Код ортопедских предузећа осигурана лица остварују право на протезе, ортозе, ортопедске ципеле, инвалидска колица, помагала за олакшавање кретања, помоћна помагала и санитарне справе које се не набављају преко апотека.

Податак о помагалима која се реализују преко ортопедских предузећа а која су најчешће издавана осигураним лицима у првој половини 2016. године, приказан је у табели:

                                      Период

Врста                                            

01.01.-30.06.2015. 01.01.-30.06.2016. Индекс 2015/2016
Слушна помагала 108.533.351 70.186.592 156,81
Санитарне справе 24.974.814 36.675.925 146,85
>Ортозе за кичму 44.915.246 52.201.120 116,24
Инвалидска колица 41.267.359 40.135.919 97,26
Протезе за доње екстремитете 83.423.744 57.481.066 68,9

У периоду од 01.01. до 30.06.2016. године из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђено је 27 заушних процесора, помагала које се почев од 01.01.2015. године осигураним лицима са уграђеним кохлеарним имплантатом обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања, у укупном износу од 28.030.877,78 динара.

Такође, почев од 01.01.2015. године као помагало осигураним лицима обезбеђује се вентилатор за неинвазивну вентилацију који користе осигурана лица оболела од различитих болести које за последицу имају слабост мишића неопходних за дисање и у периоду 01.01 до 30.06.2016. године из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђено је 14 вентилатора за неинвазивну вентилацију у износу од 6.158.075,00 динара.

У односу на прву половину 2015. године помагала која бележе највећи раст приказана су у табели:

                                      Период

Врста                                            

01.01.-30.06.2015. 01.01.-30.06.2016. Индекс 2015/2016
Заушни процесор

0

28.030.877,76

Вентилатор за неинвазивну вентилацију (НИВ)

439.862,50

6.158.075,00

1.400

Специјалне батерије за заушни процесор

3.597.570

5.639.400

156,76

Стални Foli урин катетер са урин кесама са испустом

920.087,70

1.416.959,95

154

Електромоторна инвалидска колица

9.523.800

14.157.000

148,6

У периоду од 01.01.-30.06.2016. године поједина помагала бележе смањене количине издавања у односу на исти период претходне године, а посебно се издвајају протеза после дезартикулације колена ендоскелетна (функционална), тврда контактна сочива и електрични инхалатор са маском.