Ажурност здравствених установа у плаћању

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА - ОБЈАВЉИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ПОДАТАКА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ПО ДАНИМА

 

Напомена: црвеном бојом су означене здравствене установе које нису ажурне у објављивању финансијских података на својим интернет страницама

 

НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 18.02.2019. 19.02.2019. 20.02.2019. 21.02.2019. 22.02.2019. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дом здравља Апатин не не не не не у изради су исказивања података
Дом здравља Бач не не не не не Не постоје извештаји
Дом здравља Бачка Паланка не не не не не Последњи изв. 07.02.2019. без изв. о добављачима
Дом здравља Бачки Петровац не не не не не Последњи изв. 08.02.2019. без изв. о добављачима
Дом здравља Беочин не не не не не Последњи изв. 29.01.2019. без изв. о добављачима
Дом здравља Темерин не не не не не Не ради сајт
Дом здравља Нови Сад не не не не не Последњи изв. 12.02.2019. без изв. о добављачима
Дом здравља Врбас не не не не не Не ради сајт
Општа болница Врбас не не не не не Последњи изв. 31.12.2018. без изв. о добављачима
Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица не не не не не Не постоје дневни финансијски извештаји
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица не не не не не Не постоје дневни финансијски извештаји
Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад не не не не не Последњи изв. 14.02.2019. без изв. о добављачима
Апотека Нови Сад не не не не не Последњи изв. 16.01.2019. без изв. о добављачима
ДЗ ''Др Драган Фундук'', Пећинци не да да да да  
ДЗ ''Ириг'', Ириг не не да да да  
ДЗ ''Др Јован Јовановић Змај'', Стара Пазова не да да да да  
ДЗ ''Шид'', Шид не не не да да  
Општа болница ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица не да не да да  
Завод за јавно здравље Сремска Митровица не не да да да  
АПОТЕКА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА не не не не не Сајт не ради, није уплаћена претплата због фин. потешкоћа
ДЗ ЖАБАРИ не не не не не нису формирали сајт
ДОМ ЗДРАВЉА КНИЋ не не не не не Установа наводи да теренутно нема информатичара и да због тога није у могућности да ажурира сајт.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР АРАНЂЕЛОВАЦ не не не не не Здравствени центар „Аранђеловац“ из Аранђеловца наводи да се налази у стању перманентне блокаде рачуна, почев од 20.06.2017. године. Због те чињенице нису сматрали да имају обавезу дневног објављивљања финансијских података на сајту установе. Такође наводе да тренутно имају и техничких проблема који онемогућавају несметан рад сајта, да ће се потрудити да те проблеме отклоне у што краћем року и да ће кренути са испуњавањем обавеза.
ЗАВОД ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ не не да не не Није било промена јер је здравствена установа у блокади
Дом здравља Деспотовац не не не не не Установа не објављује дневне финансијске извештаје због недостатка кадра и финансијских средстава
Дом здравља Рековац не не не не не Финансијски извештаји се не ажурирају предвиђеном динамиком због техничких проблема који нису отклоњени у планираном року; ради са не решавању проблема, а задњи извештај је од 17.02.2019. године
Дом здравља Ћуприја не не не не не Израђена је тестна интернет страница; биће у функцији што је пре могуће
Дом здравља Параћин не не не не не Израђена је тестна интернет страница; очекује се почетак од 01.03.2019.године
Здравствени центар Књажевац не не не не не Последњи датум ажурирања 06.05.2011.
Дом здравља Бољевац не не не не не Последњи датум ажурирања 31.12.2018.
Специјална болница Гамзиград не не не не не Последњи датум ажурирања 24.12.2013.
Завод за јавно здравље не да да да да Лице које ради на пословима ажурирања податке није радило 18.02.2019. године
Завод за јавно здравље не не не не не Не ажурирају податке из техничких разлога за које су навели да ће их отклонити.
СПБ "Агенс" Матарушка Бања не не не не не Дoпис ЗУ 317/2 од 22.02.2019.године да је у поступак израде сајта и да ће за 10 дана бити у функцији. Последњи објављени подаци су од 15.11.2018.године.
СПБ за интерне болести Врњачка Бања не не не не не Образложење ЗУ број 288/19 од 22.02.2019.године да ЗУ нема запосленог информатичара и да им је пословање отежано али да је у току конкурс за информатичара.Последње објављени подаци 22.11.2018.године
ДОМ ЗДРАВЉА ГАЏИН ХАН не не не не не нема сајт због недостатка средстава
ДОМ ЗДРАВЉА ДОЉЕВАЦ не не не не не не врши унос података
ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА не не не не не сајт у изради
ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА не не не не не не врши унос података
ДОМ ЗДРАВЉА РАЖАЊ не не не да не уноси дневно, али прекуцава податке тако да се види само последњи унети извештај
СПБ ГОРЊА ТОПОНИЦА не не не не да уноси дневно, али прекуцава податке тако да се види само последњи унети извештај
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ не да не не не уноси дневно, али прекуцава податке тако да се види само последњи унети извештај
ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗ НИШ не не не не не сајт у изради
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ не не да не не уноси дневно, али прекуцава податке тако да се види само последњи унети извештај
ЗАВОД ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ не не не не не не врши унос података
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ не не не не не није вршен унос података
КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ НИШ не не не не не не врши унос података
АПОТЕКА НИШ не не да не не уноси дневно, али прекуцава податке тако да се види само последњи унети извештај
ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ не не не не да уноси дневно, али прекуцава податке тако да се види само последњи унети извештај
ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ не не не не не војна болница нема овлашћења за унос података
ДЗ Житорађа не не не не не установа у блокади
Дом здравља Бојник не не не не не ДЗ Бојник дао је образложење у коме наводи да није обновљен уговор са програмером за 2019.год.и да ће проблем бити решен у што краћем року
ЗЦ Сурдулица (00224002) не не не не не  
СПБ Сурдулица (00224003) не не не не не  
СБ Бујановачка бања (00224004) не не не не не  
СБ Врањска бања (00224005) не не не не не  
ДЗ Владичин Хан (00224008) не не не не не  
ДЗ Босилеград (00224010) не не не не не  
ДЗ Прешево (00224012) не не не не не  
ДЗ Трговиште (00224013) не не не не не  
Дом за старе Сурдулица (00424001) не не не не не  
ДЗ ГРАЧАНИЦА не не не не не  
ДЗ ДОЊА ГУШТЕРИЦА не не не не не  
ДЗ КОСОВО ПОЉЕ не не не не не  
ДЗ ОБИЛИЋ не не не не не  
ДЗ ШТРПЦЕ не не не не не  
КБЦ ПРИШТИНА не не не не не  
АУ ПРИШТИНЕ не не не не не  
ЗЦ ПРИЗРЕН не не не не не  
ДЗ ПРИШТИНА не не не не не  
ДЗ ДРАГАШ не не не не не  
ДЗ ИСТОК не не не не не  
АУ ПЕЋ не не не не не  
РХ ИСТОК не не не не не  
ЗЦ ПЕЋ не не не не не  
Дом здравља Звечан не не не не не Установа нема одговарајући кадар који би био у могућности да направи интернет страницу и свакодневно уноси и ажурира податке
Здравствени центар Косовска Митровица не не не не не Због техничких немогућности није отворен сајт у предвиђеном року. Исти ће се отворити у што краћем року.
Апотека Косовска Митровица не не не не не Из техничких разлога нису у могућности да отворе страницу. У што краћем року ће је отворити.
Специјална болница за болести зависности не не не не не доставили податке, обајвљују се завршни рачун и финансијски извештај по усвајању од стране УО
Клиника за психијатријске болести "др Лаза Лазаревић" не не не не не доставили податке, у току је објављивање на сајту клинике
ОБ Суботица да да да да да  
ДЗ Суботица да да да да да  
ДЗ Бачка Топола да да да да да  
ДЗ Мали Иђош да да да да да  
ЗЗЈЗ Суботица да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА            
Дом здравља Житиште ДА ДА ДА ДА НЕ на сајту се приказују последње промене- не постоји архива извештаја
Дом здравља Нови Бечеј ДА ДА ДА ДА ДА  
Дом здравља Сечањ ДА ДА ДА ДА ДА на сајту се приказују последње промене- не постоји архива извештаја
Дом здравља Српска Црња ДА ДА ДА НЕ ДА на сајту се приказују последње промене- не постоји архива извештаја
Дом здравља Зрењанин ДА ДА НЕ ДА НЕ на сајту се приказују последње промене- не постоји архива извештаја
Општа болница Зрењанин ДА ДА ДА ДА НЕ на сајту се приказују последње промене- не постоји архива извештаја
Специјална болница за плућне болести Зрењанин ДА ДА ДА НЕ НЕ на сајту се приказују последње промене- не постоји архива извештаја
Завод за јавно здравље ДА ДА ДА НЕ НЕ на сајту се приказују последње промене- не постоји архива извештаја
РХ Русанда ДА ДА ДА ДА ДА  
ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН            
Дом здравља Ада да да да да да  
Дом здравља Кањижа да да да да да  
Дом здравља Нови Кнежевац да да да да да  
Дом здравља Чока да да да да да  
Дом здравља Сента да да да да да  
Апотека Сента да да да да да  
Општа болница Сента да да да да да  
Oпшта болница Кикинда да да да да да  
Дом здравља Кикинда да да да да да  
Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац да да да да да  
Апотека Кикинда да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КИКИНДА            
Дом здравља Алибунар да да да да да  
Дом здравља Бела Црква да да да да да  
Дом здравља Ковачица да да да да да  
Дом здравља Ковин да да да да да  
Дом здравља Опово да да да да да  
Дом здравља Пландиште да да да да да  
Општа болница Вршац да да да да да  
Дом здравља Вршац да да да да да  
Дом здравља Панчево да да да да да  
Општа болница Панчево да да да да да  
Специјална болница за плућне болести Бела Црква да да да да да  
Специјална болница за психијатријске болести Вршац да да да да да  
Специјална болница за психијатријске болести Ковин да да да да да  
Апотека Панчево да да да да да  
Апотека Вршац да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПАНЧЕВО            
ОБ "Др Радивој Симоновић" Сомбор да да да да да  
Дом здравља Кула да да да да да  
Дом здравља "Ђорђе Лазић" Сомбор да да да да да  
Дом здравља Оџаци да да да да да  
Завод за јавно здравље Сомбор да да да да да  
РХ "Јунаковић" Апатин да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СОМБОР            
Дом здравља Бечеј да да да да да Нeма изв. о добављачима
Дом здравља Жабаљ да да да да да Нeма изв. о добављачима
Дом здравља Србобран да да да да не Последњи изв.21.02.2019. без изв. о добављачима
Дом здравља Тител да да да да не Последњи изв. 21.02.2019. без изв. о добављачима
Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад да да да да не Последњи изв. 21.02.2019. без изв. о добављачима
Специјална болница за реуматске болести Нови Сад да да да да не Последњи изв. 21.02.2019. постоји изв. о добављачима
Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица да да да да не Последњи изв. 21.02.2019. без изв. о добављачима
Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад да да да да не Последњи изв. 21.02.2019. без изв. о добављачима
Клиника за стоматологију Војводине, Нови Сад да да да да не Последњи изв. 21.02.2019. без изв. о добављачима
Клинички центар Војводине Нови Сад да да да да да Нeма изв. о добављачима
Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад да да да да да Нeма изв. о добављачима
Апотека Врбас да да да да не Нeма изв. о добављачима
ФИЛИЈАЛА НОВИ САД            
ДЗ ''Др Милорад Мика Павловић'', Инђија да да да да да  
ДЗ ''Рума'', Рума да да да да да  
ДЗ ''Сремска Митровица'', Сремска Митровица да да да да да  
СБ ''Термал'', Врдник да не да да да  
СБ ''Др Боривоје Гњатић'', Стари Сланкамен да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА            
Дом здравља Богатић да да да да да  
Дом здравља Мали Зворник да да да да да  
Дом здравља Владимирци да да да да да  
Дом здравља Крупањ да да да да да  
Дом здравља Коцељева да да да да да  
Дом здравља Шабац да да да да да  
Дом здравља Љубовија да да да да да  
Дом здравља Лозница да да да да да  
Општа болница Шабац да да да да да  
Општа болница Лозница да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ            
Општа болница Ваљево да да да да да  
Дом здравља Уб да да да да да  
Дом здравља Лајковац да да да да да  
Дом здравља Ваљево да да да да да  
Дом здравља Осечина да да да да да  
Дом здравља Љиг да да да да да  
Дом здравља Мионица да да да да да  
Завод за јавно здравље Ваљево да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ВАЉЕВО            
ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКА ПЛАНА да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА да да да да да  
ОПШТА БОЛНИЦА СМЕДЕРЕВО да да да да да  
ОПШТА БОЛНИЦА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА да да да да да  
АПОТЕКА СМЕДЕРЕВО да да да да да  
АПОТЕКА ВЕЛИКА ПЛАНА да да да да да  
ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО            
ДЗ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ да да да да не  
ДЗ ЖАГУБИЦА да да да да не  
ДЗ ГОЛУБАЦ да да да да не  
ДЗ МАЛО ЦРНИЋЕ да не не да не  
ДЗ КУЧЕВО да да да да не  
ДЗ ПОЖАРЕВАЦ да да да да не  
ДЗ ПЕТРОВАЦ да да да да да  
ОБ ПОЖАРЕВАЦ да да да да да  
ОБ ПЕТРОВАЦ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ            
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА РАЧА да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО да да да да не За 22.02.2018. године сајт ће бити ажуриран 25.02.2018.
ДОМ ЗДРАВЉА ТОПОЛА да да да да да  
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ да да да да не 22.02.2018. није било .промена
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМИЋ КРАГУЈЕВАЦ да да да не не За 22.02.2018. и 21.01.2018. године сајт ће бити ажуриран 25.02.2018.
ЗЗЗР ЗАСТАВА КРАГУЈЕВАЦ да да да да не За 22.02.2018. године сајт ће бити ажуриран 25.02.2018.
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРAВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ да да да да не За 22.02.2018. године сајт ће бити ажуриран 25.02.2018.
ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ            
ЗЗЈЗ Ћуприја да да да да да  
Дом здравља Јагодина да да да да да  
Апотека Јагодина да да да да да  
Општа болница Ћуприја да да да да да  
Апотека Параћин да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ЈАГОДИНА            
Општа болница Бор да да да да да  
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО да да да да да  
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН да да да да да  
Општа болница Мајданпек да да да да да  
Дом здравља "Др Верољуб Цакић" да да да да да  
Дом здравља Бор да да да да да  
ФИЛИЈАЛА БОР            
Апотекарска установа Зајечар да да не не не Последњи датум ажурирања 19.02.2019.
Завод за јавно здравље Тимок Зајечар да да да да да  
Здравствени центар Зајечар да да да да не Последњи датум ажурирања 21.02.2019.
ФИЛИЈАЛА ЗАЈЕЧАР            
Здравствени центар Ужице да да да да да  
Специјална болница “Златибор” да да да да да  
ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ            
ОБ Чачак да да да да да  
ОБ Горњи Милановац да да да да да  
ДЗ Ивањица да да да да да  
ДЗ Лучани да да да да да  
ДЗ Горњи Милановац да да да да да  
ДЗ Чачак да да да да да  
РХ Ивањица да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК   да да да да  
Дом здравља Рашка да да да да да  
Завод за јавно здравље Краљево да да да да да  
СПБ "Меркур" Врњачка Бања да да да да да  
Дом здравља "Др Никола Џамић" Врњачка Бања да да да да да  
Дом здравља "Краљево" Краљево да да да да да  
Општа болница "Студеница" Краљево да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КРАЉЕВО            
Дом здравља "Др Сава Станојевић" Трстеник да да да да да  
Дом здравља Ћићевац да да да да да  
Дом здравља "Др Властимир Годић" Варварин да да да да да  
Дом здравља "Др Добривоје Гер Поповић" Александровац да да да да да  
Дом здравља Брус да да да да да  
Општа болница Крушевац да да да да да  
Дом здравља Крушевац да да да да да  
Завод за јавно здравље да да да да да  
Апотека Крушевац да да да да да  
Специјална болница "Рибарска Бања" да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КРУШЕВАЦ            
ДОМ ЗДРАВЉА СВРЉИГ да да да да да  
ДОМ ЗДРАВЉА НИШ да да да да не  
ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ да да да да не  
СП СОКОБАЊА да да да да да  
СБ ОЗРЕН да да да да да  
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ да да да да не  
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ да да да да да  
ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ НИШКА БАЊА да да да да да  
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ да да да да не  
ФИЛИЈАЛА НИШ            
ОБ Прокупље да да да да да  
ДЗ Прокупље да да да да не воде ручно али нису ажурирали за последњи дан у недељи
ДЗ Блаце да да да да да  
ДЗ Куршумлија да да да да не воде ручно али нису ажурирали на дневном нивоу
ФИЛИЈАЛА ПРОКУПЉЕ            
ДЗ БАБУШНИЦА да да да да да  
ДЗ БЕЛА ПАЛАНКА да да да да да  
ДЗ ДИМИТРОВГРАД да да да да да  
ДЗ ПИРОТ да да да да да  
ОБ ПИРОТ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ПИРОТ            
Општа болница Лесковац да да да да да  
Дом здравља Власотинце да да да да да  
Дом здравља Медвеђа да да да да да  
Дом здравља Лебане да да да да да  
Дом здравља Лесковац да да да да да Дом здравља Лесковац је установа у блокади и дневно ажурира податке о стању блокаде.Сва плаћања према добављачима врши путем асигнације а у 2019 није их било како је наведено у образложењу установе.
ФИЛИЈАЛА ЛЕСКОВАЦ            
ЗЦ Врање (00224001) да да да да да  
Завод за Јавно Здравље Врање (00224006) да да да да да  
Апотека Врање (00224007) да да да да да  
ДЗ Бујановац (00224009) да да да да да  
Апотерка Бујановац (00224011) да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ВРАЊЕ            
ФИЛИЈАЛА ГРАЧАНИЦА            
Завод за јавно здравље Косовска Митровица да да да да да  
ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА            
АПОТЕКА ГЊИЛАНЕ да да да да да  
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ГЊИЛАНЕ да да да да да  
ФИЛИЈАЛА ГЊИЛАНЕ            
ОБ НОВИ ПАЗАР да да да да да  
ДЗ НОВИ ПАЗАР да да да да да  
ДЗ ТУТИН да да да да да  
СПБ НОВИ ПАЗАР да да да да да  
ФИЛИЈАЛА НОВИ ПАЗАР            
Дом здравља Барајево           нису доставили податке
Дом здравља Вождовац           нису доставили податке
Дом здравља Врачар           нису доставили податке
Дом здравља Гроцка           нису доставили податке
Дом здравља Звездара           нису доставили податке
Дом здравља Земун           доставили податке
Дом здравља Лазаревац           нису доставили податке
Дом здравља Младеновац           нису доставили податке
Дом здравља Нови Београд           доставили податке
Дом здравља Обреновац           нису доставили податке
Дом здравља Палилула           нису доставили податке
Дом здравља Раковица           нису доставили податке
Дом здравља Савски Венац           нису доставили податке
Дом здравља Сопот           нису доставили податке
Дом здравља Стари Град           нису доставили податке
Дом здравља Чукарица           нису доставили податке
Специјална болница за интерне болести Младеновац           нису доставили податке
Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију да да да да не доставили податке, нови сајт је у поступку дораде
Институт за неонатологију           нису доставили податке
Специјална болница за цереброваскуларне болести "Свети Сава"           нису доставили податке
Градски завод за хитну медицинску помоћ           нису доставили податке
Градски завод за кожно-венеричне болести           нису доставили податке
Градски завод за геронтологију да да да не не доставили податке, није било промета на рачуну 21.02.2019.
Градски завод за плућне болести и туберкулозу           нису доставили податке
Специјална болница за ендемску нефропатију Лазаревац           нису доставили податке
Завод за здравствену заштиту студената           доставили податке
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова           нису доставили податке
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику           нису доставили податке
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију           нису доставили податке
Институт за ортопедско-хируршке болести "Бањица"           доставили податке
Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње"           нису доставили податке
Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије"Др Вукан Чупић"           нису доставили податке
Институт за ментално здравље           доставили податке
Институт за онкологију и радиологију Србије           доставили податке
Институт за реуматологију да да да да не доставили податке, у понедељак ће бити објављено на сајту
Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић"           нису доставили податке
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину           нису доставили податке
Универзитетска дечја клиника           нису доставили податке
Гинеколошко-акушерска клиника           доставили податке
Клиничко-болнички центар " Бежанијска Коса"           нису доставили податке
Клиничко-болнички центар "Др Драгиша Мишовић - Дедиње"           нису доставили податке
Клиничко-болнички центар "Земун"           доставили податке
Клиничко-болнички центар "Звездара"           доставили податке
Клинички центар Србије           нису доставили податке
Војномедицинска академија           нису доставили податке
Институт за медицину рада "Др Драгомир Карајовић"           нису доставили податке
ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД