Накнада зараде за време привремене спречености за рад

Право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад једно је од права из обавезног здравственог осигурања које је уређено Законом о здравственом осигурању.

Наведеним Законом уређени су :

- Случајеви и услови за стицање права на накнаду зараде
- Повезивање привремене спречености за рад
- Дужина коришћења права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад
- Обавезно упућивање осигураника на оцену радне способности пред надлежним пензијско-инвалидским органом
- Случајеви у којима не припада право на накнаду зараде
- Основ за накнaду зараде
- Усклађивање основа за накнаду зараде
- Висина накнаде зараде
- Накнада зараде у посебним случајевима
- Обезбеђивање исплате накнаде зараде.

Поред наведеног, Законом су уређена и остала питања која се односе на остваривање права на накнаду зараде за време привремене спречености за рад, као што су:
-Доспелост права на накнаду зараде,
-Обнова поступка оцене о привременој спречености за рад,
-Вештачење у поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања,
-Остваривање права на новчане накнаде (односно на накнаду зараде).

Да би осигураник остварио право на накнаду зараде на терет средстава обавезног здравственог осигурања за време привремене спречености за рад, потребна је следећа:

А) ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
 

1) Фотокопија уговора о отварању посебног рачуна послодавца за исплату накнаде зараде (само када послодавац први пут има запосленог који је привремено спречен за рад или у случају промене посебног рачуна за исплату накнаде зараде);

2) Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку, за месец за који се потражује накнада зараде, када послодавац први пут подноси документацију за утврђивање права и исплату накнаде зараде за тај месец;

3) Потврда о оствареној заради за утврђивање основа за обрачун накнаде зараде (у дупликату) - Образац ОЗ -7 у бруто износу (три месеца која претходе месецу у коме је наступила привремена спреченост за рад или претпостављена зарада за месец за који се исплаћује накнада зараде из средстава РФЗО);

4) Оверене копије обрачуна зарада (платних листића) за месеце који чине основ за обрачун накнаде зараде из Обрасца ОЗ-7;

5) Извештај о привременој спречености за рад (Образац ОЗ-6 – Дознака) на полеђини обрачунат, печатиран и потписан;

6) Списак обрачунатих - исплаћених накнада зараде (у дупликату) - Образац ОЗ-10, уредно попуњени оверени и потписани (два потписа);

7) Потврда о кретању (порасту-смањењу) зарада код послодавца за прво усклађивање основа за накнаду зараде - Образац ОЗ-8, а за сва наредна усклађења Потврда о кретању (порасту-смањењу) зарада код послодавца за наредна усклађивања основа за накнаду зараде - Образац ОЗ-9;

8) Додатна документација.

Б) ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ, СВЕШТЕНИКЕ И ВЕРСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ

 

1) Извештај о привременој спречености за рад (Образац ОЗ-6 – Дознака) на полеђини обрачунат, печатиран и потписан;

2) Фотокопија решења из АПР о привременој одјави обављања делатности (уколико предузетник нема запослене);

3) Уверење из надлежне Пореске управе о висини бруто основице за претходни квартал за који су плаћени доприноси и о измиреним доспелим доприносима до датума подношења документације за утврђивање права и исплату накнаде зараде за време привремене спречености за рад;

4) Додатна документација.

В) ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

1) Ако је у питању привремена спреченост за рад ради неге детета, неопходно је доставити потврду за другог родитеља да је у наведеном периоду био запослен

2) По истеку 6 месеци непрекидне привремене спречености за рад, односно 12 месеци са прекидима у периоду од 18 месеци, доставити потврду о поднетом захтеву РФ ПИО за утврђивање радне способности за сваки месец спречености за рад до доношења решења РФ ПИО.

 

А) ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ТРУДНИЦЕ

 

1) Фотокопија уговора о отварању посебног рачуна послодавца за исплату накнаде зараде (само када послодавац први пут има запосленог који је привремено спречен за рад или у случају промене посебног рачуна за исплату накнаде зараде);

2) Извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку, за месец за који се потражује накнада зараде, када послодавац први пут подноси документацију за утврђивање права и исплату накнаде зараде за тај месец;

3) Потврда о оствареној заради за утврђивање основа за обрачун накнаде зараде (у дупликату) - Образац ОЗ -7 у бруто износу (три месеца која претходе месецу у коме је наступила привремена спреченост за рад или претпостављена зарада за месец за који се исплаћује накнада зараде из средстава РФЗО);

4) Оверене копије обрачуна зарада (платних листића) за месеце који чине основ за обрачун накнаде зараде из Обрасца ОЗ-7;

5) Извештај о привременој спречености за рад (Образац ОЗ-6 – Дознака) на полеђини обрачунат, печатиран и потписан;

6) Потврда од послодавца о текућем рачуну и називу банке код које трудница има отворен текући рачун или фотокопија платне картице труднице;

7) Потврда о кретању (порасту-смањењу) зарада код послодавца за прво усклађивање основа за накнаду зараде - Образац ОЗ-8, а за сва наредна усклађења Потврда о кретању (порасту-смањењу) зарада код послодавца за наредна усклађивања основа за накнаду зараде - Образац ОЗ-9;

8) Додатна документација.

Б) ЗА ТРУДНИЦЕ ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

 

1) Извештај о привременој спречености за рад (Образац ОЗ-6 – Дознака) на полеђини обрачунат, печатиран и потписан;

2) Фотокопија решења из АПР о привременој одјави обављања делатности (уколико трудница предузетница нема запослене)

3) Уверење из надлежне Пореске управе о висини бруто основице за претходни квартал за који су плаћени доприноси и о измиреним доспелим доприносима до датума подношења документације за утврђивање права и исплату накнаде зараде за време привремене спречености за рад.