Остваривање права осигураних лица на медицинско-техничка помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

У складу са Законом о здравственом осигурању осигураним лицима обезбеђују се медицинско-техничка помагала која служе за функционалну и естетску замену изгубљених делова тела, односно за омогућавање ослонца, спречавање настанка деформитета и кориговање постојећих деформитета, и олакшавање вршења основних животних функција.

Осигураним лицима обезбеђују се и медицинско-техничка помагала потребна за лечење и рехабилитацију која омогућавају побољшање основних животних функција, омогућавају самосталан живот, омогућавају савладавање препрека у средини и спречавају суштинско погоршање здравственог стања или смрт осигураног лица.

Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања уређују се врсте медицинско-техничких помагала, индикације за прописивање помагала из средстава обавезног здравственог осигурања, стандарди материјала од којих се израђују помагала, рокови трајања помагала, односно набавка, одржавање и занављање помагала као и начин и поступак остваривања права осигураних лица на помагала.

Осигураном лицу помагало прописује изабрани лекар, односно лекар одговарајуће специјалности за индикације прописане у Листи помагала а на основу медицинске документације којом се доказују те индикације. Медицинска документација на основу које се остварује право на помагало не може бити старија од 12 месеци.

За одређене врсте помагала која су прописана у Листи помагала лекарска комисија филијале Републичког фонда према седишту здравствене установе у којој осигурано лице има изабраног лекара, даје оцену о оправданости прописивања помагала.

Из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују се следеће врсте помагала:

1. протетичка средства (протезе за горње екстремитете, протезе за доње екстремитете, спољна протеза за дојку, гудњак за спољну протезу за дојку и перика);
2. ортотичка средства (ортозе за горње екстремитете, ортозе за доње екстремитете, ортозе за лечење ишчашених кукова, ортозе за кичму – спиналне ортозе);
3. посебне врсте помагала и санитарне справе (ортопедске ципеле, инвалидска колица, помоћна помагала за олакшавање кретања (штаке, штап, сталак за ходање), остала помоћна помагала (болнички кревет са трапезом, собна дизалица, антидекубитус душек), санитарне справе (каниле, концентратор кисеоника, вентилатор за неинвазивну вентилацију, диск подлоге, кесе и самолепљиви једноделни комплет за илеостому, колостому, уростому и ветколостому, силиконски упијајући фластер, катетер, уринарни кондом, пелене, улошци за инконтиненцију, помагала за лечење и контролу шећерне болести);
4. очна помагала (наочаре, контактна сочива, тифлотехничка помагала);
5. слушна помагала (слушни апарати, заушни процесор, специјалне батерије за заушни процесор);
6. помагала за омогућавање гласа и говора (електроларингс, овлаживач ваздуха и додатак за туширање) и
7. стоматолошке надокнаде (мобилне (покретне) зубне надокнаде за горњу и доњу вилицу, стоматолошке надокнаде код урођених или стечених аномалија ортофацијалног система).

Право на помагало утврђује матична филијала Републичког фонда оверавањем обрасца, осим за поједина помагала за која није предвиђена овера филијале (навлака за патрљак, еластични завој, спољна протеза за дојку, грудњак за спољну протезу за дојку, перика, појас за трбушну килу, каниле, крема за негу стоме, спреј за негу стоме, паста за испуне ожиљних неравнина, силиконски упијајући фластер, трбушни еластични појас са отвором за стому, катетер, уринарни кондом, хиподермална игла, игле за пен шприц, специјалне батерије за заушни процесор, овлаживач ваздуха и додатак за туширање).

У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године Републичком фонду од стране испоручиоца медицинско-техничких помагала фактурисано је 25.253.679 комада помагала и делова помагала. Укупно 195.042 осигурана лица у наведеном периоду остварила су право на помагало и одржавање помагала из средстава обавезног здравственог осигурања.

На име трошкова за медицинско-техничка помагала Републичком фонду, у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, фактурисана су помагала у износу од 1.681.300.266,62 динара, што је за 14.6%, односно 213.803.531,63 динара више него у истом периоду претходне године.

Од укупно фактурисаних средстава 1.619.549.944,62 динара је за нова помагала, а 61.750.322,00 динара за одржавање помагала која се већ налазе код осигураног лица, корисника помагала.

67,75% oд укупно фактурисаних средстава је за помагала издата у апотекама, а 32,25% за помагала издата од стране ортопедских кућа.

У односу на укупан износ фактурисаних помагала у периоду од 01.01.2017. – 30.06.2017. године филијала Београд учествује са 20,3%, а затим следе Нови Сад са 7,5%, Ниш 5,6% и Крагујевац са 5%. Од осталих филијала по износу фактурисаних помагала издвајају се Панчево са 4,8%, Ужице са 4%, Сремска Митровица 3,8%, Шабац 3,8%, Чачак 3,3% и Крушевац 3,3%.

Преглед фактурисаног износа, процентуалног учешћа у укупном износу фактурисаних средстава и количине помагала и делова помагала приказан је у табели:

 

Фактурисано у динарима у периоду 01.01.-30.06.2017.

% у односу на укупан износ фактурисаних средстава

Количина издатих помагала и делова помагала у периоду 01.01.-30.06.2017.

Београд

329.326.460,28

20,3%

4.673.820

Нови Сад

121.960.819,46

7,5%

1.728.931

Ниш

91.322.739,11

5,6%

1.194.912

Крагујевац

81.022.194,61

5%

1.337.089

Панчево

77.266.913,15

4,8%

1.242.759

Ужице

65.364.032,69

4%

1.005.209

Сремска Митровица

62.368.099,44

3,8%

1.005.538

Шабац

61.209.586,76

3,8%

952.776

Чачак

53.644.629,13

3,3%

804.905

Крушевац

52.917.401,71

3,3%

893.756

По врсти помагала највише средстава издвојено је на посебне врсте помагала и санитарне справе, а затим слушна помагала, протезе, ортозе, очна помагала и помагала за омогућавање гласа и говора.

Преглед износа фактурисаних помагала по врсти помагала, за период 01.01.2017. -30.06.2017. године, приказан је у табели:

 

Врста помагала

 

Фактурисани износ

 

Количина издатих помагала

Број осигураних лица који је остварио право на помагало

 

% осигураних лица који је остварио право на помагало

Посебне врсте помагала и санитарне справе

1.201.308.511,80

25.148.252

155.445

79,7%

Протезе

178.573.765,50

27.517

10.699

5,5%

Слушна помагала

172.803.456,32

46.589

6.078

3,1%

Ортозе

88.293.394

4.909

4.316

2,2%

Очна помагала

14.674.842,40

26.412

18.504

9,5%

Помагала за омогућавање гласа и говора

-

-

-

-

Право на помагало, делове помагала, потрошни материјал за поједина помагала и одржавање помагала осигурано лице остварује код испоручиоца који је са Републичким фондом закључио уговор. Право на помагало реализује се код апотека и ортопедских предузећа, док право на стоматолошке надокнаде осигурана лица остварују у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.

У апотекама осигурана лица остварују право на електрични инхалатор са маском, каниле, диск подлоге, кесе и самолепљиве једноделне комплете за илеостому, колостому, ветколостому и уростому, трбушни еластични појас, крему и спреј за негу илеостоме, колостоме, ветколостоме и уростоме, пасту за испуну ожиљних неравнина, силиконски упијајући фластер, урин катетере и уринарне кондоме, пелене, улошке за инконтиненцију и помагала за лечење и контролу шећерне болести.

Податак о помагалима која се реализују преко апотека а која су најчешће издавана осигураним лицима у периоду 01.01.2017. до 30.06.2017. години, са податком о количини издатих помагала и броју осигураних лица који је остварио право на помагало, приказан је у табели:

Помагало

Фактурисани износ

Количина издатог помагала

Број осигураних лица који је остварио право на помагало

Тест траке за апарат (са или без ланцета)

405.854.947,33

11.208.718

43.881

Диск подлога са кесама за колостому

203.865.639,45

1.438.335

5.159

Игле за пен шприц

145.011.132,53

9.048.499

74.823

Пелене

106.003.544,14

2.427.760

8.709

Диск подлога са кесама за илеостому

74.849.790,40

350.650

1.527

За помагала за лечење и контролу шећерне болести (комплет пластичних шрицева и игала за давање инсулина за једнократну употребу, пен шприц, игле за пен шприц, урин тест траке за окуларно очитавање шећера и ацетона у урину, апарат за самоконтролу шећера у крви, апарат за самоконтролу шећера у крви са говорним софтвером, тест траке за апарат (са или без ланцета), тест траке за апарат (са или без ланцета) са говорним софтвером, спољна портабилна инсулинска пумпа, потрошни материјал за спољну портабилну инсулинску пумпу) за период 01.01.2017. - 30.06.2017. године, издата су помагала у износу од 628.657.802,56 динара, што је за 50% више него у истом периоду претходне године. 120.375 осигураних лица оболелих од Diabetes mellitus-a остварило је право на неко од помагала за лечење и контролу шећерне болести.

У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године за помагала из стома програма (диск подлога са кесама за илеостому и ветколостому, самолепљиви једноделни комплет за илеостому и ветколостому, диск подлога са кесама за колостому, самолепљиви једноделни комплет за колостому, диск подлога са кесама за уростому, самолепљиви једноделни комплет за уростому, крема за негу стоме, спреј за негу стоме, паста за испуне ожиљних неравнина, трбушни еластични појас са отвором за стому), која се обезбеђују осигураним лицима са изведеном стомом после тешких операција гастроинтестиналног и урогениталног система, обезбеђена су помагала у вредности од 334.713.137,36 динара. Издато је 1.974.353 комада помагала, односно 14% више него у истом периоду 2016. године. 12.783 осигурана лица са изведеном стомом у извештајном периоду остварила су право на неко од ових помагала.

Када су у питању помагала која осигурана лица користе код индикције ретенције или инконтиненције урина и/или столице из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују се стални Foley урин катетер са урин кесама са испустом, урин катетер за једнократну употребу (без урин кеса), уринарни кондом са урин кесама са испустом, пелене и улошци за инконтиненцију. У периоду од 01.01.2017. - 30.06.2017. године осигураним лицима ова помагала издата су у количини од 2.659.585 комада, односно 13,6% више него у истом периоду 2016. години. 10.334 осигураних лица остварило је право на ову врсту помагала у износу од 142.668.627,87 динара.

У односу на период 01.01.2016. до 30.06.2016. године помагала која бележе највећи раст, а издају се у апотекама, приказана су у табели:

                                  Период

Помагало

 01.01.-30.06.2016.

 01.01.-30.06.2017.

Индекс раста

Трбушни еластични појас са отвором за стому

22

39

177

Улошци за инконтинрнцију

2.400

3.940

164

Електрични инхалатор са маском

8

13

162

Тест траке за апарат (са или без ланцета)

7.008.074

11.208.718

160

Силиконски упијајући фластер

887

1.168

132

У периоду од 01.01.2017. - 30.06.2017. године само самолепљиви једноделни комплет за илеостому бележи смањене количине издавања у односу на период 01.01.2016. до 30.06.2016. године.

Право на спреј за негу стоме, помагало које се почев од 16.03.2017. године обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања, остварило је 21 осигурано лице.

Тест траке за апарат (са или без ланцета) за мерење нивоа шећера у крви за апарат са говорним софтвером, од 16.03.2017. године остварило је 13 слепих, односно слабовидих осигураних лица оболелих од Diabetes mellitus-a, у количини од 2.400 комада.

Код ортопедских предузећа осигурана лица остварују право на протезе, ортозе, ортопедске ципеле, инвалидска колица, помагала за олакшавање кретања, помоћна помагала, санитарне справе које се не набављају преко апотека (болнички кревет са трапезом, собна дизалица, антидекубитус душек), слушна помагала и очна помагала.

Податак о помагалима која се реализују преко ортопедских предузећа а која су најчешће издавана осигураним лицима у периоду 01.01.2017. до 30.06.2017. године, са податком о количини издатих помагала и броју осигураних лица који је остварио право на помагало, приказан је у табели:

Помагало

Фактурисани износ

Количина издатог помагала

Број осигураних лица који је остварио право на помагало

Слушна помагала

172.803.456,32

46.589

6.078

Протезе за доње екстремитете

81.669.410,00

11.843

1.296

Ортозе за кичму

56.882.060,00

2.851

2.851

Инвалидска колица

52.531.690,00

694

694

Ортозе за горње и доње екстремитете

28.827.574,00

1.629

1.213

У односу на период 01.01.2016. до 30.06.2016. године помагала која бележе највећи раст, а издају се у ортопедским предузећима, приказана су у табели:

                                    Период

Помагало

01.01.-30.06.2016.

01.01.-30.06.2017.

Индекс раста

Протезе за доње екстремитете

8.211

11.843

144

Спољна протеза за дојку

2.612

3.450

132

Грудњак за спољну протезу за дојку

1.907

3.499

131

Инвалидска колица

238

284

119

Слушна помагала

40.340

46.589

115

У периоду од 01.01.2017. - 30.06.2017. године осигурана лица нису остваривала права на помагала за омогућавање гласа и говора, иако се осигураним лицима код којих је извршена тотална ларингектомија почев од 16.03.2017. године, поред електроларингса – апарата за омогућавање гласа и говора, обезбеђује и овлаживач ваздуха и додатак за туширање.